EN

emphatic {adjektiv}

volume_up
Mrs Roth-Behrendt made one emphatic point at first reading.
Roth-Behrendt tog en klar poäng under den första behandlingen.
Nevertheless, it is important that such a statute should be adopted by an emphatic majority.
Och det är viktigt att en sådan stadga antas med en tydlig majoritet.
The sovereign population of Colombia, in the highest vote in history, expressed itself clearly and delivered to me an emphatic mandate.
Colombias självständiga befolkning, med det högsta valdeltagandet i historien, var tydlig och gav mig ett övertygande mandat.
The relatively high turnout is an emphatic answer to those who would argue that Hong Kong residents are not interested in democracy.
Det relativt höga valdeltagandet är ett tydligt svar till de som argumenterar att Hongkongs invånare inte är intresserade av demokrati.
The present resolution thus makes an emphatic appeal to the Indonesian authorities.
Den aktuella resolutionen innehåller också en kraftig uppmaning till de indonesiska myndigheterna.
The Gothenburg European Council needs to take an emphatic first step in this connection.
Europeiska rådet i Göteborg måste göra en kraftig ansats för det.
I would like to offer you my emphatic support - be flexible!
I det vill jag ge er mitt bestämda stöd - var flexibel!
Mr Barnier was very emphatic in his speech, assuring us that the European Union was, in effect, going to do something to help the victims.
Vi fick kraftfulla budskap av Barnier vid hans uttalande och han försäkrade oss att Europeiska unionen förvisso skulle göra något för offren.
The Council was unable, on 16 March 2010, to reach agreement on a response to the crisis in Greece, after resounding promises and emphatic declarations denouncing speculation.
Den 16 mars i år visade sig rådet oförmöget att finna en lösning på den grekiska krisen efter högtravande löften om att lösa den och kraftfulla uttalanden mot spekulationen.
This should explicitly be laid down in the regulation, at least in the form of an emphatic recommendation to the Member States.
Detta borde uttryckligen fastslås i förordningen, åtminstone som en eftertrycklig uppmaning till medlemsstaterna.
The report makes an emphatic call for proper application and enforcement of the existing rules on animal protection, for example in the field of animal transport.
Betänkandet innehåller en eftertrycklig vädjan om korrekt tillämpning och upprätthållande av de befintliga djurskyddsreglerna, till exempel när det gäller djurtransporter.

Användningsexempel för "emphatic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI want to be quite emphatic about that, because I still recall certain discussions.
Jag vill gärna betona detta eftersom jag har vissa diskussioner i färskt minne.
EnglishThe ELDR Group cannot be too emphatic in its condemnation of the suicide bombers.
Israel och Palestina måste tillbaka till förhandlingsbordet till kvartettens vägkarta.
EnglishShe therefore deserves all credit for the emphatic result that is now before us.
Hon förtjänar därför alla gratulationer för det starka resultat som vi har framför oss.
EnglishMr Brok’s report is most emphatic in demanding active cooperation with Parliament.
I Elmar Broks betänkande krävs med stort eftertryck ett aktivt samarbete med parlamentet.
EnglishThe ELDR Group cannot be too emphatic in its condemnation of the suicide bombers.
Den liberala gruppen har inte ord nog att fördöma självmordsbombarna.
EnglishThe Justice and Home Affairs Council deserves to be graded an emphatic 'unsatisfactory'.
Rådet (rättsliga och inrikes frågor) förtjänar verkligen ett underkänt.
EnglishA vote against this report is an emphatic vote in favour of increased subsidiarity.
Ett nej till detta betänkande är ett Ja till ökad subsidiaritet.
EnglishWe are sure the Member States will note the emphatic majority expressed here.
Vi är säkra på att medlemsstaterna kommer att notera den empati som majoriteten här har uttryckt.
EnglishThe present resolution thus makes an emphatic appeal to the Indonesian authorities.
Den aktuella resolutionen innehåller också en kraftig uppmaning till de indonesiska myndigheterna.
EnglishI hope the House will give an emphatic welcome in the vote tomorrow.
Jag hoppas att kammaren kommer att välkomna dem med eftertryck i morgondagens omröstning.
EnglishThe Gothenburg European Council needs to take an emphatic first step in this connection.
Europeiska rådet i Göteborg måste göra en kraftig ansats för det.
EnglishOur answer is an emphatic no, for a lot more is required if consideration is to be given to doing so.
Vårt svar är nej! Det krävs nämligen mycket mer för att det skall kunna övervägas.
EnglishNevertheless, it is important that such a statute should be adopted by an emphatic majority.
Och det är viktigt att en sådan stadga antas med en tydlig majoritet.
EnglishThis would have justified more emphatic treatment in the Treaties, something that did not happen.
Detta borde ha lett till en mer välvillig behandling i fördragen, något som inte skedde.
EnglishThe Commission is very, very emphatic in recommending this option.
Kommissionen rekommenderar detta alternativ mycket, mycket starkt.
EnglishAbove all, may I add my emphatic and sincere thanks to the rapporteur.
Först av allt vill jag klart och tydligt tacka föredraganden.
EnglishMrs Roth-Behrendt made one emphatic point at first reading.
Roth-Behrendt tog en klar poäng under den första behandlingen.
EnglishIt is emphatic proof that not all projects and reforms carried out within the Union are successful.
Den utgör ett mycket talande bevis för att inte alla unionens projekt och reformer kröns med framgång.
EnglishI would be appreciative if the Council and Commission could respond with a statement that is just as emphatic.
Jag skulle uppskatta om rådet och kommissionen kunde svara med ett lika kraftfullt uttalande.
EnglishI would like to offer you my emphatic support - be flexible!
I det vill jag ge er mitt bestämda stöd - var flexibel!

Synonymer (engelska) till "emphatic":

emphatic
emphatically