"encroachment" - Svensk översättning

EN

"encroachment" på svenska

volume_up
encroachment {substantiv}

EN encroachment
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

encroachment (även: entry, infringement, intrusion, trespass)
It is a direct and democtrative encroachment on personal rights.
Det utgör ett direkt och demonstrativt intrång på den personliga integriteten.
That is an encroachment on freedom of contract.
De innebär ett intrång i den fria avtalsrätten.
The Commission is wrong not to react to Gazprom's further encroachment onto the European energy market.
Kommissionen gör fel som inte reagerar på Gazproms fortsatta intrång på den europeiska energimarknaden.
encroachment (även: aggression, assault, attack, attempt)
volume_up
angrepp {neut.}

2. näringsliv

encroachment
It is a direct and democtrative encroachment on personal rights.
Det utgör ett direkt och demonstrativt intrång på den personliga integriteten.
That is an encroachment on freedom of contract.
De innebär ett intrång i den fria avtalsrätten.
The Commission is wrong not to react to Gazprom's further encroachment onto the European energy market.
Kommissionen gör fel som inte reagerar på Gazproms fortsatta intrång på den europeiska energimarknaden.

Synonymer (engelska) till "encroachment":

encroachment

Användningsexempel för "encroachment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe regard this as an unacceptable encroachment upon Parliament’s budgetary rights.
Vi betraktar detta som en oacceptabel inskränkning av parlamentets budgeträttigheter.
EnglishI regard this as an unacceptable encroachment upon Parliament’s budgetary rights.
Jag ser detta som en oacceptabel inskränkning av parlamentets budgetmässiga rättigheter.
EnglishI regard this as an unacceptable encroachment upon Parliament ’ s budgetary rights.
Jag ser detta som en oacceptabel inskränkning av parlamentets budgetmässiga rättigheter.
EnglishSometimes that means defending their rights from encroachment by the Union's Member States.
Ibland innebär det att skydda deras rättigheter mot ingrepp från medlemsstaternas sida.
EnglishEvery encroachment on workers’ rights reduces their purchasing power and thereby throttles growth.
Denna kompromiss, denna propaganda, detta svek är både en lögn och en skandal.
EnglishIt is an encroachment not only against human rights; it is an encroachment against the future, as well.
Det är ett övergrepp inte bara på de mänskliga rättigheterna utan även på framtiden.
EnglishWe regard this as an inadmissible encroachment on future decisions regarding future fleet strengths.
Vi ser i detta ett otillåtet ingrepp i framtida beslut om framtida fiskeflottors storlek.
EnglishWe are talking about a serious encroachment on fundamental rights without any legal basis.
Det handlar om en allvarlig överträdelse av de grundläggande rättigheterna utan någon rättslig grund.
EnglishEvery encroachment on workers’ rights reduces their purchasing power and thereby throttles growth.
Varje ingrepp i arbetstagarnas rättigheter minskar deras köpkraft, vilket därigenom dämpar tillväxten.
EnglishThey were an unwarranted encroachment on Austrian sovereignty.
De var ett ogrundat övergrepp på österrikisk suveränitet.
EnglishDeveloping these would be a very major encroachment on privacy, with a high risk of the systems being abused in many ways.
Det är ett mycket stort ingrepp i privatlivet med många risker för missbruk.
EnglishWe are not recommending any encroachment on the role of ESA.
Vi rekommenderar inte några ingrepp på ESA: s roll.
EnglishTurkey needs to return the besieged town of Varosha and to stop illegal settlements and the encroachment on to Greek Cypriot property.
Turkiet måste återlämna den belägrade staten Varosha och stoppa de olagliga bosättningarna och intrånget på grekcypriotisk egendom.
EnglishDeveloping these would be a very major encroachment on privacy, with a high risk of the systems being abused in many ways.
När vi står inför ett terroristhot under förändring måste vi därför modernisera och anpassa våra motåtgärder för att besegra frihetens fiender.
EnglishWhilst we have been told for decades that prosperity abounds, our peoples note with bitterness the continuing encroachment of unemployment and poverty.
Trots att man sedan decennier tillbaka talar om välstånd, konstaterar våra folk bittert att arbetslösheten och fattigdomen ökar.
EnglishBut what is being proposed here is not just a further encroachment of EUROPOL into areas that should be left under the control of Member States.
Vad som föreslås här är emellertid inte bara ytterligare en utvidgning av Europols befogenheter till områden som bör vara kvar under medlemsstaternas kontroll.
EnglishIt would be a serious encroachment on the prerogative of national parliaments and the rights of the citizens to shape their country's tax policy through elections.
Det vore ett allvarligt ingrepp i de nationella parlamentens prerogativ och i medborgarnas rätt att via val utforma sitt lands skattepolitik.
EnglishA different interpretation is maintained by those whose aim is to safeguard the fundamental principles of national constitutional law against the encroachment of Community law.
En annan tolkning gör de som vill skydda den nationella konstitutionella rättens grundläggande principer från att invaderas av gemenskapsrätten.
EnglishThen the regions are further penalised in that they no longer have any guarantees as regards jurisdictional protection in the event of encroachment on their competences.
Sedan har regionerna bestraffats ytterligare genom att de inte längre har några garantier vad beträffar rättsligt skydd när man inkräktar på deras befogenheter.
EnglishHow does the Commission intend to justify for the benefit of the citizens concerned such a radical encroachment upon sovereignty with regard to the use of countries ' own water resources?
Kommissionen vill inte på detta stadium utesluta några alternativ, och dessa omfattar möjligheten att vidta ytterligare lagstiftningsåtgärder.