"energy" - Svensk översättning

EN

"energy" på svenska

volume_up
energy {substantiv}

EN energy
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

energy (även: drive, fight, push, spirit)
volume_up
energi {utr.}
Offshore energy contributes to clean energy as well as jobs and economic growth
Havsbaserad energi bidrar till renare energi, jobb och ekonomisk tillväxt.
It is true that we need energy, but we need clean energy and safe energy.
Det stämmer att vi behöver energi, men vi behöver ren och säker energi.
Today, the Commission published a paper on energy - Energy 2020.
I dag offentliggör kommissionen ett meddelande om energi - Energi 2020.
energy (även: beef, capacity, drive, force)
volume_up
kraft {utr.}
The energy invested in education has a bearing on the effectiveness of the justice system.
Den kraft som läggs på utbildningsområdet inverkar på rättssystemets effektivitet.
We must put alternative energy on the path towards competitiveness.
Medan vinden genererar kraft på en kontinent, störtar Europa huvudstupa in i kris.
The energy sector is a driving force behind economic growth.
Energisektorn är en drivande kraft bakom den ekonomiska tillväxten.
I think that some energy, some engagement is really appropriate here.
Jag anser att en viss mån handlingskraft, att en viss mån engagemang, är passande här.
Finally, substantial progress is important if energy and will are to be demonstrated in the negotiations.
Avslutningsvis är det viktigt med substantiella framsteg för att visa på vilja och handlingskraft i förhandlingsarbetet.
Thank you for your activity and for your energy.
Tack för det ni utfört och för er handlingskraft.
energy
volume_up
ork {utr.}
energy (även: drive)
volume_up
driv {neut.}
The energy crisis and environmental considerations are driving research forward into clean and renewable energy.
Energikrisen och miljöaspekter driver på forskningen kring ren och förnybar energi.
I respect his energy in pursuing that subject.
Jag respekterar den energi med vilken han driver denna fråga.
Sufficient support needs to be given to the development of public transport using sustainable energy sources.
Tillräckligt stöd måste ges till utvecklingen av allmänna kommunikationer som drivs med hållbara energikällor.

2. "of spiritual nature"

energy (även: energies)
volume_up
krafter {plur.} (av själslig art)
Now our energy is focused on a peaceful unification in south-east Europe.
Nu koncentrerar vi våra krafter på en fredlig förening i sydöstra Europa.
Gratifyingly, Boris Nemtsov promises to devote his energies to this.
Glädjande nog har Boris Nemtsov lovat att ägna sina krafter åt detta.
It needs specific future projects that mobilise energies and involve a larger number of countries.
Den behöver särskilda framtida projekt som samlar krafter och engagerar ett större antal länder.

Synonymer (engelska) till "energy":

energy

Användningsexempel för "energy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe energy policy, just as some have said, requires both realism and solidarity.
Energipolitiken, precis som några har sagt, kräver både realism och solidaritet.
EnglishWe will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
Vi kommer att behöva lägga mycket tid och arbete på detta de närmaste månaderna.
EnglishWe must assess their advantages and weaknesses alongside other sources of energy.
Vi måste utvärdera deras fördelar och svagheter vid sidan av andra energikällor.
EnglishGas is one of the main energy sources in the EU for both industry and households.
Gas är en av de viktigaste energikällorna i EU för både industrin och hushållen.
EnglishI fervently believe that we must appreciate the importance of energy efficiency.
Å andra sidan tror jag att man verkligen borde se intresset i energieffektivitet.
EnglishThe directive also takes into account the initial situation on energy efficiency.
I direktivet beaktas även den ursprungliga situationen för energieffektiviteten.
EnglishThe third aspect is the development of biomass, as sources of renewable energy.
Det tredje intresseområdet är utvecklingen av biomassa som förnybar energikälla.
EnglishEnergy use is responsible for 80% of the total EU emissions of greenhouse gases.
Energianvändningen står för 80 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser.
EnglishIt was a visionary position: Russia has the energy, Europe has the technology.
Det var en visionär utgångspunkt: Ryssland har energin, och Europa har tekniken.
EnglishWe need to invest in connecting up the European Union's energy infrastructures.
Vi måste investera i att koppla samman Europeiska unionens energiinfrastrukturer.
EnglishFollow-up of the energy efficiency national action plans: a first assessment (
Uppföljning av de nationella energieffektivitetsplanerna: en första granskning (
EnglishEnergy efficiency and CO2 emissions clearly play a very important role in this.
Energieffektivitet och koldioxid spelar helt klart en mycket viktig roll i detta.
EnglishThe objective is to promote trust and transparency in EU-Russia energy relations.
Målet är att öka förtroendet och insynen i EU:s och Rysslands energiförbindelser.
EnglishThis is not only about the energy supply from Turkmenistan through to Kazakhstan.
Detta handlar inte bara om energiförsörjningen från Turkmenistan genom Kazakstan.
EnglishEnergy must be renewable and we need raw materials, so trade is also affected.
Energin måste vara förnybar och vi behöver råmaterial, så även handeln påverkas.
EnglishCooperation between Member States on energy issues has been rather complicated.
Samarbetet mellan medlemsstaterna om energifrågor har varit ganska komplicerat.
EnglishSome people have indicated that there is not enough focus on energy efficiency.
Vissa har antytt att man inte skulle fokusera tillräckligt på energieffektivitet.
EnglishThe Commission argues in favour of setting a Community energy efficiency target.
Kommissionen agerar för att fastställa energieffektivitetsmål för gemenskapen.
EnglishDisconnecting people from the energy supply is a question of social injustice.
Att avstänga människor från energiförsörjning är liktydigt med social orättvisa.
EnglishIt is a gateway to the markets and the energy routes of Asia and the Middle East.
Det är en inkörsport till marknaderna och energivägarna i Asien och Mellanöstern.