EN earnestly
volume_up
{adverb}

earnestly (även: deadpan, gravely, in earnest, severely)
I would therefore earnestly request that you excuse his absence; it really is for urgent reasons.
Därför ber jag er allvarligt att ursäkta hans frånvaro, som beror på tvingande skäl.
I earnestly appeal to you, Commissioner, that such a lack of solidarity among Member States should not come about.
Jag vädjar allvarligt till er, fru kommissionsledamot, att inte låta en sådan brist på solidaritet mellan medlemsstater uppstå.
For this reason, we have once again submitted the relevant motions, and I earnestly ask you to give them a majority.
Av det skälet har vi än en gång lagt fram förslagen i fråga och jag uppmanar er allvarligt att anta dem.
earnestly (även: in earnest, seriously)
We must earnestly begin to analyse and discuss which of the EU institutions should be abolished.
Vi måste allvar börja analysera och diskutera vilka som ska avskaffas av EU-institutionerna.
Perhaps this should act as a blueprint and if these obligations are adhered to at least one region will be earnestly addressing this calamity.
Det skulle kunna vara en plan, och om man ansluter sig till dessa åtaganden kommer åtminstone en region att ta itu med detta elände allvar.
earnestly

Synonymer (engelska) till "earnestly":

earnestly
earnest

Användningsexempel för "earnestly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI earnestly appeal to Parliament to help get some measures adopted in the Council.
Jag vill vädja till parlamentet om att bidra till att vi får godkännande i rådet.
EnglishTherefore I would earnestly entreat the Commission to take action on this issue.
Därför ber jag uttryckligen kommissionen att de skall sätta lite fart i denna fråga.
EnglishI beg you earnestly to comment on this matter again in your concluding explanations.
Jag ber er vänligen att ännu en gång yttra er i denna fråga i era kommentarer.
EnglishI earnestly hope that the Council's common position will be approved as it stands.
Jag hoppas innerligt att rådets gemensamma ståndpunkt antas utan ändringar.
EnglishThe Council most earnestly urges the European Parliament to underwrite this approach.
Det är rådets starka förhoppning att Europaparlamentet samtycker till denna åtgärd.
EnglishOur Committee is earnestly discussing the various approaches to solving the problems.
Vårt utskott diskuterar ivrigt de olika förslagen till lösning av problemen.
EnglishI earnestly appeal for the conclusion of a trade and cooperation agreement with Croatia.
Jag kräver absolut att vi sluter ett handels- och samarbetsavtal med Kroatien.
EnglishTherefore, ladies and gentlemen, I earnestly urge you to vote for it.
Därför, mina damer och herrar, uppmanar jag er innerligt att rösta för det.
EnglishI earnestly request that something be done to remedy this situation.
Jag ber verkligen om att man ser till att det blir ordning på det här!
EnglishWe must earnestly begin to analyse and discuss which of the EU institutions should be abolished.
Vi bör t.ex. lägga ner Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.
EnglishI would therefore earnestly request that you excuse his absence; it really is for urgent reasons.
Det var i hög grad angeläget för honom att närvara vid dessa sammanträden.
EnglishThis is a powerful measure that I have been earnestly calling for for a long time and I welcome it.
Detta är en kraftfull åtgärd som jag under lång tid enträget har krävt och jag välkomnar den.
EnglishThat is why I would earnestly request that when the time comes you do not vote in favour of Amendment No 17.
Därför vädjar jag uppriktigt till er att inte rösta för ändringsförslag 17.
EnglishYou worked with us on this and you worked earnestly on it.
Ni samarbetade med oss om detta, och ni tog arbetet på stort allvar.
EnglishWe beg the Commission earnestly to take serious note of these markers and to include them in its deliberations.
Vi ber hjärtligt kommissionen att ta emot dessa hållpunkter och införliva dem i arbetet.
EnglishCould the reason provide a clue to the framework conditions being sought so earnestly by the Innovation Union?
Kan orsaken ge en ledtråd till de ramvillkor som Innovationsunionen så ihärdigt söker efter?
EnglishWe earnestly desire an international peace conference.
Vi vill uppriktigt ha en internationell fredskonferens.
EnglishYou are the foreign minister for Europe and I would earnestly advise you, on the one hand, to be our foreign minister.
Du är EU:s utrikesminister och jag vill uppriktigt ge dig rådet att för det första vara vår utrikesminister.
EnglishTherefore, I ask you earnestly to reconsider.
Jag uppmanar er därför innerligt att tänka om.
EnglishI most earnestly hope that he will be proved right, for the sake of the Belarusian nation and for the whole of Europe.
Jag hoppas uppriktigt att det ska visa sig att han har rätt, för den vitryska nationens och hela Europas skull.