"to draw close" - Svensk översättning

EN

"to draw close" på svenska

EN to draw close
volume_up
{verb}

Liknande översättningar för "to draw close" på svenska

draw substantiv
to draw verb
close substantiv
close adjektiv
close adverb
to close verb

Användningsexempel för "to draw close" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
Jag hörde Cecilia Malmström föreslå att vi, så att säga, borde avsluta dialogen.
EnglishI heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
Enligt arbetsordningen får ni ställa en fråga eller yttra er, men ni måste fatta er mycket kort.
EnglishI am afraid that I am going to have to draw things to a close now.
Jag är rädd för att jag måste avsluta den här punkten nu.
EnglishAs the fishery reform negotiations draw to a close, the professionals are drawing up the balance sheet for the next 18 months.
Eftersom förhandlingarna om fiskereformen har avslutats summerar yrkesfiskarna nu de senaste 18 månaderna.
EnglishMr President, in connection with the ALTENER programme, I would like to draw your close attention to the Nordic energy economy.
Herr talman! När det gäller Altener-programmet vill jag speciellt fästa uppmärksamhet på energihushållningen i norr.
EnglishI shall draw to a close, Madam President.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, as we draw near to the close of the debate it is not easy to introduce another new aspect.
Herr talman, mina damer och herrar, ärade kolleger! Så här nästan i slutet av debatten är det svårt att föra fram en ny aspekt.
EnglishTherefore we regard the spheres of education and culture as particularly important in an age where nations are planning to draw close together.
Därför anser vi att områdena kultur och utbildning är särskilt viktiga under den tid anslutningsstrategin varar.
EnglishAs I draw to the close of my remarks, I would like to say something about a number of important contributions to European internal policy.
När jag nu närmar mig slutet på mina kommentarer vill jag säga något om ett antal viktiga bidrag till EU:s interna politik.
EnglishAs I draw to the close of my remarks, I would like to say something about a number of important contributions to European internal policy.
När jag nu närmar mig slutet på mina kommentarer vill jag säga något om ett antal viktiga bidrag till EU: s interna politik.
EnglishWe have just seen 2008 draw to a close as the European Year of Intercultural Dialogue, and I believe that this dialogue has only just got under way.
År 2008 har just avslutats som Europeiska året för interkulturell dialog, men jag anser att dialogen bara har börjat.
EnglishNow, in December, with the Belgian Presidency about to draw to a close, I am still waiting to receive an official answer from the Council.
I dag, i december månad när det belgiska ordförandeskapet nästan är över, väntar jag fortfarande på ett officiellt svar från rådet.
EnglishI believe these are three necessary, minimal and laudable objectives, and I would like to draw attention to the close link between them.
Jag anser att dessa tre minimimål är nödvändiga och berömvärda, och jag skulle vilja fästa uppmärksamheten på att de är nära sammankopplade.
EnglishLet me draw to a close by saying that, if you are willing to compromise on the Budget, the services directive and the working time directive, then we will back you in that.
Låt mig avsluta med att säga att vi kommer att ge er vårt stöd om ni vill kompromissa om budgeten, tjänstedirektivet och arbetstidsdirektivet.
EnglishAs I draw to a close, I would like to mention another consideration that has had some input into the amendments, that being the debate on workers' participation in decision-making.
Avslutningsvis vill jag nämna en annan aspekt som i viss mån har påverkat ändringsförslagen, nämligen diskussionen om arbetstagarnas medbestämmanderätt.
EnglishThat is why it is also in the interest of the United States to draw negotiations to a close quickly and ensure that the visa requirement for Union citizens is consigned to history.
Därför ligger det också i USA:s intresse att snabbt slutföra förhandlingarna och se till att viseringskravet för unionsmedborgare förpassas till historien.
EnglishWe have just decided in principle to lead a military mission to Chad and the Central African Republic to help to draw a close to the regional consequences of the Darfur crisis.
Vi har just beslutat att i princip leda ett militärt uppdrag till Tchad och Centralafrikanska republiken för att hjälpa till att få ett slut på de regionala konsekvenserna av Darfurkrisen.
EnglishMadam President, Mr President-in-Office of the Council, Mr Prodi, we know that when all European Councils draw to a close, they either give us grounds for satisfaction or grounds for disappointment.
Fru talman, herr rådsordförande, herr ordförande i kommissionen! Vi vet alla att Europeiska rådets möten avslutas med såväl skäl att glädjas som skäl att vara besviken.