"embark on" - Svensk översättning

EN

"embark on" på svenska

Se exempelmeningar för "embark on" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "embark on" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe can only move forward if we embark on a careful analysis of our interests again.
Vi kan endast gå framåt om vi återigen gör en noggrann analys av våra intressen.
EnglishIt would be natural for the EU to embark on closer talks with these countries.
Det skulle vara naturligt för EU att inleda en närmare dialog med dessa länder.
EnglishWhere, however, will the wisdom be found to embark on effective ways of doing so?
Men var finns den vishet som behövs för att komma på effektiva sätt att göra detta?
EnglishWe should make sure that this is an absolutely safe operation before we embark on it.
Vi bör se till att detta är en absolut säker operation innan vi sätter igång.
EnglishWe can now finally embark on creating an EU structure for protecting minorities.
Nu kan vi äntligen börja skapa en EU-struktur för skydd av minoriteter.
EnglishFourthly, we must embark on action to shorten working time generally.
För det fjärde måste man vidta åtgärder för att generellt förkorta arbetstiden.
EnglishWe are now, just a matter of months later, apparently to embark on another.
Nu, efter bara några månader, måste vi tydligen sätta igång med ännu ett.
EnglishIn particular, we cannot embark on an area that is left to unanimity.
Framför allt kan vi inte ge oss in på ett område där enhällighetsbeslut krävs.
EnglishI call on their governments to embark on fruitful dialogue with the demonstrators.
Jag uppmanar regeringarna i dessa länder att inleda en fruktbar dialog med demonstranterna.
EnglishBefore we embark on this debate, it is worth taking stock of what has happened up to now.
Innan vi börjar den diskussionen är det bra att utvärdera vad som hänt fram tills nu.
EnglishThose students who embark on these schemes are putting the European ideal into effect.
De studenter som ger sig in på dessa program förverkligar Europaidealet.
EnglishWe can then embark upon the changes probably by the end of this year.
Vi kan därefter sätta igång förändringarna, sannolikt i slutet av detta år.
EnglishHere in this House, we will also have to embark on something of a rethinking process.
Här i kammaren måste vi också inleda någon slags omvärderingsprocess.
EnglishInstead, the Commission chose to embark on a huge public relations exercise.
I stället föredrog kommissionen att inleda en omfattande PR-åtgärd.
EnglishHowever, we are not going to embark on a new debate, and Mr Lukas now has the floor for one minute.
En ny debatt skall dock inte inledas. Ordet går nu till herr Lukas för en minut.
EnglishWe must also embark on a programme of building new nuclear power stations.
Vi måste också inleda ett program för att bygga nya kärnkraftverk.
EnglishThat is why we expect all parties to embark on this peace process.
Det är därför vi förväntar oss att alla parter medverkar i fredsprocessen.
EnglishThe Commission can embark on new campaigns immediately if funding is guaranteed.
Genom att nu säkerställa finansieringen kan nya åtgärder från kommissionens sida omedelbart påbörjas.
EnglishThe United States is not going to embark on any emissions trading scheme.
USA kommer inte att ge sig in på något system för utsläppshandel.
EnglishThis whole reform project we are about to embark on is not a question of bookkeeping.
I hela det reformprojekt som vi nu står inför handlar det inte om en betraktelse över bokföringen.

Lär dig andra ord

English
  • embark on

Fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.