EN

draw {substantiv}

volume_up
1. allmänt
draw (även: air, draft, draught, feature)
It is not a simple and easy fix that drew us to defining this position in Lisbon, it is a more complex and broadly defined strategy.
Enligt min uppfattning har vi inte rätt till en livslång inkomst utan ett livslångt lärande och detta bör fastställas i stora drag.
There are 216 different possibilities to put a sequence of 3 playing cards together out of six playing cards if every card is returned before the next one is drawn.
Det finns 216 olika möjligheter att bland 6 spelkort dra en följd av 3 kort om Du lägger tillbaka varje draget kort igen innan Du drar nästa.
Mrs Hermange has drawn up for the Social Committee an excellent report on the participation in profits and equity of employees and on the Commission's PEPPER Report.
Hermange har för socialutskottets räkning utarbetat ett ypperligt betänkande om arbetstagares möjligheter att ta del av företagens vinst och kapital och om kommissionens rapport om PEPPER.
draw (även: bag, booty, draught, haul)
draw (även: puff, torch)
Low tar cigarettes cause just as much damage as normal cigarettes - smokers just draw harder to get the same kick.
Cigaretter med låg tjärhalt orsakar lika mycket skada som vanliga cigaretter - rökarna drar bara mycket djupare bloss för att få samma kick.
draw (även: fate, lot, part, share)
If an interpreting facility cannot exist for all languages, let us draw lots to see which ones are not to enjoy that facility.
Om alla språk inte får tillgång till tolkning bör man dra lott om vilka språk som inte tolkas.
If not all languages in the EU are to be used equally, let us draw lots for those languages that are to be the so-called working languages.
Om man i EU inte använder alla språk på ett likvärdigt sätt skall man lotta ut de språk som skall fungera som så kallade arbetsspråk.
(The President drew lots to select the tellers)
(Talmannen genomförde uttagning av rösträknare genom lottdragning.)
In order to speed up tomorrow morning's work, I propose that we draw lots now to select the six tellers.
För att göra morgondagens arbete snabbare föreslår jag att vi redan nu utser de sex rösträknarna genom lottdragning.
In order to speed up tomorrow morning' s work, I propose that we draw lots now to select the six tellers.
För att göra morgondagens arbete snabbare föreslår jag att vi redan nu utser de sex rösträknarna genom lottdragning.
draw (även: flap, leaf, stop, valve)
2. "cigarette"
draw
volume_up
sug {neut.} (cigarett)
As you know, this article is a kind of black hole by means of which the European Union draws power away from the Member States.
Som ni vet, är detta stycke något av ett svart hål, med vilken Europeiska unionen suger åt sig beslutanderätt från medlemsländerna.
3. "chess"
draw
volume_up
remi {utr.} (schack)

Användningsexempel för "draw" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English(PL) Mr President, I would like to draw attention to three issues in this debate.
(PL) Herr talman! Jag skulle vilja uppmärksamma er på tre frågor i denna debatt.
EnglishI would like to draw attention to certain key aspects of your report, Mr Navarro.
Jag vill uppmärksamma ett antal viktiga aspekter i ert betänkande, herr Navarro.
EnglishThat is an important risk and we must draw our attention to that in future work.
Detta är en viktig risk och vi måste uppmärksamma detta i vårt framtida arbete.
EnglishHowever, I wish to draw attention to the regulation of atypical forms of work.
Jag vill dock rikta uppmärksamhet på regleringen av atypiska anställningsformer.
EnglishTo conclude, Madam President, I would like draw attention to rural development.
Till sist, fru ordförande, vill jag ägna uppmärksamhet åt landsbygdsutvecklingen.
EnglishSome players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.
Vissa aktörer försöker använda mordet på Benazir Bhutto för sina egna syften.
EnglishI would like to draw your attention to issues that have not been discussed here.
Jag vill fästa er uppmärksamhet på några frågor som inte har diskuterats här.
EnglishI heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
Jag hörde Cecilia Malmström föreslå att vi, så att säga, borde avsluta dialogen.
EnglishI also consider it important to draw our attention to electromagnetic radiation.
Jag anser det också vara viktigt att uppmärksamma elektromagnetisk strålning.
EnglishThis is not easy, but I would like to draw your attention to a number of successes.
Detta är inte enkelt, men jag vill fästa er uppmärksamhet vid en rad framgångar.
EnglishI want to draw attention, yet again, to the case of the Italian language lecturers.
Jag vill återigen fästa uppmärksamhet vid fallet med de italienska språklärarna.
EnglishBefore my experiments draw a conclusion, anything may prove to be a critical link.
Innan mina experiment är slutförda, kan vad som helst visa sig vara sammanlänkat.
EnglishThe second point I wish to draw your attention to is one I find extremely strange.
Den andra punkten jag vill fästa er uppmärksamhet på förefaller extremt underlig.
EnglishI would like to draw your attention to conditions in the Greek prison of Korydallos.
Jag vill uppmärksamma er på förhållandena i det grekiska fängelset i Korydallos.
EnglishI would also like to draw your attention to the political aspects of Mercosur.
Jag vill också fästa er uppmärksamhet vid de politiska aspekterna av Mercosur.
English(PL) Mr President, I should like to draw attention to three issues in this debate.
(PL) Herr talman! Jag vill fästa uppmärksamheten på tre frågor i denna debatt.
EnglishFirstly, I draw a different conclusion to that of the Solicitor-General, Mr Jacobs.
För det första drar jag en annan slutsats av vad generaladvokaten, Jacobs, säger.
EnglishOur group also wishes to draw attention to a new raft of preventive measures.
Också vår grupp vill rikta uppmärksamheten på en rad nya förebyggande åtgärder.
EnglishYou should draw up a European-wide action programme against Alzheimer's disease.
Ni borde arbeta fram ett europeiskt handlingsprogram mot Alzheimers sjukdom.
EnglishHold down the Command key (Ctrl) while dragging the draw object to copy the object.
Om du håller ner Kommando Ctrl -tangenten när du drar ritobjektet kopieras det.