EN element
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

element (även: cell, component, radiator)
volume_up
element {neut.}
Anticipation is also a central element of the European Employment Strategy.
Förväntningar är också ett centralt element i den europeiska sysselsättningsstrategin.
An element of the work of unification is cohesion, both economic and social.
Ett element i enhetsakten är den ekonomiska och sociala sammanhållningen.
An important element here is the reorientation of PHARE to prepare accession.
Ett viktigt element här är omorienteringen av Phare för att förbereda anslutningen.
element (även: consideration, factor)
volume_up
faktor {utr.}
Finally, energy efficiency is another crucial element of this strategy.
Slutligen är energieffektivitet en annan avgörande faktor för strategin.
That is a fundamental element and also the basis of further discussions with Serbia.
Detta är en central faktor och även grunden för vidare diskussioner med Serbien.
There is also another important element: this is not confined merely to Europe.
En annan viktig faktor är att denna verksamhet inte är begränsad till Europa.
element (även: body, material, matter, motive)
volume_up
ämne {neut.}
It is an indispensable element of the universe.
Därför behövs principen om ” en registrering per ämne ”.
Firstly, as we see it, the conditionality of these loans is an element for discussion; we understand that.
För det första, som vi ser det, är villkorligheten för dessa lån ett ämne för diskussion.
And the element helium was discovered just by staring at the light from the Sun because some of those black lines were found that corresponded to no known element.
Och ämnet helium upptäcktes genom att observera ljuset som kom från Solen eftersom vissa av de svarta linjerna som upptäcktes återfanns inte i något då känt ämne.
Infrastructure is another key element for an efficient energy market.
Infrastruktur är en annan viktig beståndsdel för en effektiv energimarknad.
This directive is a vitally important element in any strategy to that end.
Direktivet är en oerhört viktig beståndsdel i en strategi med detta mål.
The working time directive is an essential element of a social Europe.
Arbetstidsdirektivet är en viktig beståndsdel i ett socialt EU.
element (även: head, moment)
volume_up
moment {neut.}
That is an essential element, and should also be reflected in the Council’s words and conclusions on Friday.
Detta är ett viktigt moment och bör också avspeglas i rådets ord och slutsatser på fredag.
In education, many elements with exercises that combine theory and practice.
Inom utbildningen ingår många moment med övningar där teori och praktik förenas.
Fifth element: adequate criteria for progress with reforms.
Det femte momentet, att ge tillräckliga incitament att genomföra reformerna.
element
element
element
volume_up
urämne {neut.}

2. kemi

element
And there's just about every element of the periodic table in seawater.
I stort sett vartenda grundämne i den periodiska tabellen finns i havsvatten.

Synonymer (engelska) till "element":

element

Synonymer (svenska) till "element":

element

Användningsexempel för "element" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOn the first page specify which option fields should contain the group element.
På första sidan definierar Du vilka alternativfält gruppelementet ska innehålla.
EnglishWe must develop as well, and body scanners are only one element in this variety.
Även vi måste utvecklas, och kroppsskannrar är bara en del av den här variationen.
EnglishToday, the more important element of choice and political will has been added.
I dag har viktigare inslag tillkommit, nämligen valmöjlighet och politisk vilja.
EnglishThis is probably the most important element in this amended set of provisions.
Detta är förmodligen den viktigaste delen i denna ändrade grupp av bestämmelser.
EnglishGender equality, the topic of this report, is a very important element in this.
Jämställdhet, ämnet för detta betänkande, spelar en mycket viktig roll i detta.
EnglishI must say I am very pleased at the vocational training element of ALTENER II.
Jag måste säga att jag är mycket nöjd med yrkesutbildningsinslaget i Altener II.
EnglishElement number two is that I am well aware of calls for Mr Mugabe to be denounced.
Det andra är att jag är väl medveten om kraven på att Robert Mugabe ska fördömas.
EnglishBut we need also to agree on a second element, colleagues, which is flexibility.
Men vi behöver också komma överens om en annan punkt, nämligen den om flexibilitet.
EnglishRemoving Syria as a threat is a key element in achieving this strategic objective.
Att avlägsna Syrien som ett hot är väsentligt för att uppnå detta strategiska mål.
EnglishWe also have concerns about the research element within this particular report.
Vi godtar inte heller att kärnenergi inkluderas som en del av Kyotostrategin.
EnglishYou can only start this feature if at least one drawing element has been activated.
Denna funktion kan du bara använda när minst ett teckningselement är aktiverat.
EnglishThe issue of gender equality should be a central element in the new strategy.
Frågan om jämställdhet mellan könen bör utgöra en central del i den nya strategin.
EnglishOur ability to address this problem has to be an essential element in what we do.
Vår förmåga att ta itu med detta problem måste vara ett viktigt inslag i vad vi gör.
EnglishIt is also an important element in terms of the dismantling of the nuclear programme.
Det är för övrigt ett viktigt incitament för att lägga ned kärnkraftsprogrammet.
EnglishYoung people are a crucial element of the success of the Europe 2020 strategy.
Ungdomar har en avgörande betydelse för framgången med Europa 2020-strategin.
EnglishChildren's rights must be a cross-cutting element in all the work of the Commission.
Barns rättigheter måste vara ett genomgående tema i allt arbete i kommissionen.
EnglishFirstly, a central element of the 2011 budget is the focus on young people.
För det första är inriktningen på ungdomar en central del av budgeten för 2011.
EnglishThe services directive is a key element in our efforts to relaunch the Lisbon Agenda.
Tjänstedirektivet är ett huvudinslag i våra försök att återlansera Lissabonmålen.
EnglishFirst and foremost, that element of social concern towards the rest of the world.
I första hand den sociala sidan i världen. 125 miljoner barn går i dag inte i skolan.
EnglishThe only thing we had going for us was the element of surprise, and you blew that.
Det enda som talade för oss...... var möjligheten att överraska, och det sumpade du.