"to embark" - Svensk översättning

EN

"to embark" på svenska

EN to embark
volume_up
[embarked|embarked] {verb}

to embark
to embark
volume_up
avskeppa {vb}
to embark (även: to ship)
Improvements may often be achieved here through a more efficient cost-benefit ratio rather than by embarking on an entirely new project.
Förbättringar kan ofta uppnås genom ett effektivare lönsamhetsförhållande snarare än genom att investera i ett helt nytt projekt.
If we really mean to embark on an ambitious policy for employment and the environment, a better territorial balance is needed first.
Om man verkligen vill engagera sig för en ambitiös sysselsättnings- och miljöpolitik, gäller det först och främst att återskapa jämvikten mellan olika områden.
We call on Member States and the Commission to finally embark on the path of adopting specific measures in favour of gender equality.
Vi uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att slutligen engagera sig för att anta särskilda åtgärder som kan främja jämställdheten mellan kvinnor och män.
Not all regional areas are of course in a position to embark upon a process of integration, but it is in all their interests to enhance their relations as regards cooperation for various reasons.
Alla regioner är förvisso inte i stånd att engagera sig i en integrationsprocess, men av olika skäl har de alla intresse av att förstärka sina samarbetsrelationer.
to embark (även: to plunge into)
The United States is not going to embark on any emissions trading scheme.
USA kommer inte att ge sig in något system för utsläppshandel.
I think it is wrong to embark upon this line of thinking.
Att ge sig in detta område skulle enligt min åsikt vara fel väg.
If accomplished, this will prevent Britain from being able to embark on any independent military actions in the future.
Om den fullföljs kommer det att förhindra Storbritannien att ge sig in några oberoende militära ingripanden i framtiden.
to embark
volume_up
ge sig ut på {vb}
Embarking on the long-distance conquest of space is a project for several decades and requires both long-term vision and ambition
Att ge sig ut en långdistanserövring av rymden är ett projekt för flera årtionden och det kräver både en långsiktig vision och ambition.
I have confidence that the Turkish Authorities will embark upon this journey with an open mind and that 3 October will provide the opportunity to start afresh.
Jag är säker på att de turkiska myndigheterna kommer att ge sig ut den här resan med ett öppet sinne och att vi får möjlighet att börja om på ny kula den 3 oktober.

Användningsexempel för "to embark" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe can only move forward if we embark on a careful analysis of our interests again.
Vi kan endast gå framåt om vi återigen gör en noggrann analys av våra intressen.
EnglishIt would be natural for the EU to embark on closer talks with these countries.
Det skulle vara naturligt för EU att inleda en närmare dialog med dessa länder.
EnglishWhere, however, will the wisdom be found to embark on effective ways of doing so?
Men var finns den vishet som behövs för att komma på effektiva sätt att göra detta?
EnglishWe should make sure that this is an absolutely safe operation before we embark on it.
Vi bör se till att detta är en absolut säker operation innan vi sätter igång.
EnglishWe can now finally embark on creating an EU structure for protecting minorities.
Nu kan vi äntligen börja skapa en EU-struktur för skydd av minoriteter.
EnglishFourthly, we must embark on action to shorten working time generally.
För det fjärde måste man vidta åtgärder för att generellt förkorta arbetstiden.
EnglishWe are now, just a matter of months later, apparently to embark on another.
Nu, efter bara några månader, måste vi tydligen sätta igång med ännu ett.
EnglishIn particular, we cannot embark on an area that is left to unanimity.
Framför allt kan vi inte ge oss in på ett område där enhällighetsbeslut krävs.
EnglishI call on their governments to embark on fruitful dialogue with the demonstrators.
Jag uppmanar regeringarna i dessa länder att inleda en fruktbar dialog med demonstranterna.
EnglishBefore we embark on this debate, it is worth taking stock of what has happened up to now.
Innan vi börjar den diskussionen är det bra att utvärdera vad som hänt fram tills nu.
EnglishThose students who embark on these schemes are putting the European ideal into effect.
De studenter som ger sig in på dessa program förverkligar Europaidealet.
EnglishWe can then embark upon the changes probably by the end of this year.
Vi kan därefter sätta igång förändringarna, sannolikt i slutet av detta år.
EnglishHere in this House, we will also have to embark on something of a rethinking process.
Här i kammaren måste vi också inleda någon slags omvärderingsprocess.
EnglishInstead, the Commission chose to embark on a huge public relations exercise.
I stället föredrog kommissionen att inleda en omfattande PR-åtgärd.
EnglishHowever, we are not going to embark on a new debate, and Mr Lukas now has the floor for one minute.
En ny debatt skall dock inte inledas. Ordet går nu till herr Lukas för en minut.
EnglishWe must also embark on a programme of building new nuclear power stations.
Vi måste också inleda ett program för att bygga nya kärnkraftverk.
EnglishThat is why we expect all parties to embark on this peace process.
Det är därför vi förväntar oss att alla parter medverkar i fredsprocessen.
EnglishThe Commission can embark on new campaigns immediately if funding is guaranteed.
Genom att nu säkerställa finansieringen kan nya åtgärder från kommissionens sida omedelbart påbörjas.
EnglishThis whole reform project we are about to embark on is not a question of bookkeeping.
I hela det reformprojekt som vi nu står inför handlar det inte om en betraktelse över bokföringen.
EnglishPeople are asked to be flexible, and to embark on the breakneck quest for productivity.
Man begär att människor skall vara flexibla och ge sig in i den ohämmade jakten på produktivitet.