"dominance" - Svensk översättning

EN

"dominance" på svenska

volume_up
dominance {substantiv}

EN dominance
volume_up
{substantiv}

dominance (även: majority)
Some have said that we were under American dominance or hegemony.
Vissa har sagt att vi befann oss under hegemoni eller amerikansk dominans.
Other large ports too are striving for growth and dominance.
Även andra stora hamnar strävar efter tillväxt och dominans.
History shows that unions based upon the dominance of larger members are doomed to fail.
Historien visar att unioner som bygger på större medlemmars dominans är dömda till undergång.
dominance (även: agency, arm, authority, command)
volume_up
makt {utr.}
We cannot allow Tibet or any other 21st century nation to be extinguished by a dictatorship, a tyranny, or by the sadistic desire to exert political dominance.
Vi kan inte tillåta att Tibet eller något annat land under 2000-talet utplånas av en diktatur, en tyranni, eller av en sadistisk önskan att utöva politisk makt.
(DE) Mr President, the incomprehensible decision by Moody yesterday clearly shows the dominance and power of rating agencies and the lack of transparency surrounding decision making.
Gårdagens obegripliga beslut av Moody's visar tydligt kreditvärderingsinstitutens dominans och makt samt bristen på insyn i beslutsfattandet.
dominance (även: ascendancy, command, control, domination)

Användningsexempel för "dominance" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe higher you go in the hierarchy, the greater is the male dominance.
Ju högre upp man kommer i hierarkin, desto större är den manliga dominansen.
EnglishWe believe it would be a step in the wrong direction to enlarge what is called the concept of dominance.
Vi anser att en utökning av det s.k. dominansbegreppet är att gå i fel riktning.
EnglishAnd what are we going to do to counter this American dominance?
Men vad skall vi göra för att bemöta det amerikanska herraväldet?
EnglishOne of the reasons for this has been the dominance of orthodox economic theories in economic policy.
Ett av skälen härtill är dominansen från ortodoxa ekonomiska teorier i det ekonomiska tänkandet.
EnglishOnce the market has been properly identified, the question of dominance would have to be assessed.
När man väl har fastställt hur marknaden ser ut måste man undersöka frågan om dominerande ställning.
EnglishThe idea of offsetting American dominance in film and the arts is understandable and lawful.
Tanken på att balansera den amerikanska dominansen inom film- och kultursektorn är förståelig och vällovlig.
EnglishThis, I think, is why male dominance developed.
Det här tror jag är anledningen till att den manliga dominansen uppstod.
EnglishThey are exposed to the dominance of buyers and large chain stores.
Dessa domineras av köpare och av stora butikskedjor.
EnglishCentralised power and superpower dominance are increasing drastically, as if we had not already had enough of these.
Centralmakten och stormaktsdominansen ökar våldsamt, som om vi inte redan hade fått nog.
EnglishSo, back to the question: how do you measure market dominance?
Tillbaka till frågan: hur mäter man marknadsdominans?
EnglishFirstly, we must reduce market dominance.
För det första måste vi minska marknadsdominansen.
EnglishIn any culture, one segment will always be dominant - whether that dominance is based on race, religion or any other category.
I alla kulturer kommer en grupp alltid att dominera - oavsett om det är genom ras, religion eller annat.
EnglishMany of us still see question marks hanging over our protection of the social aspect in the face of market dominance.
Många av oss har fortfarande frågetecken om vårt skydd av den sociala aspekten i förhållande till marknadsdominansen.
EnglishMr President, I believe the essence of this debate can be summed up with the question: how do you measure market dominance?
(EN) Herr talman! Jag tror att den här debattens kärna kan sammanfattas i frågan: hur mäter man marknadsdominans?
EnglishThe dominance of the American film industry is also reflected in the grossly excessive trade deficit of EUR 6.8 billion.
Dominansen för USA:s filmindustri återspeglar sig också i det alldeles för höga handelsunderskottet på 6,8 miljarder euro.
EnglishThe dominance of the American film industry is also reflected in the grossly excessive trade deficit of EUR 6.8 billion.
Dominansen för USA: s filmindustri återspeglar sig också i det alldeles för höga handelsunderskottet på 6,8 miljarder euro.
EnglishI am convinced that there certainly is a continuing need for regulation, especially in the case of positions of market dominance.
Jag är övertygad om att vi särskilt vid marknadsdominerande positioner ovillkorligen har ett regleringsbehov ännu.
EnglishConsequently, this country naturally occupies a position of undisputed dominance on the economic, cultural and political fronts.
Detta land intar självfallet en odiskutabelt dominerande plats. Alla ekonomiska, kulturella och politiska tecken tyder på det.
EnglishOur task is to produce rules that benefit the community, not to bow down to the dominance of private interests.
De har rätt, för vår uppgift är att skapa regler som tjänar gemensamma intressen och inte underordna oss mäktiga särintressen.
EnglishI remember his time as a great sprinter, and I was delighted that someone from a European country was able to end American dominance of the sport.
Jag minns hans tid som stor sprinter, och det gladde mig att någon från ett europeiskt land kunde bryta den amerikanska dominansen.