EN

to engage [engaged|engaged] {verb}

volume_up
1. allmänt
- Engage in reconstruction work, while respecting natural forces.
Engagera sig i återuppbyggnadsarbete, och samtidigt respektera naturkrafterna.
We need to engage and create the participatory functioning of the EU institutions.
Vi måste engagera och skapa den deltagande funktionen inom EU: s institutioner.
We need to engage and create the participatory functioning of the EU institutions.
Vi måste engagera och skapa den deltagande funktionen inom EU:s institutioner.
The European Union will not be able to engage in a dynamic foreign policy with the unanimity procedure.
Europeiska unionen kommer inte att lyckas anta en dynamisk utrikespolitik med enhällighetsförfarandet.
The debate is one in which we must engage with the Member States, the governments and the political parties.
Medlemsstaterna var tvungna att anta de åtgärder som var nödvändiga för att uppfylla rambeslutet före den 27 januari 2005.
We have not yet learned all the lessons from this, and we are all engaged in an important legislative task.
Vi har ännu inte lärt oss alla läxor av detta, och vi har alla åtagit oss att anta denna viktiga lagstiftande uppgift.
   . Let me assure the honourable Member that we are engaged in constructive negotiations.
   – Låt mig försäkra ledamoten om att vi har inlett konstruktiva förhandlingar.
I wish to reassure my colleagues again that I am not engaged in any kind of subversive activity.
Jag vill än en gång försäkra mina kolleger om att jag inte är inblandad i någon typ av omstörtande verksamhet.
I can reassure him that the Presidency, or the Council, will not lose any opportunity to re-engage in dialogue, should the opportunity arise.
Jag kan återigen försäkra honom om att ordförandeskapet, eller rådet, inte kommer att missa något tillfälle att återuppta dialogen, om ett sådant tillfälle uppstår.
You cannot boycott and engage at the same time.
Man kan inte bojkotta och kräva på samma gång.
Above all, we must actively encourage the African Union to become even more positively and actively engaged in pushing for this government of national unity.
Framför allt måste vi aktivt uppmuntra Afrikanska unionen att engagera sig på ett mer positivt och aktivt sätt och kräva en regering med nationell enighet.
I can promise - and this is within the Commission's competence - that we will further engage with the National Unity Government, as we have started to do.
Jag kan lova er - och detta är kommissionens behörighetsområde - att vi kommer att fortsätta lyssna till den nationella enhetsregeringen, som vi har börjat göra.
When engaged in economic activity, sport governing bodies should, like any undertaking, ensure compliance with EC competition rules.
Ledande idrottsorgan ska vid ekonomisk verksamhet, som vilket företag som helst, garantera att EG: s konkurrensregler efterlevs.
When engaged in economic activity, sport governing bodies should, like any undertaking, ensure compliance with EC competition rules.
Ledande idrottsorgan ska vid ekonomisk verksamhet, som vilket företag som helst, garantera att EG:s konkurrensregler efterlevs.
We cannot therefore be sustainable, we cannot guarantee the maintenance of species and we cannot engage in true market activity if we do not consider fish to be a 'sensitive product'.
Om vi inte betraktar fisk som en känslig vara, kan vi varken nå hållbarhet, garantera bevarandet av arter eller få en fungerande marknad.
I have had to engage a lawyer to follow up the fact that this has not been dealt with responsibly over the last couple of years.
Jag har tvingats anlita en advokat för att följa upp det faktum att detta inte har hanterats på ett ansvarsfullt sätt under de senaste åren.
. - I voted against this simply because I do not want the EU telling me who I can and who I cannot employ or engage.
. - (EN) Jag röstade mot detta betänkande helt enkelt för att jag inte vill att EU ska tala om för mig vem jag kan och inte kan anställa eller anlita.
We cannot compare gambling on the Internet with buying an electric kettle or engaging a carpenter to lay a floor, and it should therefore be dealt with separately.
Vi kan inte jämföra hasardspel på Internet med att köpa en kaffekanna eller anlita en snickare för att lägga golv.
This is why I wholeheartedly support the efforts of European and American leaders to engage Russia in a more constructive relationship.
Det Därför stöder jag helhjärtat de europeiska och amerikanska ledarnas försök att förmå Ryssland att engagera sig i mer konstruktiva förbindelser.
In the medium term, while condemning terrorist acts we must bring Hizbollah and Hamas in from the cold and engage them in a dialogue for the establishment of a democratic framework.
På medellång sikt måste vi släppa in Hizbollah och Hamas från kylan igen, samtidigt som vi fördömer terroristhandlingar, och förmå dem att delta i en dialog om att etablera ett demokratiskt system.
So, whilst we will not be shy in putting such issues on the table, I cannot vouch for the reception they will receive from those with whom we are engaged in these negotiations.
Vi kommer inte att dra oss för att börja diskutera sådana frågor, men jag kan inte svara för hur de skulle mottas av dem som vi förhandlar med.
paragraph 31 - the United States has not declared that it would "not engage in preventive military action against Iran", and it would be wrong to rule out any option at this stage.
punkt 31 – Förenta staterna har inte förklarat att de inte skulle ”anfalla i förebyggande militära aktioner mot Iran”, och det skulle vara fel att utesluta något alternativ i detta skede.
But you have raised an important issue which will no doubt engage both the Council and the European Parliament for a long time to come.
Men det är en stor fråga, den som ni har ställt, som helt säkert kommer att sysselsätta inte bara oss, utan även er, under mycket lång tid framöver.
There are many doctors engaged in ending the lives of thousands of patients, including newborn infants.
Många läkare är sysselsatta med att avsluta tusentals patienters liv, bland dem nyfödda barn.
At this moment we are engaging in the dialogue of the Lomé Convention, so at this stage we have not drawn conclusions.
För tillfället är vi sysselsatta med samtalen i samband med Lomékonventionen, så vi har alltså vid denna tidpunkt inte dragit några slutsatser.
Mr President, I agree with everyone in this debate who calls on the European Union to engage, to act and to exercise the responsibility to protect.
Jag instämmer med alla i denna debatt som uppmanar EU att åta sig, agera och utöva ansvaret att tillhandahålla skydd.
Likewise I welcome the suggestion that the Commission should engage with developing countries to give them assistance in dealing with IUU fishing.
På samma sätt välkomnar jag förslaget om att kommissionen ska åta sig att hjälpa utvecklingsländer när det gäller olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.
to engage (även: to book)
to engage
Madam President, ladies and gentlemen, we are engaging in a rather curious debate, and I cannot say that I understand all the various standpoints.
Den har inte förhandlats fram – man har använt våld för att lägga beslag vissa markområden.
2. militärt
3. teknik
4. näringsliv
to engage
I have had to engage a lawyer to follow up the fact that this has not been dealt with responsibly over the last couple of years.
Jag har tvingats anlita en advokat för att följa upp det faktum att detta inte har hanterats på ett ansvarsfullt sätt under de senaste åren.
. - I voted against this simply because I do not want the EU telling me who I can and who I cannot employ or engage.
. - (EN) Jag röstade mot detta betänkande helt enkelt för att jag inte vill att EU ska tala om för mig vem jag kan och inte kan anställa eller anlita.
We cannot compare gambling on the Internet with buying an electric kettle or engaging a carpenter to lay a floor, and it should therefore be dealt with separately.
Vi kan inte jämföra hasardspel på Internet med att köpa en kaffekanna eller anlita en snickare för att lägga golv.
5. konstruktion

