EN

effort {substantiv}

volume_up
It is an immense, magnificent effort, but it is a national effort.
Det är en oerhörd, strålande insats, men det är en nationell insats.
A heroic effort is a collective effort, number one.
För det första, En heroisk insats är en gemensam insats.
It requires a joint effort to provide the means for achieving such an end.
Detta kräver en samlad insats från kommissionen, att medel anslås till detta.
But the bricks of effort and the mortar of persistence are working.
Men byggklossarna gjorda av ansträngning och murbruket av uthållighet fungerar.
That is why an effort to devise a suitable compromise in this regard is needed.
Därför behöver en ansträngning göras att hitta en lämplig kompromiss.
Historically speaking, Turkey has made an admirable effort to move towards Europe.
Turkiet har historiskt gjort en beundransvärd ansträngning att närma sig Europa.
The Hungarian Presidency will withstand every effort to the contrary.
Det ungerska ordförandeskapet kommer att motverka alla försök till motsatsen.
An effort to develop nuclear energy is symptomatic of that crisis.
Ett försök att utveckla kärnkraft är symtomatiskt för krisen.
In my opinion, this proposal is worth a very serious effort.
Enligt min uppfattning är detta förslag värt ett seriöst försök.
We will be continuing a high-intensity effort on education.
Vi kommer att fortsätta med en kraftfull satsning på utbildning.
This is why the Council will make a special effort with new technologies.
Det är därför rådet kommer att göra en särskild satsning på ny teknik.
Each country must agree to make an appropriate financial effort.
Varje enskilt land måste gå med på att göra en lämplig ekonomisk satsning.
Indeed, the Commission has already done a great deal of work in an effort to resolve this problem.
Kommissionen har i själva verket redan agerat för att komma till rätta med problemet.
Now the effort to be instrumental in a peace process by engaging in a deliberate dialogue seems to be working.
Nu verkar det som att ansträngningarna att bidra till en fredsprocess genom att gå in i en genomtänkt dialog fungerar.
In fact the greatest efforts to improve the environment must be made prior to accession.
I själva verket måste de största ansträngningarna för att förbättra miljösituationen sättas in före anslutningen.
It is an effort, however, that is being increasingly understood.
Detta är emellertid en kraftansträngning som i allt högre grad förstås.
This is why a national effort is needed that genuinely favours competition in these areas.
Därför krävs det en nationell kraftansträngning som verkligen gynnar konkurrenskraften inom dessa områden.
Carrying out reform will mean that we have to invest effort, but I am quite sure that we will get a good return.
En reformering innebär en kraftansträngning men jag är helt säker på att det kommer att vara värt det.
Generations of human hands, Mr Rothley, have contributed to a colossal cultivation effort to create what we live on today, the basis of our subsistence.
Generationer av människor före oss har genom en oerhört kulturell prestation skapat det som vi lever av i dag, det som är vårt underlag för livet.
effort (även: offspring, progeny, work)
Efforts must now be made to tone down the rhetoric on both sides of the Atlantic.
Vi bör nu göra ett allvarligt försök att tona ned retoriken på båda sidor om Atlanten.
For that reason, all this has to be dealt with through a serious effort to mediate, putting pressure on all the parties.
Därför måste allt detta hanteras genom ett allvarligt försök till medling, genom att sätta press på alla parter.
So what is the use in making an effort to have more transparency if afterwards, you still continue to say that there is no transparency?
Vad är det då för mening med att göra ett allvarligt försök att åstadkomma mer insyn när ni bara fortsätter att säga att det inte finns någon insyn?
We want no more than that, which is why we ask Turkey not to misunderstand these efforts that the European Parliament is making.
Mer än så kräver vi inte, därför hoppas vi att detta bemödande från Europaparlamentets sida inte missförstås av Turkiet.

Användningsexempel för "effort" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI therefore believe that both parties must make more effort to achieve this aim.
Jag anser därför att båda parter måste anstränga sig mer för att uppnå detta mål.
EnglishAnd finally our relations with China and European effort in the field of research.
Och slutligen våra förbindelser med Kina och EU:s insatser på forskningsområdet.
EnglishI appreciate the effort to include the protection of patient safety in the report.
Jag uppskattar insatserna för att införa skydd av patientsäkerhet i betänkandet.
EnglishHistorically speaking, Turkey has made an admirable effort to move towards Europe.
Turkiet har historiskt gjort en beundransvärd ansträngning att närma sig Europa.
EnglishEvery effort must therefore be made to protect a child's right to a family life.
Därför måste vi göra allt vi kan för att skydda barnets rätt att leva i en familj.
EnglishThe Member States should make every effort to modernise and improve this system.
Medlemsstaterna bör göra allt för att modernisera och förbättra detta system.
EnglishInstead we should make every effort to ensure that the process is a peaceful one.
I stället bör vi göra allt vi kan för att se till att det blir en fredlig process.
EnglishWe need to make a determined effort to gain added value for our European project.
Vi behöver nu agera kraftfullt för att skapa mervärde för vårt europeiska projekt.
EnglishRemember that the directive is not an effort directive, it is a result directive.
Kom ihåg att detta inte är ett prestationsdirektiv, utan ett resultatdirektiv.
EnglishEveryone talks about them, but no one makes a serious effort when it really counts.
Alla talar om dem, men ingen gör på allvar en insats när det kommer till kritan.
EnglishBut sometimes we ourselves should also make more of an effort to be credible.
Men ibland skulle vi också själva behöva ägna större möda åt att bli trovärdiga.
EnglishThe European Union has put a great deal of effort into searching for a solution.
Europeiska unionen har gjort stora ansträngningar för att försöka hitta en lösning.
EnglishAnd finally our relations with China and European effort in the field of research.
Och slutligen våra förbindelser med Kina och EU: s insatser på forskningsområdet.
EnglishNonetheless, today, there is an urgent need to give new impetus to this effort.
Inte desto mindre finns det ett stort behov av att blåsa nytt liv i projektet.
EnglishWe must make every effort to ensure that their entry into our Union is easier.
Vi måste göra allt för att se till att deras inträde i vår union blir lättare.
EnglishSecondly, should we not put greater effort into establishing civil capabilities?
För det andra, borde vi inte öka satsningarna på att inrätta den civila kapaciteten?
EnglishIt is therefore necessary to guarantee improved visibility of the financial effort.
Det är också nödvändigt att garantera ökad öppenhet i den finansiella satsningen.
EnglishConsiderable effort has been expended on tabling this proposal in the Commission.
Det har varit väldigt besvärligt att få fram detta förslag från kommissionen.
EnglishPutting a stop to violence will require a coordinated and multi-faceted effort.
Att sätta stopp för våldet kommer att kräva en samordnad och mångfacetterad insats.
EnglishThe fight against illegal immigration also requires an effort at European level.
Även kampen mot olaglig invandring kräver en ansträngning på europeisk nivå.

"effortless grace" på svenska

effortless grace
Swedish
  • enkel nåd
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.