EN to enclose
volume_up
[enclosed|enclosed] {verb}

1. allmänt

You will need to enclose the police report when making your insurance or compensation claim.
Du måste bifoga polisanmälan när du begär ersättning från försäkringsbolaget.
to enclose (även: appended)
I see the enclosed survey as an extremely important selection mechanism for donors.
Jag tror att det bifogade frågeformuläret är en mycket viktig urvalsmekanism för blodgivare.
I gave you the note that they enclosed a moment ago, and I hope that you will be able to spend a few minutes of your time on this.
Det brev som de bifogade har jag nyss lämnat till er och kanske kan ni läsa och begrunda det.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
to enclose
to enclose (även: to remit)
It is not a question of enclosing mountain regions behind shields or privileges.
Det handlar inte om att stänga in bergsområdena bakom skydd eller privilegier.
There is no desire, as Mr Giansily observed, to enclose the Central Bank in a network of pressure of which it would be the victim, none at all.
Det är inte alls för att, som Giansily sade, stänga in centralbanken i ett nät av påtryckningar som den skulle falla offer för, inte alls.
As a European professor pointed out, if we insist on enclosing ourselves behind walls, we will perish at the hands of assailants from inside and from out.
En europeisk professor påpekade att om vi insisterar på att stänga in oss själva bakom murar kommer vi att förgås inifrån och ut i händerna på våra angripare.
to enclose (även: to cover, to embrace, to lock, to empale)
to enclose (även: to fence, to fence in, to mound)
to enclose (även: to fence, to fence in)

2. näringsliv

You will need to enclose the police report when making your insurance or compensation claim.
Du måste bifoga polisanmälan när du begär ersättning från försäkringsbolaget.

Användningsexempel för "to enclose" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSelect this option to enclose table cells with a thin line.
Om den här rutan är markerad inramas tabellceller av en tunn linje.
EnglishWe can claim to enclose a number of possible loopholes.
Vi kan göra anspråk på att förfoga över ett antal möjliga kryphål.
EnglishIf the reference consists of multiple defined areas, you must enclose the reference or area name in parentheses.
Om referensen är ett multipelområde ska den stå inom runda parenteser, även när Du nämner den med namn.
EnglishIf you want to use non-alphanumeric characters (including spaces), enclose the names in single quotation marks (').
Om du även vill använda icke-alfanumeriska tecken, inklusive mellanslag, måste du skriva namnet med enkla citationstecken (').