EN to execute
volume_up
[executed|executed] {verb}

1. allmänt

If you select a command, it is transferred to the Command to execute box.
Om du markerar ett kommando överförs det till fältet Kommando att utföra.
In order to execute an SQL query for filtering data from a database, open Query Draft.
Om du vill utföra en SQL-sökning för att filtrera data från en databas, öppnar du Sökningsutkast.
Such a centre would enable us to both plan and execute diverse operations more efficiently.
Ett sådant centrum skulle göra det möjligt att både planera och utföra olika insatser mycket mer effektivt.
The Commission still needs to execute this budget correctly.
Kommissionen måste verkställa denna budget på ett korrekt sätt.
A central bank for democratic states cannot shut itself away merely to execute monetary policy.
Demokratiska staters centralbank kan inte stänga in sig för att enbart verkställa penningpolitiken.
However, any refusal to execute a European Arrest Warrant does not invalidate it.
En vägran att verkställa en europeisk arresteringsorder innebär emellertid inte att arresteringsordern ogiltigförklaras.
Iran even manages to execute more people than the USA.
Iran lyckas till och med avrätta fler än USA.
He is being held by his Taliban captors, who threaten to execute him today if their demands are not met.
Han hålls fången av talibaner som hotar att avrätta honom i dag om deras krav inte tillmötesgås.
A few weeks ago, the Chinese Government disregarded an EU appeal not to execute a British citizen.
För några veckor sedan ignorerade Kinas regering en vädjan från EU om att inte avrätta en brittisk medborgare.
Parliament has to play an even greater role in the interinstitutional communication strategy executed by the Commission.
Parlamentet måste spela en än större roll i den interinstitutionella kommunikationsstrategi som kommissionen genomför.
to execute (även: to effectuate)
to execute

2. näringsliv

If you select a command, it is transferred to the Command to execute box.
Om du markerar ett kommando överförs det till fältet Kommando att utföra.
In order to execute an SQL query for filtering data from a database, open Query Draft.
Om du vill utföra en SQL-sökning för att filtrera data från en databas, öppnar du Sökningsutkast.
Such a centre would enable us to both plan and execute diverse operations more efficiently.
Ett sådant centrum skulle göra det möjligt att både planera och utföra olika insatser mycket mer effektivt.
to execute (även: to distrain)

Användningsexempel för "to execute" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English During the same period, what were the reasons given for refusing to execute EAWs?
 Vilka var skälen till avslag på förslagen om tillämpning av EAO under nämnda period?
EnglishWhat he failed to say was that they execute any homosexuals there are there.
Vad han undvek att säga var att de avrättar alla homosexuella som finns där.
EnglishTo remedy this, change the setting from Never execute to Always execute or From List.
Ändra inställningen från utför aldrig till utför alltid eller enligt lista.
EnglishIran, Saudi Arabia and Yemen also execute young people under the age of 18.
I Iran, Saudiarabien och Jemen avrättas även unga människor under 18 år.
EnglishIt is the Commission's job to execute and monitor the regulations on animal welfare.
Kommissionen har i uppgift att genomföra och kontrollera bestämmelserna för skydd av djuren.
EnglishThis button is only active if you select the " Execute macro " function field.
Den här kommandoknappen är bara aktiv om du har valt ett funktionsfält av typen " Utför makro ".
EnglishThus, for example, you can execute a query that has been created in order to check it.
Även om du valt en tabell och sedan omedelbart tar bort den är den spärrad för tabellutkastet.
EnglishNo, man, they're, uh, transferring me to a prison where I wait until they execute me.
Nej, de ska flytta mig till det fängelse där jag skall avrättas.
English1.say whether any funding is available to execute this project;
1.Finns det möjlighet till finansiering för att genomföra detta projekt?
EnglishHow did the hostage-takers plan and execute this horrific act?
Hur planerade och genomförde gisslantagarna denna fasansfulla handling?
EnglishTo do this, select the tab of the corresponding slide and execute the command in the context menu.
Markera fliken för önskad sida och välj kommandot på snabbmenyn.
EnglishIf you have selected a macro name in the Macro name field, you can click this button to execute a macro.
Genom att trycka på knappen kör Du det befintliga makrot som Du har markerat i området Makronamn.
EnglishYou must also ensure that the Analytics tracking code on that page has time to execute before the redirect occurs.
Du måste också se till att spårningskoden på sidan hinner köras innan omdirigeringen sker.
EnglishSome fields execute an action when the mouse is clicked.
Några fält utför en åtgärd när man klickar på dem med musen.
EnglishSome databases, for example Adabas, execute an internal data field with a version number for each record.
En del databaser, t.ex. Adabas, har ett internt datafält med ett versionsnummer för varje datapost.
EnglishFailure to execute those funds, therefore, does not merely jeopardise the aim of economic and social cohesion.
Sanningens minut kommer i slutet av 2003, eftersom många av regionprogrammen undertecknades 2001.
EnglishThe Railways Agency must also have enough powers to be able to execute its tasks properly.
Järnvägsbyrån måste också få tillräckliga befogenheter för att uppfylla sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.
EnglishThis function can be used, for example, to execute a command for a defined event, such as a mouse click.
Den kan du använda till att få ett kommando utfört vid en viss händelse, t.ex. då användaren klickar med musen.
EnglishFor fields that are used to execute a macro, the name of the macro selected in the selection field is displayed.
För fält som används för att köra ett makro visas här namnet på det makro som är markerat i urvalsfältet.
EnglishTo execute a macro, go to the Macro dialog.
Om du vill köra ett makro kommer du till dialogrutan Makro.