Användningsexempel för "to engage" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis amounts to discrimination against those who engage in conventional farming.
Detta innebär diskriminering mot dem som bedriver ett konventionellt jordbruk.
EnglishAre we going to tell farmers that they cannot engage in this legitimate trade?
Skall vi säga till lantbrukarna att de inte får ägna sig åt denna lagliga handel?
EnglishI would therefore urge Parliament's leaders to engage in talks with the airlines.
Jag vill därför uppmana parlamentets ledare att inleda samtal med flygbolagen.
EnglishMore importantly, however, it was necessary to engage with the fundamentalists.
Viktigare ändå var dock att det var nödvändigt att samarbeta med fundamentalisterna.
EnglishThe only people that suffer are you, who want to engage in political debate.
Detta är enbart till hinders för folk som er, som vill föra en politisk debatt.
EnglishAfter all, we want to ensure that we engage in proper parliamentary deliberation.
Vi vill ju trots allt att parlamentets debatter ska genomföras på ett lämpligt sätt.
EnglishAbove all, EU vessels are able to access Seychelles' waters and engage in fishing.
Framför allt får EU:s fartyg tillträde till Seychellernas vatten och kan fiska där.
EnglishIt is impossible to engage in individual measures over a river that connects us all.
Det är omöjligt att vidta enskilda åtgärder för en flod som sammanbinder oss alla.
EnglishBy the way, I think we have to engage in a high-level dialogue with African countries.
Apropå det anser jag att vi måste inleda en högnivådialog med afrikanska länder.
EnglishI should like to take this opportunity to engage, if I may, in a little self-promotion.
Med er tillåtelse skulle jag vilja passa på att marknadsföra mig själv en smula.
EnglishBut I think we all want to engage Ukraine in a closer and more intense relationship.
Men jag tror att vi alla vill involvera Ukraina i en närmare och starkare relation.
EnglishWe must be a little more consistent and not engage too much in double standards.
Vi måste vara lite mer konsekventa och får inte ägna oss alltför mycket åt dubbelmoral.
EnglishEurope needs to engage Russia, but must do so in a principled and consistent manner.
EU måste samarbeta med Ryssland, men på ett principfast och konsekvent sätt.
EnglishIt cannot help that we continue to engage in double-speak in this connection.
Det kan inte vara till nytta att vi fortsätter att vara tvetydiga i detta sammanhang.
EnglishThe purpose apparently was to discuss how Europe might re-engage with its citizens.
Syftet var tydligen att diskutera hur EU skulle kunna återknyta till sina medborgare.
EnglishAnd a society which does not engage in organized research is on the way to decline.
Ett samhälle som inte bedriver en organiserad forskning är på väg tillbaka.
EnglishFurthermore, the Member States must actively engage in reviewing the Council's work.
Dessutom måste medlemsstaterna aktivt medverka i översynen av rådets arbete.
EnglishIn the first instance we need to engage with the United States at every level.
Först och främst måste vi ta kontakt med Förenta staterna på alla nivåer.
EnglishThere is an onus upon the Democratic Unionist Party to engage with my party.
Det åligger Demokratiska unionistpartiet ett ansvar att föra en dialog med mitt parti.
EnglishIf you engage in that type of behavior, you'll be asked to leave the community.
Om man beter sig på det viset blir man ombedd att lämna organisationen.