EN established
volume_up
{adjektiv}

established (även: abiding, enduring, eternal, everlasting)
It is well established that the excess waste activated sludge (EWAS, basically consisting of microorganisms) is more resistant anaerobic digestion than is the primary sludge.
Vidare är det välkänt att det framförallt är det biologiska överskottslammet, bestående av mikroorganismer, som är svårnedbrytbart.
We have to do all we can to make sure that the enduring principles of respect for human rights and the rule of law are re-established in that country.
Vi måste göra allt vi kan för att se till att de bestående principerna om respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen återinförs i landet.
established
I believe that coastal areas can gain enormous benefit from a carefully established policy.
Jag anser att kustområden kan dra en enorm nytta av en noggrant fastlagd politik.
Is it set against an established, comprehensive SME policy designed by DG XXIII?
Ställs den mot en fastlagd och allsidig politik av GD XXIII för de små och medelstora företagen?
The development of standardised consumer contracts may be something to investigate further once this solid base is established.
Utvecklandet av standardiserade konsumentkontrakt kan vara något att undersöka vidare när denna solida grund väl är fastlagd.
established (även: settled, square)
established (även: bedded)
The EU has a well-established dialogue with the government of the Philippines where both sides discuss a wide range of issues, including human rights.
EU har en väl inarbetad dialog med Filippinernas regering där båda sidorna diskuterar en bred uppsättning frågor, inklusive mänskliga rättigheter.

Synonymer (engelska) till "established":

established

Användningsexempel för "established" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe have established that there is an increasing number of multiple applications.
Vi fastslår nämligen att det allt oftare handlar om flerfaldiga asylansökningar.
EnglishIt is no good simply to be dissatisfied with the result of the established system.
Det duger inte att bara vara missnöjd med resultatet av det befintliga systemet.
EnglishThe Commission has established a conflict prevention and crisis management unit.
Kommissionen har inrättat en enhet för konfliktförebyggande och krishantering.
EnglishThe language law is not as good as it might be, that has indeed been established.
Det råder ingen tvekan om att språklagen inte är så bra som den skulle kunna vara.
EnglishWe now have 400 and for the first time we have established them in the UK as well.
Vi har nu 400 och för första gången har vi inrättat dem i Storbritannien också.
EnglishHowever, the European Union has established the means to respond to these attacks.
Europeiska unionen har dock skaffat sig resurser för att bemöta dessa attacker.
EnglishAnd are you now confident a sustainable long-term arrangement may be established?
Och är ni säkra på att ett hållbart och långsiktigt arrangemang kan inrättas?
EnglishToday, the extremists have won and a no-go area has been established in the region.
I dag har extremisterna segrat och ett ingenmansland har etablerats i regionen.
EnglishCommissioner, fair economic relations must be established as a matter of urgency.
Herr kommissionsledamot! Rättvisa ekonomiska förbindelser måste upprättas omgående.
EnglishOnce the facts have been established the best course of action can be determined.
När dessa fakta väl har etablerats kan man bestämma vilka åtgärder som är de bästa.
EnglishThis policy, which is often referred to but never established, is becoming urgent.
Denna politik tas ofta upp, men genomförs aldrig och har nu blivit brådskande.
EnglishIt suggests that integrated financial markets are becoming established in Europe.
Det tyder på att ekonomiska finansmarknader håller på att etableras inom EU.
EnglishWe have established good working contacts with UEFA and other sporting authorities.
Vi har upprättat goda arbetsförbindelser med UEFA och andra idrottsorganisationer.
EnglishSecondly, the reasonable technological need for this product has been established.
För det andra har det skäliga tekniska behovet av denna produkt slagits fast.
EnglishDell established itself in Ireland a number of years ago with the help of State aid.
Dell etablerade sig i Irland för ett antal år sedan med hjälp av statligt stöd.
EnglishWe have established a new Directorate-General, yet it has only 70 people all told.
Vi har inrättat ett nytt generaldirektorat, ändå har detta bara 70 anställda.
EnglishAn even better alternative energy supply could be established without problems.
Man kan utan problem lägga fast en ännu bättre alternativ energiförsörjning.
EnglishHas the Commission established official contacts with the British Government?
Har kommissionen upprättat officiella kontakter med den brittiska regeringen?
EnglishIn some States national labels are well established and enjoy public recognition.
I vissa länder är nationella märken väl etablerade och erkända i samhället.
EnglishIn this regard LEADER has established itself as an effective development initiative.
I detta avseende har Leader etablerats som ett effektivt utvecklingsinitiativ.