EN division
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

division (även: article, batch, body, branch)
Professor Hans-Åke Häggblad, Head of Division, Division of Mechanics of Solid Materials.
Professor Hans-Åke Häggblad, avdelningschef Avdelningen för material- och solidmekanik.
The division combines theory with experiments, with the emphasis on experimental methods.
Avdelningen kombinerar teori med experiment, med tonvikt på experimentella metoder.
Conservation ecology and biodiversity monitoring (research at the Division for Biology)
Conservation ecology and biodiversity monitoring (forskning vid avdelningen för biologi)
division (även: area, belt, branch, circuit)
volume_up
område {neut.}
It has to do with the need to have some kind of division of labour in such an important area.
Det har att göra med behovet av att ha någon form av arbetsdelning inom ett så viktigt område.
This area is researcher-driven, so the division between basic and applicable research is practically outdated.
Detta område är forskningsstyrt, och därför är åtskillnaden mellan grundforskning och tillämpad forskning i praktiken föråldrad.
We have obtained results in an area where there were seemingly insurmountable divisions: European defence.
Vi har uppnått resultat på ett område där det till synes fanns oöverstigliga splittringar: europeiskt försvar.
A division among the Member States seems essential to me.
Jag anser att en fördelning mellan medlemsstaterna är nödvändig.
A debate is currently underway over the fair and impartial division of the financial burden.
En debatt pågår om en rättvis och opartisk fördelning av finansbördan.
Another issue of the utmost importance is responsibilities and division of responsibilities.
En annan fråga av yttersta vikt är ansvar och fördelning av ansvar.
division (även: squadron, subdivision, div.)
Veronika Sundström, Head of Division, Anders Sundelin, Head of Orthopaedics; Sunderby Hospital
Veronika Sundström, Head of Division, Anders Sundelin, Head of Orthopaedics; Sunderby Hospital
Shell, for example, is investing one billion guilders in a new division for solar energy.
Shell har exempelvis investerat en miljard gulden i en ny division för solar energy.
For the multiplication and division operations, an empty cell is converted to a cell with 0 as its content.
Vid multiplikation och division som räkneoperation behandlas en tom cell som en cell med innehåll 0.
It is fundamentally a division between socialists and conservatives.
Det handlar i grunden om en uppdelning mellan socialdemokrater och konservativa.
There is no longer any reason to sustain that division, for that division is implausible.
Det finns inte längre något skäl att upprätthålla denna uppdelning, för uppdelningen är orimlig.
It is simply impossible to apply an arithmetical division into equal halves.
Det är helt enkelt omöjligt att införa en exakt uppdelning i två lika stora halvor.
They would prefer to toy with the project of a new ideological division of Europe.
De skulle föredra att leka med projektet för en ny ideologisk splittring av Europa.
If Europe wants influence, there is no place for division.
Om EU vill ha inflytande finns inget utrymme för splittring.
If we fail, we will sow the seeds of continuing injustice, division and instability.
Om vi misslyckas kommer vi att så frön till fortsatt orättvisa, splittring och instabilitet.
division (även: dichotomy, split)
The last 50 years of division in Europe have been an aberration in our history.
De 50 senaste årens delning av Europa har utgjort en avvikelse i vår historia.
When Germans think of the artificial division of countries, they unfailingly think of Berlin.
När tyskar tänker på en konstlad delning av länder tänker de ofelbart på Berlin.
   Mr President, last week was the 16th anniversary of the end of the division of Germany.
Förra veckan var det den 16:e årsdagen av slutet på Tysklands delning.
division
A division into left or right, conservative or modern, is not relevant here.
Indelning i vänster eller höger, konservativ eller modern, är inte aktuellt här.
This division by the European Commission is wholly unacceptable.
Denna indelning från kommissionens sida är fullkomligt oacceptabel.
This division should also be maintained in the future.
Denna indelning skall upprätthållas även i fortsättningen.
If there is a clear division, then there should be a free choice.
Om det finns en klar oenighet, borde det finnas ett fritt val.
In Spain there is still deep political division on how best to proceed.
I Spanien finns det fortfarande en djup politisk oenighet om hur processen bäst ska hanteras.
Det rådde ingen oenighet i frågan.
division (även: border, divide, fault line, crossroads)
In the case at hand, it appears to me that there is a clear division of those sitting in this Chamber.
I det här fallet tycks det mig att det går en tydlig skiljelinje mellan dem som sitter i kammaren.
In any case, this debate has clearly shown the political division in this House which does not disappear even in supposedly "compromise" resolutions.
Under alla omständigheter illustrerar denna debatt tydligt den politiska skiljelinje som delar kammaren, och som inte försvinner i en s.k.
I agree with what the Commission said, that there must always be a division of responsibilities between the policymakers and the policy monitors.
Jag är enig med vad kommissionen har sagt, att det alltid måste finnas en skiljelinje mellan ansvaret mellan de som genomför politiken och de som kontrollerar politiken.
division (även: barrier, border, boundary, frontier)
volume_up
gräns {utr.}
A sole trading company is a type of company in which there is no clear division between you as an owner and the company itself.
Enskild näringsverksamhet är en företagsform där det inte finns någon klar gräns mellan dig som ägare och företaget.
One obvious example is the amendment designed to permit a division of the daily rest period into four distinct parts.
Jag är väl medveten om att parlamentet vill undvika missbruk genom ett kringgående av gränsen på 3,5 ton, och jag förstår den oron.
Will the border arrangements be eased, or will the borders lead to a real and tangible division by separating ethnic groups and severing existing relations?
Kommer det att göras lättnader vid gränsen eller kommer gränsen i själva verket att leda till en delning därför att den delar etniska grupper åt och drar en gräns mellan nuvarande förbindelser?
division (även: area, belt, district, precinct)
division (även: circle, circuit, circuitry, round)
volume_up
krets {utr.}
division (även: vote, voting)
division (även: constituency)
Federal states have also recognized the importance of regions and their division into local constituencies.
Även förbundsstaterna har insett vikten av regioner med indelning i valkretsar.
division (även: baffle, partition, screen)
division (även: divergence, divergency)
division (även: work unit, work team)
division
volume_up
discessus {enb. sing.}

