EN erection
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

There is a great deal of embedded energy in the fabrication, construction, transportation and erection of wind turbines.
Det finns en hel del lagrad energi i tillverkning, konstruktion, transport och uppförande av vindturbiner.
erection (även: building, construction)
erection (även: bearing, conduct, construction, way)
There is a great deal of embedded energy in the fabrication, construction, transportation and erection of wind turbines.
Det finns en hel del lagrad energi i tillverkning, konstruktion, transport och uppförande av vindturbiner.
erection
volume_up
erektion {utr.} ((könsorgans) ansvällning)
Burgundy, du har en enorm erektion.
Is it “normal” for an older man who has lost the ability to get an erection to want to have sex?
Är det ”normalt” att vilja ha sex för en äldre man som förlorat förmågan till erektion?
erection

2. konstruktion

erection (även: assembly)
erection (även: assembly)
erection
There is a great deal of embedded energy in the fabrication, construction, transportation and erection of wind turbines.
Det finns en hel del lagrad energi i tillverkning, konstruktion, transport och uppförande av vindturbiner.
erection
erection

3. konstruktion: "concrete"

erection
volume_up
byggnad {utr.} (konkret)
erection
volume_up
konstruktion {utr.} (konkret)
There is a great deal of embedded energy in the fabrication, construction, transportation and erection of wind turbines.
Det finns en hel del lagrad energi i tillverkning, konstruktion, transport och uppförande av vindturbiner.

Synonymer (engelska) till "erection":

erection
erect

Användningsexempel för "erection" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI give the floor to the Commissioner to answer Mr Lindqvist's question on the erection of walls in Europe.
Herr kommissionär, jag ber er att besvara Lindqvists fråga om murbyggen i Europa.
EnglishWhen the Swiss population decides against the erection of minarets, this decision is accepted.
När den schweiziska befolkningen säger att det inte ska byggas minareter så godtas det beslutet.
EnglishDoes this not entail the risk that the EMU project will result in the erection of new walls in Europe?
Innebär inte detta risk för att EMU-projektet får till följd att nya murar skapas i Europa?
EnglishWhen the Swiss population decides against the erection of minarets, this decision is accepted.
När den schweiziska befolkningen motsätter sig uppförandet av minareter, så accepteras detta beslut.
EnglishFurthermore, the economic crisis may trigger the erection of unilateral, restrictive or distorting trade barriers.
Dessutom kan den ekonomiska krisen leda till att ensidiga, restriktiva eller snedvridna handelshinder skapas.
EnglishProtectionist practices, unfair competition and the erection of bureaucratic barriers often restrict access to those markets.
Protektionistiska rutiner, illojal konkurrens och byråkratiska handelshinder begränsar ofta tillträdet till dessa marknader.
EnglishI emphasise the call in the Wojciechowski report to adopt measures to prevent the erection of trade barriers in that connection.
Jag betonar kravet i Wojciechowski-betänkandet på att vidta åtgärder för att förhindra att man upprättar handelshinder i samband med det.
EnglishThe constitutional crisis in the EU is accompanied by racism and intolerance, prejudice against immigrants and the erection of barriers between the nation states.
I den konstitutionella EU-krisens spår följer rasism, intolerans och fördomar mot invandrare, och man reser barriärer mellan nationalstaterna.
EnglishIn the light of the above, I would like to know how much importance the Commission attaches to environmental protection as compared to the erection of wind turbines.
Mot denna bakgrund vill frågeställaren veta hur stor betydelse kommissionen lägger vid miljöaspekten i förhållande till etableringen av vindkraftverk.
EnglishThe Communist Party of Greece is categorically opposed to the erection of propaganda mechanisms which aim to conceal the anti-grass roots character of the European Union.
Det grekiska kommunistpartiet är en kategorisk motståndare till införandet av propagandamekanismer som syftar till att dölja Europeiska unionens gräsrotsfientliga karaktär.
EnglishWe face the demolition of the system of values developed over previous centuries and the erection of a new structure founded on commercialisation and corporate profit.
Vi står inför en förstörelse av det värdesystem som utvecklats under de senaste årtiondena och uppbyggandet av en ny struktur grundad på kommersialisering och företagsvinster.