EN engaging
volume_up
{adjektiv}

engaging (även: fetching, pleasing, winning, winsome)

Synonymer (engelska) till "engaging":

engaging
English

Användningsexempel för "engaging" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI think, of course, that engaging with the media is one of the most important things.
Jag anser givetvis att en av de viktigaste sakerna är att samarbeta med medierna.
EnglishThose with ulterior motives might say that Europe is engaging in self-flagellation.
Vissa människor med baktankar skulle kunna säga att Europa botar sina skuldkänslor.
EnglishMr President, particularly I appreciate your commitment to engaging with our citizens.
Herr talman! Jag uppskattar i synnerhet ert engagemang för era medborgare.
EnglishIt is also a question of engaging in a dialogue regarding the budget for future years.
Det är också en fråga om att inleda en dialog om budgeten för kommande år.
EnglishMr Florenz provided an engaging description of the conflicts that will arise.
Karl-Heinz Florenz gav oss en engagerande beskrivning av de konflikter som kommer att uppstå.
EnglishThe two sides appear to have strayed further apart, in terms of engaging on an end game.
De två sidorna tycks ha glidit längre ifrån varandra vad gäller att nå fram till en lösning.
EnglishIn his view, when the Commission exercises its right of initiative, it is engaging in populism.
Enligt honom är kommissionen populistisk när den utövar sin initiativrätt.
EnglishWe in Finland too are used to engaging in productive cross-party political cooperation.
I Finland är vi också vana vid engagemang över partigränserna i produktivt politiskt samarbete.
EnglishAs regards engaging the regime, there is a consensus that more needs to be done, not less.
När det gäller att göra regimen delaktig är alla eniga om att vi måste göra mer, inte mindre.
EnglishI want to thank the business dialogue and the consumer dialogue for engaging with legislators.
Jag vill tacka företagardialogen och konsumentdialogen för deras kontakt med lagstiftarna.
EnglishI thank other Members for engaging in the debate on this issue.
Jag tackar de andra ledamöterna för deras engagemang i denna diskussion.
EnglishSecondly, NATO should be gradually winding down rather than engaging in eastward enlargement.
För det andra: Nato bör stegvis upplösas och inte utvidgas österut.
EnglishThere is no contradiction in engaging in dialogue with the people we think we should talk to.
Det finns ingen motsägelse i att föra en dialog med människor som vi anser att vi bör tala med.
EnglishThe EU is engaging with Iran in an effort to secure improvement.
EU inlåter sig med Iran i en ansträngning att trygga en förbättring.
EnglishThirdly, we are still not sufficiently engaging in prevention and reuse.
För det tredje lägger vi fortfarande inte ner tillräckligt arbete på förebyggande och återanvändning.
EnglishThis is a hard task, we know, but the most important thing is that the European Union is engaging in it.
Vi vet att detta är en svår uppgift, men det viktigaste är att EU engagerar sig i den.
EnglishWe ended the Cold War by engaging with the Soviet Union and we brought peace to Europe.
Vi avslutade det kalla kriget genom att inleda en dialog med Sovjetunionen, och vi skapade fred i Europa.
EnglishAs I have indicated, I believe that re-engaging with Syria should be part of our strategy.
Som jag har antytt anser jag att detta bör ingå i vår strategi för att återknyta kontakten med Syrien.
EnglishI am sure they will be as engaging to work with.
Jag är övertygad om att det kommer att vara lika sympatiskt att samarbeta med.
EnglishIt is not a question of advocating Turkmenistan's isolation, but of engaging with the country.
Det är inte fråga om att förespråka ett isolerat Turkmenistan, utan att arbeta tillsammans med landet.