EN evidence
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

evidence (även: document, mark, pledge, proof)
volume_up
bevis {neut.}
Or, if it was based on evidence, I think we should have been given that evidence.
Om det bygger på bevis anser jag att vi skulle ha fått detta bevis.
And there is no evidence to say that the available technologies are not used.
Och det finns inga bevis för att den tillgängliga tekniken inte används.
We have evidence of that; I personally have had evidence at first hand.
Vi har bevis för detta; jag har personliga bevis för detta.
evidence (även: abutment, anchor, authority, backing)
volume_up
stöd {neut.}
Absolutely no evidence is produced for this outrageous statement.
Inga som helst belägg framförs till stöd för detta upprörande påstående.
There is no evidence of support in the field from the European Union.
Något stöd från Europeiska unionens sida på plats är inte skönjbar.
What evidence does the Commission have to support this argument?
Vilka bevis har kommissionen för att ge stöd åt detta argument?
evidence (även: authority, example, instance, lining)
volume_up
belägg {neut.}
Pictures of unacceptable transport conditions provide repeated evidence of this.
Bilder av oacceptabla transportförhållanden ger gång på gång belägg för detta.
Unfortunately, there is no undisputed evidence that this growth would occur.
Olyckligtvis finns inga klara belägg för att denna tillväxt skulle äga rum.
Absolutely no evidence is produced for this outrageous statement.
Inga som helst belägg framförs till stöd för detta upprörande påstående.
evidence (även: demonstration)
There is no conclusive scientific evidence as to whether it is good or bad.
Det finns ingen uppenbar vetenskaplig bevisning, oavsett om det är bra eller dåligt.
How reliable that evidence is we are not yet in a position to say.
Vi är ännu inte i någon ställning att säga hur pass pålitlig denna bevisning är.
Many people have been extradited where there is no real evidence against them.
Många människor har utlämnats trots att det saknats egentlig bevisning emot dem.
evidence (även: exhibit, testimony)
Forced confessions are used as evidence in trials.
Frampressade medgivanden används som bevismaterial i domstolsprocesser.
This concerns mutual recognition of decisions, and the freezing of assets and evidence.
Det handlar om ömsesidigt erkännande av beslut, frysning av tillgångar och bevismaterial.
The Belgian police refused to take that further evidence.
Den belgiska polisen vägrade att ta emot detta ytterligare bevismaterial.
evidence (även: channel, furrow, impression, line)
volume_up
spår {neut.}
Here we have evidence of old reading which has been badly digested, really very badly digested.
Det här bär spår av ett gammalt synsätt som är svårt, verkligen mycket svårt, att smälta.
And try and try, we could not find DNA, but she did find evidence of proteins.
Trots ideliga försök kunde vi inte finna DNA, men hon fann spår av proteiner.
However, the murder was bungled and a radioactive evidence trail stretches from London to Moscow.
Man klantade sig dock vid mordet, och från London till Moskva sträcker sig nu ett radioaktivt spår som bevis.
evidence (även: proof, testimony)
We have already heard a wealth of evidence, most importantly from many of the victims.
Vi har redan hört ett stort antal vittnesmål, i första hand från många av de drabbade.
The committee heard strong personal testimonies, which provided compelling evidence in the report.
Utskottet lyssnade till starka personliga vittnesmål, som gav övertygande bevisning för betänkandet.
The testimony of victims of torture is frequently the only evidence in a case.
Vittnesmål från personer som torterats är ofta det enda beviset i ett mål.
evidence (även: badge, brand, dent, device)
volume_up
märke {neut.}
It is not worth pursuing it and I see no evidence to suggest that European consumers are looking for an EU logo.
Det är ingen mening med att utveckla ett sådant märke och jag ser inget som tyder på att de europeiska konsumenterna vill ha ett EU-märke.
There is precious little evidence of political will or high priority granted to the fight against hunger, either in the participation of the Summit or in the release of resources.
Politisk vilja och en hög prioritering av bekämpningen av svält märker man inte mycket av, vare sig i fråga om deltagande i toppmötet eller i fråga om att skjuta till medel.
Research has now provided adequate evidence of this.
Det har forskning visat med all tydlighet.
The examples given by the rapporteur seem to us to be evidence of the absurdity which this system represents in practice.
De exempel som redovisats av föredraganden visar med all önskvärd tydlighet hur absurt detta system är i praktiken.
My amendment to Recommendation No 5 argues in favour of clarity as regards the origin of evidence, due to the importance of this clarity for legal cases.
Eftersom det är viktigt för rättsprocesser yrkar jag i mitt ändringsförslag till rekommendation 5 på tydlighet om bevisens härkomst.
evidence (även: record, testimony)
Their evidence is vitally important, because soon they will all have gone.
Deras vittnesbörd är oerhört betydelsefulla eftersom alla snart kommer att vara borta.
There is more than enough evidence of discrimination in all fields.
Det finns mer än nog av vittnesbörd om diskriminering på alla områden.
The evidence that worried me was given last November.
Det vittnesbörd som oroade mig mest lämnades i november i fjol.
evidence
But the Commission found evidence that the parties were maintaining the agreement secretly.
Men kommissionen fick indicier som tydde på att parterna förlängde sitt avtal i hemlighet.
Allegations that such an 'Echelon network ' exists are based on hearsay and circumstantial evidence.
Påståenden om att ett sådant " Echelon-nät " existerar grundar sig på hörsägen och indicier.
Allegations that such an 'Echelon network' exists are based on hearsay and circumstantial evidence.
Påståenden om att ett sådant "Echelon-nät" existerar grundar sig på hörsägen och indicier.
evidence (även: substantiality, tangibility)
Evidence seems to contradict any research the Commission used to increase the minimum landing size of these molluscs as, from 30-32 millimetres upwards, the carpetshell is mature and can reproduce.
Denna påtaglighet verkar motsäga någon studie kommissionen använde sig av för att öka minimistorleken på dessa musseldjur eftersom snäckan är mogen från 30-32 millimeter och kan föröka sig.
evidence

