EN to emit
volume_up
[emitted|emitted] {verb}

Waste incinerators are no longer permitted to emit dioxins.
Avfallsförbränningsanläggningar får inte längre släppa ut dioxin.
From 2012 the sector will have to emit 1.5% fewer greenhouse gases per year.
Från och 2012 måste sektorn släppa ut 1,5 procent mindre växthusgaser varje år.
Each world citizen has the same right to emit CO2.
Varje medborgare har lika mycket rätt att släppa ut koldioxidutsläppen.
Jansky had made a historic discovery, that celestial objects could emit radio waves as well as light waves.
Jansky hade gjort en historisk upptäckt, att himlakroppar kunde avge radiovågor så väl som ljusvågor.
In the event that toxic or highly toxic substances are present, this beacon must also be able to emit an agreed signal to enable the environmental risk to be anticipated and contained.
Om giftiga eller mycket giftiga ämnen finns i containern måste varningsljuset även kunna avge en i förväg bestämd signal så att miljörisken kan förutses och begränsas.
to emit (även: to get out, to publish, to redact)
to emit
to emit
to emit (även: to utter, to elide)
Finally, Madam President, I should like to emit a cry of distress.
Jag skulle då här slutligen, fru ordförande, också vilja utstöta detta nödrop.
to emit (även: to shed, to utter)
One day, though, a jumbo jet or the new and large - by European standards - Airbus will be emitting less noise than a flock of crows.
Men en vacker dag kommer en jumbojet eller en stor Airbus, som vi har i Europa, säkert att ge ifrån sig mindre buller än en flock kråkor.
Well, in this room there are no windows and no air inlets, and we do not know if the extremely noisy machine emits substances which could endanger the operator's health.
I det rummet finns det inget fönster eller luftventil och maskinen, som är mycket bullrig, kan mycket väl ge ifrån sig ämnen som är farliga för operatörens hälsa.

Användningsexempel för "to emit" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishGas-fuelled cars emit lower levels of most hydrocarbons, but more methane.
Angående: Hur kan vi skapa incitament för utvecklandet av gasdrivna personbilar?
EnglishWe are talking about sources that emit greenhouse gases and sources that do not.
Vi talar om energikällor som släpper ut växthusgaser och energikällor som inte gör det.
EnglishIt seems that mopeds actually emit more particulates per second than heavy goods vehicles.
Det tycks som om mopeder faktiskt släpper ut mer partiklar per sekund än tunga lastbilar.
EnglishThese particles emit alpha-radioactivity, which is particularly aggressive towards living tissue.
Dessa partiklar sänder ut alfaradioaktivitet, som är särskilt aggressiv mot levande vävnad.
EnglishThose industries which produce goods that emit most CO2 must adapt.
De industrier som tillverkar varor som ger upphov till störst koldioxidutsläpp måste anpassa sig.
EnglishWe emit eight times more, on average, than an Indian citizen.
I genomsnitt släpper vi ut åtta gånger mer än en indisk medborgare.
EnglishIt will be impossible for us to overlook nuclear energy, which does not emit any greenhouse gases.
Det kommer att bli omöjligt för oss att bortse från kärnenergi, som inte avger några växthusgaser.
EnglishIndividual countries do not emit equal quantities of carbon dioxide.
Olika länder släpper ut olika mängder koldioxid.
EnglishThis approach must be used to encourage the use of those energies which emit less CO2.
Denna strategi måste användas för att uppmuntra användning av de energislag som ger upphov till minst koldioxidutsläpp.
EnglishHowever, gas vehicles emit high levels of methane.
Gasdrivna fordon släpper emellertid ut stora mängder metan.
EnglishIn too many cases, the light which they emit is dimmer than promised and becomes dimmer still as the lamp ages.
Det ljus som de utstrålar är i alltför många fall svagare än utlovat och försvagas ju äldre lampan blir.
EnglishGas-fuelled cars emit lower levels of most hydrocarbons, but more methane.
Kolväteutsläppen skall redovisas, inklusive metan. Gasbilar släpper ut mindre mängder av de flesta kolväten men mer av kolvätet metan.
EnglishTherefore, the countries that emit the most CO2 into the atmosphere need to take part in all international agreements.
De länder som släpper ut mest koldioxid till atmosfären måste därför delta i alla internationella avtal.
EnglishAll these boats combined emit an awful lot of this oil, and something could be done about it without too much effort.
Alla de där båtarna tillsammans läcker ut oerhört mycket olja och det kan man på ett enkelt sätt göra någonting åt.
EnglishIt must, however, be remembered that they emit more nitrogen oxides and particulates, which are a serious threat to public health.
Jag har naturligtvis respekt för att många principiellt är motståndare till att harmonisera skatterna.
EnglishWhat should the sanctions be for those who emit too much carbon dioxide or contribute too much to the greenhouse effect?
Vilka skulle sanktionerna vara för dem som förbrukar för mycket koldioxid eller bidrar för mycket till växthuseffekten?
EnglishIt must, however, be remembered that they emit more nitrogen oxides and particulates, which are a serious threat to public health.
Vi måste dock komma ihåg att de släpper ut mer kväveoxider och partiklar som utgör allvarliga folkhälsorisker.
EnglishAnd when they jump up to the next place they can be, and fall back down again, they emit light at particular colors.
Och när de hoppar upp till nästa givna plats de kan befinna sig på och faller ner igen, så avger de ljus med specifika färger.
EnglishSecondly, biofuels are environmentally friendly and they emit between 40 and 80% fewer greenhouse gases than fossil fuels.
För det andra så är biodrivmedel miljövänliga och de avger mellan 40 och 80 procent mindre växthusgaser än fossila bränslen.
EnglishSecondly, biofuels are environmentally friendly and they emit between 40 and 80 % fewer greenhouse gases than fossil fuels.
För det andra så är biodrivmedel miljövänliga och de avger mellan 40 och 80 procent mindre växthusgaser än fossila bränslen.