"escalated" - Svensk översättning

EN

"escalated" på svenska

volume_up
escalated {perf. part.}

EN escalated
volume_up
{perfektparticip}

escalated
volume_up
eskalerat {perf. part.}
The armed conflict in Kosovo that was mentioned by Mr Henderson has escalated.
Den väpnade konflikten i Kosovo, som Henderson nämnde, har eskalerat.
It re-emerged in June 2008 and has escalated since the beginning of this month.
Den återuppstod i juni 2008 och har eskalerat ända sedan början av denna månad.
Now the situation has escalated and four people have been killed.
Nu har situationen eskalerat och fyra personer har dödats.
escalated
volume_up
intensifierat {perf. part.}
escalated
volume_up
trappat upp {perf. part.}
escalated
volume_up
upptrappat {perf. part.}
escalated
volume_up
öka stegvis {perf. part.}

Användningsexempel för "escalated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe escalated violence and brutality of the occupation is quite disproportionate.
Det eskalerade våldet och brutaliteten i ockupationen är helt oproportionerliga.
EnglishIt was the Tories, who, through their ludicrous beef war, escalated the crisis.
Det var torypartiet som genom sitt löjeväckande nötköttskrig trappade upp krisen.
EnglishHowever, in Ireland at least, the numbers involved in policing farmers have escalated.
Åtminstone i Irland har antalet tjänstemän som kontrollerar jordbrukarna ökat.
EnglishIn other words, the mission escalated the conflict and has thus been counterproductive.
Med andra ord, insatsen trappade upp konflikten och har därför motverkat sitt syfte.
EnglishNow the situation has escalated further with a dramatic turn of events.
Nu har situationen trappats upp ytterligare och tagit en dramatisk vändning.
EnglishThe situation in both countries has escalated during the past two months.
I båda länderna har situationen trappats upp de senaste två månaderna.
EnglishBecause from that time onwards violations of human rights in Turkey have escalated.
Dagen efter ikraftträdandet förvärrades kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Turkiet.
EnglishPublic education began as a tool of repression in 1996 in China, but it has escalated since 2005.
Eller är detta endast fotnoter i den utbasunerade dialogen mellan EU och Kina?
EnglishThis is not a new problem, but it escalated because the Commission failed to tackle it in its proposals.
Problemet i sig är inte nytt, men kommissionen har ignorerat det i sina förslag.
EnglishThe point here is to resolve the cause of ethnic conflict, which has escalated terribly.
Det viktiga här är att angripa orsaken till den etniska konflikten, som har trappats upp kraftigt.
EnglishThe European Union responded to the events in Egypt as soon as the public protests escalated.
EU reagerade på händelseutvecklingen i Egypten så snart de allmänna protesterna tilltog i styrka.
EnglishThis change was suspended when the war escalated once again.
Denna förändring sköts upp när kriget blossade upp på nytt.
EnglishThe pressure on the Gaddafi regime has rightly been escalated in conjunction with NATO, the United Nations and others.
Pressen på Khadaffiregimen har med rätta trappats upp i samverkan med Nato, FN och andra.
EnglishPublic education began as a tool of repression in 1996 in China, but it has escalated since 2005.
Användningen av statlig utbildning som verktyg för förtrycket tog sin början 1996 i Kina men har trappats upp sedan 2005.
EnglishWhen the Russians violated Georgian airspace, we again had no response and the situation escalated.
När ryssarna kränkte georgiskt luftrum kom det inte heller någon reaktion från vår sida, och situationen trappades upp.
EnglishA year ago, the violence escalated once again.
För ett år sedan blossade våldsamheterna upp igen.
EnglishWhat is your present view of the LTTE having been placed on the terror list now that the conflict has escalated enormously?
Vad anser ni idag om att LTTE sattes upp på terrorlistan, nu när konflikten har trappats upp så enormt?
EnglishThis proves that the conflict has escalated.
Detta bevisar att konflikten har trappats upp.
EnglishYou cannot cherry-pick when it comes to human rights, and it is not by breaching human rights that the conflict will be de-escalated.
De mänskliga rättigheterna kan inte splittras upp, och kränkandet av dessa leder inte till en nedtrappning av konflikten.
EnglishIn Europe, we can currently see positive examples of how conflicts have not escalated into warfare, one example being the Caucasus.
I Europa kan vi för närvarande se positiva exempel på hur konflikter inte har trappats upp till krig; Kaukasus är ett sådant exempel.