"to enable" - Svensk översättning

EN

"to enable" på svenska

EN to enable
volume_up
[enabled|enabled] {verb}

to enable
These measures should enable us to simplify the obligations imposed on farmers.
Dessa åtgärder ska göra det möjligt att förenkla jordbrukarnas åligganden.
This will enable stabilisation of the social system in Afghanistan.
Det kommer att göra det möjligt att stabilisera det sociala systemet i Afghanistan.
This will enable us to assess improvements in the Commission's control procedures.
Det skulle göra det möjligt för oss att bedöma förbättringar i kommissionens granskning.
This is to enable criminal law measures to be implemented in the event of pollution.
Detta för att möjliggöra straffrättsliga åtgärder vid föroreningar.
What is at stake is a total European perspective that will enable the Union to be enlarged.
Det handlar om det paneuropeiska perspektivet, om att möjliggöra unionens utvidgning.
We have to enable this sadly wasted potential to be mobilised and to succeed.
Vi måste möjliggöra för denna sorgligt bortkastade potential att mobiliseras och nå framgång.
Our policies therefore need to enable new technologies to develop outside our towns as well.
Vår politik måste därför tillåta nya tekniker att utvecklas även utanför våra städer.
Scholarships that are awarded must enable all categories of candidates to participate in these exchanges.
Beviljade anslag bör tillåta alla kategorier av kandidater att delta i dessa utbyten.
Europe has a wealth of local breeds authorising their vaccination will enable us to protect them.
Europa är rikt på lokala raser: vi måste förse oss med medel som kan skydda dem genom att tillåta vaccination.
To enable or disable these features, follow the steps for your browser below:
Om du vill aktivera eller inaktivera dessa funktioner följer du stegen för din webbläsare:
Enable the line numbering for all paragraphs as described above.
Aktivera radnumreringen för alla stycken, som beskrivet ovan.
Press the shortcut keys (Shift)(F1) to enable Extended Tips once.
Tryck på tangentkombinationen Skift+F1 för att aktivera den aktiva hjälpen.
We need to be able to click on a computer, access the Internet and have an IT platform that enables us to say: here is a better choice for me.
Det måste vara möjligt för oss att slå en dator, ansluta oss till Internet och få tillgång till en it-plattform så att vi kan säga: här finns det ett bättre alternativ för mig.

Användningsexempel för "to enable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe hope that these diplomatic proceedings will enable us to achieve our objective.
Vi hoppas att dessa diplomatiska diskussioner skall ge det förväntade resultatet.
EnglishThe Doha Conference in a few weeks should enable it to start moving forward again.
Dohakonferensen om några veckor bör ge oss möjlighet att börja gå framåt igen.
EnglishIt is very structured and therefore does not enable unambiguous interpretation.
Betänkandet är mycket strukturerat och omöjliggör därför en entydig tolkning.
EnglishThis will enable us to ensure that this assistance is provided in good time.
Detta kommer att göra det möjligt för oss att se till att bistånd ges i god tid.
EnglishAnd by going, you will enable the Europe in which you believe to move forward.
Genom att ni avgår gör ni det möjligt för det Europa som ni tror på att gå vidare.
EnglishWe would like to see figures which would enable us to compare one year with another.
Vi skulle vilja se siffror som gör det möjligt att jämföra ett år med ett annat.
EnglishTo enable them to do so, we need a legislative framework and legal certainty.
För att de ska kunna göra det behöver vi en rättslig ram och rättslig klarhet.
EnglishWe are hoping that that will enable us to start giving real help to the victims.
Vi hoppas att vi på så sätt verkligen kommer att kunna börja hjälpa offren.
EnglishLet us use our vote, then, to enable us to sit down to eat with a good conscience.
Låt oss använda våra röster så att vi kan sitta ner och äta med gott samvete.
EnglishIn the future, we must think about tools that will enable us to act effectively.
Framöver måste vi koncentrera oss på de verktyg som tillåter oss att agera effektivt.
EnglishThis will then enable plenary to spend more time on more important matters.
Detta kommer sedan att ge plenum möjlighet att ägna mer tid åt viktigare frågor.
EnglishSpeedier sanctions and careful drafting of laws will enable us to solve this problem.
Med snabbare sanktioner och noggrant utarbetade lagar kan vi lösa detta problem.
EnglishAn interinstitutional agreement will enable these agencies to be successful.
Ett interinstitutionellt avtal kan hjälpa dessa myndigheter att bli framgångsrika.
EnglishWe need to have the tools at our disposal in Europe to enable us to make progress.
Vi måste ha tillgång till verktyg som gör att vi i Europa kan göra framsteg.
EnglishAnd what cynical indifference will enable us to continue to ignore the Mediterranean?
Och vilken cynisk likgiltighet tillåter att vi fortsätter ignorerar Medelhavet?
EnglishWe have resumed an extra 15 minutes later to enable him to take part in the debate.
Vi har ju börjat en kvart senare särskilt för att han skall kunna delta i debatten.
EnglishThis will enable more than 3 500 European students to go on an Erasmus exchange.
På så vis kommer över 3 500 europeiska studenter att ges möjlighet till Erasmusutbyten.
EnglishThese measures should enable us to simplify the obligations imposed on farmers.
Dessa åtgärder ska göra det möjligt att förenkla jordbrukarnas åligganden.
EnglishWe have had Council working group meetings every day to enable us to complete the work.
Vi har haft dagliga möten i rådets arbetsgrupper för att kunna slutföra arbetet.
EnglishThe Commission calls on the parties to enable this to happen smoothly and rapidly.
Kommissionen vädjar till partierna om att de skall låta detta ske smidigt och snabbt.