2. "police offers"

division
volume_up
rotel {utr.} (inom polisväsendet)

3. "of land"

division (även: allotment, parcelling out, parcelling)
volume_up
styckning {utr.} (av mark)

4. luftfart

division
volume_up
eskader {plur.}

5. politik: "parliamentary"

division
volume_up
omröstning {utr.} (parlamentarisk)
Mergers and division of public limited companies (vote)
Fusioner och delning av aktiebolag (omröstning)
That division has manifested itself at every stage of this report from its inception until now with the final vote.
Denna splittring har visat sig i alla skeden av betänkandet, från första början till dagens slutliga omröstning.
He was then sent to prison, not by the courts, but by a vote in the parliament based on the political division.
Bennett fängslades, inte genom ett domstolsbeslut utan genom en omröstning i parlamentet grundad på den politiska splittringen.
division
volume_up
röstning {utr.} (parlamentarisk)

6. grammatik

Synonymer (engelska) till "division":

division

Synonymer (svenska) till "division":

division

Användningsexempel för "division" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMy second comment concerns the balanced division of time between work and family.
Min andra kommentar gäller en balanserade tidsfördelning mellan arbete och familj.
EnglishThis is a division that persists today and a state of affairs which suits Britain.
Delningen består än i dag och detta är en situation som passar Storbritannien.
EnglishIn Skellefteå the division has labs related to research in wood and electric power.
I Skellefteå finns de labb som rör institutionens forskning inom trä och elkraft.
EnglishThis is what the division should be in actions like the one we are taking today.
Det är vad som bör stå i centrum för sådana åtgärder som de vi vidtar i dag.
EnglishWe have clarified the division of powers between the Union and the Member States.
Vi har klargjort befogenhetsfördelningen mellan unionen och medlemsstaterna.
EnglishThe current system for division of competences is horribly complex, it is true.
Det nuvarande systemet för behörighetsfördelning är förvisso skrämmande komplicerat.
EnglishI consider that the division of the report into two parts is a successful solution.
Jag anser att uppdelningen av betänkandet i två delar var en lyckad lösning.
EnglishTheir accession marks the end of the artificial division of our continent.
Deras anslutning markerar slutet på den konstgjorda delningen av vår kontinent.
EnglishThe following are the division contacts regarding studies and examination:
Följande kontaktpersoner finns på avdelningen gällande utbildning och examination:
EnglishMr President, many speakers have said that the division of Cyprus is tragic.
(EN) Herr talman! Många talare har sagt att delningen av Cypern är tragisk.
EnglishThe Mediterranean is not in the third division, it has equal status and importance.
Medelhavsområdet är inte av tredje rangen; det har samma rang, samma vikt.
EnglishThis is a question of regulatory harmonisation and of the division of labour.
Det här handlar om harmonisering av lagstiftning och om arbetsfördelning.
EnglishSince the start 2007, 3 persons have taken their licentiate degree at the division.
Sedan starten 2007 har 3 personer avlagt licentiatexamen vid avdelningen.
EnglishIt is not that we are unaware of this division or act as if it did not exist.
Jag tror inte att det handlar om att bortse från den eller låtsas som om den inte fanns.
EnglishWe consider that the division of the Tindemans report into two parts was a good solution.
Vi anser det vara en bra lösning att Tindemans betänkande delades upp i två delar.
EnglishWith a good administrative system there is a clear division of responsibility.
Med ett bra administrativt system får man en tydlig ansvarsfördelning.
EnglishThe division combines theory with experiments, with the emphasis on experimental methods.
Avdelningen kombinerar teori med experiment, med tonvikt på experimentella metoder.
EnglishThis is why the Code of Conduct on Division of Labour is a vital component.
Därför är uppförandekoden om arbetsfördelning ett mycket viktigt inslag.
EnglishThis cube is not always so beautiful, because you can see the division lines.
Den här kuben är inte alltid så vacker, för man kan se skiljelinjerna.
EnglishUlla Juntti, Division of Operation, Maintenance and Acoustics i Swedish Radio.
Ulla Juntti, Avdelningen för drift, underhåll och akustik i Sveriges Radio om tågproblemen.