2. näringsliv

evidence (även: proof)
volume_up
bevis {neut.}
Or, if it was based on evidence, I think we should have been given that evidence.
Om det bygger på bevis anser jag att vi skulle ha fått detta bevis.
And there is no evidence to say that the available technologies are not used.
Och det finns inga bevis för att den tillgängliga tekniken inte används.
We have evidence of that; I personally have had evidence at first hand.
Vi har bevis för detta; jag har personliga bevis för detta.
evidence (även: proof)
There is no conclusive scientific evidence as to whether it is good or bad.
Det finns ingen uppenbar vetenskaplig bevisning, oavsett om det är bra eller dåligt.
How reliable that evidence is we are not yet in a position to say.
Vi är ännu inte i någon ställning att säga hur pass pålitlig denna bevisning är.
Many people have been extradited where there is no real evidence against them.
Många människor har utlämnats trots att det saknats egentlig bevisning emot dem.
evidence (även: proof)

Synonymer (engelska) till "evidence":

evidence

Användningsexempel för "evidence" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMany people have been extradited where there is no real evidence against them.
Många människor har utlämnats trots att det saknats egentlig bevisning emot dem.
EnglishWe have seen the scientific evidence and clearly there is room there for worry.
Vi har sett de vetenskapliga bevisen och det är tydligt att oron är berättigad.
EnglishHowever, to date we have not seen any concrete evidence to substantiate this claim.
Vi har dock hittills inte sett några konkreta bevis som styrker detta påstående.
EnglishAnd so we listened to the evidence of our constituents, as Graham Watson has done.
Och så lyssnade vi till bevis från våra väljare, såsom Graham Watson har gjort.
EnglishAll the evidence suggests that demand for high-speed transport outstrips supply.
Allt tyder på att efterfrågan på snabba transporter är större än tillgången.
EnglishI can only ask honourable Members to wait until the physical evidence is available.
Jag kan bara be ledamöterna att vänta till de fysiska bevisen finns tillgängliga.
EnglishWe can only grow biofuels where there is evidence of possible overproduction.
Vi kan bara odla biobränsle där det finns bevis för potentiell överproduktion.
EnglishThe Commission has looked at them and has seen that there is insufficient evidence.
Kommissionen har tittat på dem och har sett att det saknas tillräckliga bevis.
EnglishWhy should we, when the evidence before us points so strongly to the benefits?
Varför skulle vi det, när bevisen vi har framför oss så starkt pekar på fördelarna?
EnglishToday, our fellow-citizens need such evidence and we are grateful to you for it.
I dag behöver medborgarna sådana bevis, och vi är tacksamma mot er för det.
EnglishBut today we must accept the evidence that the security conditions do not allow it.
Men idag måste vi acceptera beläggen för att säkerhetsvillkoren inte tillåter det.
EnglishFinally, recent evidence was noted regarding possible adverse environmental effects.
Aktuella rön noterades slutligen i fråga om möjliga skadliga effekter för miljön.
EnglishI urge the Commissioner to take a sound, scientific and evidence-based approach.
Jag uppmanar kommissionen att välja en sund, vetenskaplig och evidensbaserad strategi.
EnglishThere is evidence that there have been accidents and people have been hurt.
Det finns bevis för att det har förekommit olyckor och att människor har skadats.
EnglishThere are no statistics available, but there is no evidence of cannibalism.
Det finns ingen statistik tillgänglig men det finns inga tecken på kannibalism.
EnglishThis is evidence that, if the Council agrees, we will effectively be able to pass...
Det tyder på att vi, om rådet samtycker, faktiskt kommer att kunna övergå ...
EnglishThe 'Everything But Arms' initiative is evidence of the EU's approach in this regard.
?Allt utom vapen?-initiativet är ett bevis på EU:s ansatser i detta hänseende.
EnglishFor example, if we are to have extra staff resources, on what evidence is this based?
Vilka bevis finns det till exempel för att vi måste ha extra personalresurser?
EnglishThey were based on that scientific evidence, and that is why we believe they are sound.
Det gjordes utifrån vetenskapliga fakta, och därför anser vi att de är lämpliga.
EnglishMr President, for an arrest warrant, there has to be prima facie evidence.
(EN) Herr talman! Det måste föreligga prima facie-bevis för en arresteringsorder.