EN exit
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

That book will be placed at the exit of the Chamber tomorrow morning at 10.00 a.m.
Denna bok kommer att placeras vid kammarens utgång i morgon kl. 10.00.
That book will be placed at the exit of the Chamber tomorrow morning at 10.00 a. m.
Denna bok kommer att placeras vid kammarens utgång i morgon kl.
Er utgång kommer snart.
exit (även: egress, resignation, withdrawal)
It will be a milestone on the way to Britain’ s exit.
Det kommer att vara en milstolpe på vägen till Förenade kungarikets utträde.
It will be a milestone on the way to Britain’s exit.
Det kommer att vara en milstolpe på vägen till Förenade kungarikets utträde.
When Greenland won significant home-rule and decided to opt out of the EC, they had to negotiate their exit.
När Grönland uppnådde betydande självstyre och beslutade lämna EG behövde landets utträde förhandlas fram.
exit
volume_up
avfart {utr.}
Var vänlig ta nästa avfart till höger.
Det finns en fin genväg till avfart 14.
We got to Exit 238, Lebanon, Tennessee.
Vi kom till avfart 238, Lebanon, Tennessee.
exit
volume_up
väg ut {utr.} [ex.]
It is organising the timetable, the arrangements for a concerted, gradual but also difficult exit from the crisis.
Man lägger upp tidsplanen och åtgärderna för en gemensam och successiv, men också svår väg ut ur krisen.
We ought to realise that it is not easy to find an exit to one of Europe's darkest political tunnels, especially if we stick to the same paths.
Vi borde inse att det inte är lätt att finna en väg ut ur en av Europas mörkaste politiska tunnlar, särskilt inte om vi håller oss till samma vägar.
We ought to realise that it is not easy to find an exit to one of Europe' s darkest political tunnels, especially if we stick to the same paths.
Vi borde inse att det inte är lätt att finna en väg ut ur en av Europas mörkaste politiska tunnlar, särskilt inte om vi håller oss till samma vägar.
exit
volume_up
utresa {utr.}
As for the entry/exit system, I believe that we should be more cautious.
Vad beträffar systemet för in- och utresa anser jag att vi bör vara försiktigare.
Exit points must be controlled in the same way as - if not more so than - entry points, using all administrative and scientific means.
Dessutom måste gränsövergångar övervakas, både vid inresa och vid utresa, med hjälp av såväl administrativa som vetenskapliga medel.
We highlight the support for simplification of the administrative rules governing entry and exit from European ports.
Vi understryker stödet för en förenkling av de administrativa bestämmelserna för inresa och utresa från europeiska hamnar.
exit
I think Mr Borg said that the procedure, or the monitoring of the entry and exit procedures for fishery products, was going to be done by the Commission, and that is happening right now.
Jag tror att det var Joe Borg som sa att förfarandet, eller övervakningen av förfarandena för inkommande och utgående fiskeriprodukter, kommer att göras av kommissionen, och detta sker just nu.
exit (även: egress)
exit
volume_up
frihet att gå {utr.} [ex.]
exit
exit
volume_up
utfart {utr.}
Romania's and Bulgaria's accession provides the European Union with an exit to the Black Sea.
Genom Rumäniens och Bulgariens anslutning har EU fått en utfart till Svarta havet.

2. teater

exit
volume_up
sorti {utr.}

3. "death", bildligt

exit
volume_up
bortgång {utr.} (död)

Användningsexempel för "exit" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English(Applause) So we had been there for 20 minutes; we were happy to exit the store.
(Applåder) Vi hade redan varit där i 20 minuter, vi hade inget emot att gå.
EnglishNor are they asking about new ways forward, about new exit routes from this crisis.
Inte heller efterfrågar de nya vägar framåt eller nya vägar ut ur denna kris.
EnglishExit polls suggested that a second round would be necessary in the presidential race.
Vallokalsundersökningar tydde på att det behövs en andra omgång av presidentvalet.
EnglishWe got off the exit, started looking for a -- we found a Shoney's restaurant.
Vi körde av avfarten, började leta efter en... ~~~ Vi hittade en Shoney's restaurang.
EnglishYou can edit an object in the group, and exit the group when you are finished.
Då kan du redigera det önskade objektet och sedan lämna grupperingen igen.
EnglishWhen we exit the House, Mr President, we may find ourselves poorer and more insecure.
När vi går ut från parlamentet kan det visa sig att vi är fattigare och mera otrygga.
EnglishThe longer it takes to leave the euro, the worse the consequences of the exit will be.
Ju längre tid det tar att lämna euron, desto värre kommer utträdets följder att bli.
EnglishWe have no exit strategy, only an entry strategy, in the Western Balkans and in Kosovo.
Vi har ingen utgångsstrategi, bara en ingångsstrategi, i västra Balkan och i Kosovo.
EnglishUnder Options, change the number of Decimal places and exit the dialog with OK.
Ändra Antal decimaler under Alternativ och avsluta dialogrutan med OK.
EnglishIf you are in a drawing view, first exit this by clicking the Select icon, for example.
Om du är i ett ritläge avslutar du det först genom att t.ex. klicka på ikonen Urval.
EnglishNow we must leave this strategy, this so-called exit strategy, behind.
Nu måste vi lämna denna strategi, denna så kallade utgångsstrategi, bakom oss.
EnglishExit polls, which we consider to be more credible, suggest that this is not the case.
Vallokalsundersökningar, som vi anser är mer trovärdiga, antyder att så inte är fallet.
EnglishClick outside the selected object to apply the gradient and to exit this mode.
Klicka utanför det markerade området för att tillämpa gradienten och avsluta det här läget.
EnglishIn the final analysis, the safest option is the nuclear exit strategy.
Enligt den slutliga analysen är det säkraste alternativet att avveckla kärnkraften.
EnglishMoreover, as of 2007, the European Union has an exit to the Black Sea.
Dessutom har Europeiska unionen från och med 2007 ett utlopp i Svarta havet.
EnglishIf you do really well, you may even be drawing up the exit strategy.
Om du lyckas riktigt bra kan du kanske till och med utarbeta avvecklingsstrategin.
EnglishSecondly, we think your words about a crisis exit strategy are premature.
För det andra anser vi att era ord om en strategi för att komma ur krisen är förhastade.
EnglishThe mouse pointer now contains the symbol of the connector until you exit connector mode again.
Muspekaren får nu förbindelsens tecken, ända tills Du avslutar förbindelseläget.
EnglishThe second part of your response was a sales pitch for entry-exit.
Den andra delen av ert svar var ett brandtal för systemet för in- och utresor.
EnglishUse the context menu to select further options for the Fill Mode and to exit this mode.
På snabbmenyn kan du välja fler alternativ för fyllningsläget och avsluta fyllningsläget.