EN to enter into
volume_up
{verb}

to enter into (även: to conclude)
That is particularly true of their competence to enter into bilateral tax treaties.
Det gäller i synnerhet deras behörighet att ingå bilaterala skatteöverenskommelser.
Enter Java Script, Target Frames, or other attributes to include in the link tag:
Ange Javaskript, målramar eller andra attribut som ska ingå i länktaggen:
Many farmers are prepared to enter into a contract to provide these protective measures.
Många jordbrukare är beredda att ingå ett fördrag som säkrar miljöskyddsinsatserna.
to enter into
to enter into (även: to invade, to supervene)
I wish to tell the presidency that we cannot enter the 21st century with a Treaty that dates from the end of the 1950s.
Jag vill upplysa ordförandeskapet om att vi inte kan inträda i 2000-talet med ett fördrag som daterar sig från slutet av 1950-talet.
Therefore, our number one priority on Kaliningrad is to guarantee the sovereignty of the Lithuanian State and its ability to enter Schengen.
Därför är vår huvudprioritering när det gäller Kaliningrad att garantera den litauiska statens suveränitet och dess förmåga att inträda i Schengen.
Thirdly, new Member States which are preparing to enter the euro area have to comply with many monetary and fiscal criteria two years before entry.
För det tredje måste nya medlemsstater som vill inträda i euroområdet uppfylla ett stort antal penning- och finanspolitiska kriterier under de två åren närmast före inträdet.
to enter into (även: to engage in)
If we can then agree on common goals and a common approach that achieves just as much as the Commission proposal, then we should also enter into negotiations with third countries.
Om vi sedan kan komma överens om gemensamma mål och en gemensam strategi som uppnår lika mycket som kommissionens förslag, så bör vi också inleda förhandlingar med tredje länder.
to enter into
We clearly ought to enter into the conciliation procedure with the Council.
Vi tvingas uppenbarligen in i ett förlikningsförfarande med rådet.
We must enter into the conciliation procedure on those four directives simultaneously.
Vi måste in i ett förlikningsförfarande om dessa fyra direktiv samtidigt.
However, the United States have not wanted to enter into this type of discussion.
Men Förenta staterna har inte velat in i den typen av diskussioner.
to enter into
had med saken att göra

Användningsexempel för "to enter into" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn this text box, enter the characters to be inserted after the endnote numbering.
I textfältet kan du skriva in tecken, som ska infogas efter slutnotsnumreringen.
EnglishEnter " 0 1/5 " in a cell (without the quotation marks) and press the input key.
Mata in " 0 1 / 5 " i en cell (utan citationstecknen) och tryck på returtangenten.
EnglishAccording to Frontex, 95% of illegal immigrants entering Europe enter via Greece.
Enligt Frontex kommer 95 procent av de olagliga invandrarna in i EU via Grekland.
EnglishTo create placeholders for numbers, enter the following format codes in a section.
Använd följande formatkoder i ett avsnitt om Du vill skapa platshållare för tal.
EnglishA new culture of subsidiarity must enter the Commission over which you preside.
En ny kultur med subsidiaritet måste göra sitt intåg i den kommission ni förestår.
EnglishIn the Combo Box enter the URL of the HTML document or the name of the spreadsheet.
Ange HTML-dokumentets URL eller namnet på tabelldokumentet i kombinationsfältet.
EnglishIf you have selected " Sort by content ", enter the sort keys into these fields.
Om Du har markerat " Sortering efter innehåll ", kan Du ange sorteringsnyckeln här.
EnglishEnter the text directly or insert a database field at the position of the cursor.
Du kan skriva in texten direkt eller infoga ett databasfält där markören står.
EnglishHe said that meat can enter Great Britain on the bone and must be deboned there.
Han sade att kött med ben kan tas in i Storbritannien och måste där benas ur.
EnglishHere you can find information about the author and enter a note in the text field.
Här kan Du ange information om författaren och skriva en anteckning i textfältet.
EnglishFirst there is the expectation that it should be ratified and enter into force.
För det första finns förväntningen att det ska ratificeras och träda i kraft.
EnglishToday we are trying to help the developing countries enter the globalised world.
I dag försöker vi hjälpa utvecklingsländerna in i den globaliserade världen.
EnglishThe junta should also enter into dialogue with the NLD and the ethnic nationalities.
Juntan måste också inleda en dialog med NLD och med de etniska nationaliteterna.
EnglishAnd if you want to enter flow from control, you have to increase the challenges.
Och om man vill komma in i flow från kontroll måste utmaningarna bli större.
EnglishYou enter the spreadsheet name when you save it for the first time as a file.
Namnet på tabelldokumentet matar du in när du sparar det som fil första gången.
EnglishOn the Values tab page, enter the conditions for new values entered into cells.
Klicka på fliken Kriterier och ange de villkor som värdena i cellen måste uppfylla.
EnglishIt concerns students and school pupils who would enter the Union in order to study.
Man vänder sig till studenter och elever som kommer till unionen för att studera.
EnglishIn the subsequent dialog Add AutoFormat, enter a name for the new AutoFormat.
Ange ett namn på det nya AutoFormatet i nästa dialogruta, Lägg till AutoFormat.
EnglishYou can also enter various measurement units, which are automatically converted.
Här kan du även ange olika måttenheter, och måtten räknas då automatiskt om.
EnglishEnter here the proportion of the area of the starting color against the gradient.
Här anger Du ytandelen för ursprungsfärgen i förhållande till färggradienten.