EN

expedient {substantiv}

volume_up
expedient
expedient
It is imperative that these funds are made available to those who really need them in an expedient and effective manner.
Det är absolut nödvändigt att dessa medel på ett ändamålsenligt och effektivt sätt når dem som verkligen behöver stöd.

Användningsexempel för "expedient" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMoreover, a regulation is more expedient than a directive in this context.
Dessutom är en förordning mer ändamålsenlig än ett direktiv i detta sammanhang.
EnglishThe real issue which is dividing the Council is whether or not it is expedient to say so.
Den fråga som egentligen delar rådet är om det är tillrådligt att säga det eller inte.
EnglishAt long last, a constructive, truly expedient measure at Community level.
Äntligen en meningsfull, verkligen ändamålsenlig åtgärd på unionsnivå.
EnglishIn the English text it says: ' It would be expedient for part of such monitoring' .
I den engelska texten heter det: " det vore meningsfullt att låta en del av denna övervakning" .
EnglishIn the English text it says: ' It would be expedient for part of such monitoring '.
I den engelska texten heter det: " det vore meningsfullt att låta en del av denna övervakning ".
EnglishI think the proposal to establish a reference network for health personnel is expedient.
Jag anser att förslaget om att inrätta ett referensnätverk för hälsovårdspersonal är lämpligt.
EnglishAt the same time, it would be expedient to take countercyclical measures and create economic surpluses.
Samtidigt bör vi vidta kontracykliska åtgärder och skapa ekonomiska överskott.
EnglishIn the German version it says: ' In addition it would be expedient for part of such control' .
I den tyska versionen heter det: " dessutom vore det meningsfullt att en del av denna kontroll" .
EnglishIn the German version it says: ' In addition it would be expedient for part of such control '.
I den tyska versionen heter det: " dessutom vore det meningsfullt att en del av denna kontroll ".
EnglishInstead, it would be most expedient to prudently take account of the effects of the individual scenarios.
I stället vore det lämpligt att noggrant överväga effekterna av de enskilda scenarierna.
EnglishYou cannot take a selective, circumstantial or expedient approach to them.
Man kan inte förhålla sig till dem på ett selektivt sätt, beroende på omständigheterna eller vad som passar.
EnglishSolidarity is the most appropriate and the most expedient approach to the fight for equal opportunities.
Solidaritet är det mest lämpliga och ändamålsenliga sättet att kämpa för lika möjligheter.
EnglishMr President, the debate on the report by Blaise Aldo has the merit of being politically expedient.
Herr ordförande! Debatten om Blaise Aldos betänkande har förtjänsten av dess politiska läglighet.
EnglishHowever, we should not risk jobs for the sake of a product that does not really seem expedient.
Hur som helst bör vi inte riskera arbetstillfällen för en produkt som verkligen inte verkar förnuftig.
EnglishThe agreement with Russia is an expedient political step, which could serve the reinforcement of our security.
Avtalet med Ryssland är ett bra politiskt steg som kan bidra till att öka vår säkerhet.
EnglishThe European Arrest Warrant offers the perfect expedient.
Den europeiska arresteringsordern erbjuder den perfekta lösningen.
EnglishThat is why a more common trade policy is not expedient.
Därför är det inte lämpligt med en mer gemensam handelspolitik.
EnglishWe must not delay the process of accession through expedient measures, neither should we rush things.
Vi bör inte fördröja anslutningsförfarandet med mer göromål, men vi får heller inte börja trampa på gasen.
EnglishConsideration is also being given to the question whether it is possible and expedient to introduce an additional mark.
Vi överväger även frågan om det är möjligt och lämpligt att införa ytterligare en märkning.
EnglishThe chosen approach was therefore the most natural in historical terms and the most expedient in practical terms.
Således valdes den historiskt mest närliggande metoden, som också var smidigast i praktiskt avseende.

Synonymer (engelska) till "expedience":

expedience
expediency
English