"domination" - Svensk översättning

EN

"domination" på svenska

volume_up
domination {substantiv}

EN domination
volume_up
{substantiv}

domination (även: rule)
volume_up
styre {neut.}
Still under foreign domination, and without sovereignty, India and China are down in the corner.
Fortfarande under utländskt styre, och utan självständighet, Indien och Kina är nere i hörnet.
You see, China under foreign domination actually lowered their income and came down to the Indian level here.
Ni ser, Kina under utländskt styre sänkte faktiskt sin inkomst och gick ner till Indiens nivå här.
But 1850 had already been many, many years of foreign domination, and India had been de-industrialized.
Men 1850 hade redan många många år gått under utländskt styre, och Indien hade blivit avindustrialiserat.
domination (även: ascendancy, command, control, dominance)
And, as regards 'foreign domination', if an outside preacher comes in, that is regarded as 'foreign domination'.
När det gäller ”utländskt herravälde” så anses det vara fallet om en präst utifrån kommer in.
The casualisation of male and female workers is at the heart of the oligarchy's domination logic, in Europe as elsewhere.
Den ökande användningen av män och kvinnor som tillfällig arbetskraft står i centrum för oligarkins herravälde i Europa precis som på annat håll.
The two decades of the experiment of US domination are coming to an end, to be replaced with a multipolar concept that may also lead to conflict.
De två årtiondena för experimentet med USA:s herravälde har nått sitt slut och ska ersättas av ett multipolärt koncept som också kan leda till konflikter.

Synonymer (engelska) till "domination":

domination

Användningsexempel för "domination" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is also the result of the domination and pillaging of Haiti by many countries.
Det är också följden av att många länder har härskat över och plundrat Haiti.
EnglishAs such, it is a step removed from the domination of blunt power motives in politics.
Som sådant är det ett steg bort från dominansen av rena maktmotiv i politiken.
EnglishNot a word about the scandalous policy of American domination in the Balkans.
Inte ett ord om den skandalösa politiken med amerikansk dominans på Balkan.
EnglishWe want nothing to do with this, we are against this domination of politics by the mafia.
Vi vill inte ha med detta att göra; vi är emot maffians makt över politikerna.
EnglishWe cannot stand by as neutral observers while this new Chinese domination proceeds.
Vi kan inte stå bredvid som neutrala åskådare medan denna nya kinesiska dominans fortgår.
EnglishInstead, widespread corruption flourishes, based on clan loyalties and mafia domination.
I stället florerar en omfattande korruption, baserad på klanlojalitet och maffiavälde.
EnglishYet under the guise of democracy there is domination by official and unofficial mafias.
Men under detta namn finns riket av officiella och inofficiella maffior.
EnglishThe domination of any market by one country causes concern and is undesirable.
Att ett enda land dominerar en marknad skapar oro och bör undvikas.
EnglishAmerican domination and the Americans' lack of respect for the rules cannot continue.
Den amerikanska dominansen och den amerikanska icke-respekten för regler får inte fortsätta.
EnglishIn 1936, the Fascist project of European domination was already evident.
1936 var det fascistiska projektet att dominera i Europa redan tydligt.
EnglishThis domination does not exist in the case of competing manufacturers.
Denna dominans förekommer inte när det gäller konkurrerande tillverkare.
EnglishHaiti must not be the prize in a battle for domination between big powers.
Haiti får inte bli bytet i en kamp om herraväldet mellan stormakter.
EnglishAmerican domination and the Americans ' lack of respect for the rules cannot continue.
Den amerikanska dominansen och den amerikanska icke-respekten för regler får inte fortsätta.
EnglishRacism is the desire to achieve the domination of one race over another.
Rasism är en vilja att befästa en ras överlägsenhet över en annan.
EnglishThis approach would favour North-South relations without the element of domination.
Denna åtgärd verkar för förhållanden mellan norr och söder som är befriade från varje form av dominans.
EnglishIt is time to put a stop to financial speculation and the domination of the economy by finance.
Det är dags att sätta stopp för finansiell spekulation och finansernas dominans av ekonomin.
EnglishLadies and gentlemen, the Union is not about domination.
Denna aspekt är grundläggande, och parlamentet måste återigen ta ansvaret för detta.
EnglishThis report is indicative of the increasing domination of the financial sphere over that of the real economy.
. – Detta betänkande visar att de finansiella aktörerna allt mer styr över realekonomin.
EnglishAt that point his only asset was high popularity and an unquestionable domination of television communications.
Då var hans enda tillgång hög popularitet och en obestridlig kontroll över televisionen.
EnglishAnd India was up to 89 years more of foreign domination.
Och Indien hade ytterligare 89 år av utlandsstyre framför sig.