"easy" - Svensk översättning

EN

"easy" på svenska

SV

EN easy
volume_up
{adjektiv}

easy (även: cushy, floaty, light, lightweight)
volume_up
lätt {adj.}
It is easy to evaluate past events with the wisdom of hindsight.
Det är lätt att kasta skulden på andra och det är lätt att vara efterklok.
It was not easy at the outset: the situation was fairly confrontational.
Det var inledningsvis inte lätt. Situationen var ganska konfrontationsfylld.
It is easy to talk, but difficult and not always politically correct to punish.
Det är lätt att prata, men inte alltid så lätt att straffa och många gånger inte politiskt korrekt.
En lättsam introduktion till metadata.
With Viktor Yanukovich elected as president, Ukraine has a strong, easy-going leader who is open towards both Europe and Russia alike.
Med Viktor Janukovitj som vald president har Ukraina en stark, lättsam ledare som är lika öppen mot Europa som Ryssland.
However, my attention would not have been drawn to this information quite as much had it not been so easy to see that the progress made is not always consistent in terms of content and strategy.
Hade det inte varit för att man så lättsamt kan se att innehållet inte är detsamma och att man inte följer samma strategi så hade inte min uppmärksamhet påkallats.
It was in fact our intention to make these rules simpler, lighter and easier to use, easier for participants to read and understand, and more flexible, without, however, ceasing to be rigorous.
Avsikten var egentligen att göra dessa regler enklare, lättare och behagliga att använda; de skulle vara lättlästa och förståeliga för deltagarna och mer flexibla, och ändå vara fortsatt strama.
easy (även: artless, coarse, common, crude)
volume_up
enkel {adj.}
International experience suggests that this is not an easy or rapid task.
Den internationella erfarenheten säger oss att det inte är en enkel eller snabb uppgift.
Things were not easy for her, nor did she make them easy for herself.
Hon har inte haft en enkel uppgift. Hon har inte heller gjort det enkelt för sig.
Calling for easy access to abortion is contrary to taking such responsibility.
Att kräva enkel tillgång till abort strider mot att ta ett sådant ansvar.

Användningsexempel för "easy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr Reinfeldt, you have proved there are no easy answers to difficult questions.
Herr Reinfeldt, ni har visat att det inte finns några lätta svar på svåra frågor.
EnglishSo I do not accept this kind of easy criticism that is populist and demagogical.
Så jag accepterar inte den här typen av låg kritik som är populistisk och osaklig.
English. - Madam President, debates on Russia are never easy.
ledamot av kommissionen. - (EN) Fru talman! Debatter om Ryssland är aldrig enkla.
EnglishThese political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.
Dessa politiska tricks är lätta att genomskåda, men detta gör dem inte acceptabla.
EnglishThis is not easy, but I would like to draw your attention to a number of successes.
Detta är inte enkelt, men jag vill fästa er uppmärksamhet vid en rad framgångar.
EnglishMost people find it easy to recognise objects based on their visual appearance.
Att känna igen föremål baserat på deras utseende är enkelt för de flesta människor.
EnglishAs far as I can judge, the negotiations are successful, but they are not easy.
Såvitt jag kan bedöma är förhandlingarna framgångsrika, men de är inte lätta.
EnglishIt is very easy, therefore, to come here and advocate it, no strings attached.
Det är därför mycket enkelt att komma hit och förespråka den, utan några förbehåll.
EnglishFor that reason, the evaluation criteria must be unambiguous and easy to understand.
Av detta skäl måste bedömningskriterierna vara otvetydiga och lätta att förstå.
EnglishWe know from everyday experience that it is not that easy to get it out of the bank.
Att man helt enkelt inte tar ut dem från banken, det vet man av livserfarenhet.
EnglishThis is not an easy objective for industry, but then it is not supposed to be.
De blir inte lätta att uppnå för industrin, men det är heller inte meningen.
EnglishIt should, of course, have been easy for us to come to a sound agreement here.
Det hade ju varit enkelt för oss att komma överens om en bra uppgörelse här.
EnglishWhen that weakens, the trade defence measures become less easy or possible to use.
När detta försvagas blir handelsskyddsåtgärderna svårare eller omöjliga att använda.
EnglishIt is also easy for professional criminals to avoid getting caught in the net.
Det blir dessutom enkelt för yrkeskriminella att undvika att fastna i nätet.
EnglishThe process to reach an agreement on the Services Directive has not been an easy one.
Arbetet med att nå en överenskommelse om tjänstedirektivet har inte varit enkelt.
EnglishFear seeks scapegoats and the easy scapegoats are the persecuted of this world.
Rädslan söker syndabockar, och de som är lätta att anklaga är de förföljda i världen.
EnglishThe meat scandals in recent years show quite clearly how easy label fraud is.
Köttskandalerna under senare år har tydligt visat hur lätta märkningsbedrägerier är.
English‘It is easy, Mr Fatuzzo’ he told me. ‘The text of the resolution reads well.
”Det är enkelt, herr Fatuzzo”, sade han. ”Resolutionstexten är välformulerad.
EnglishIt is not always easy to get here on time with the lifts we have in Strasbourg.
På grund av hissarna här i Strasbourg är det ibland svårt att komma i tid.
EnglishA sense of fair play and social interaction are still easy to find at this level.
Rent spel och social kommunikation är fortfarande påtagliga på denna nivå.