EN divide
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

divide (även: cleft, gap, gully, rent)
volume_up
klyfta {utr.}
We will work together on steps to bridge this digital divide.
Vi kommer att arbeta tillsammans stegvis för att överbrygga denna IT-klyfta.
One of the things this will do is create a divide in health care.
På detta sätt uppstår bland annat en klyfta i hälsovården.
This is important because it repairs a deep institutional divide which had become established.
Detta är viktigt, för det överbryggar en djup institutionell klyfta som hade uppkommit.
Enlargement has enabled the peaceful reunification of Europe across the Cold War divide.
Utvidgningen har möjliggjort Europas fredliga återförening och raserat det kalla krigets skiljelinje.
Det måste finnas en tydlig skiljelinje.
The Mediterranean must not be a cultural dividing line but a meeting place.
Medelhavet får inte vara en kulturell skiljelinje, utan en mötesplats.

2. geologi, amerikansk engelska

divide (även: drainage divide)

Användningsexempel för "divide" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat chasm exists and we in Brussels have not been able to cross that divide.
Den klyftan finns och vi i Bryssel har inte förmått att överbrygga den klyftan.
EnglishI welcome the proposal to devote a quarter of the budget to the digital divide.
Jag välkomnar förslaget att avsätta 25 procent av budgeten till IT-klyftan.
EnglishTunisia is our neighbour, because the Mediterranean does not divide, it unites us.
Tunisien är vår granne eftersom Medelhavet inte skiljer oss åt, det binder oss samman.
EnglishAnd we just divide one by the other to produce something we call a suppression index.
Och delar den ena med den andra för att skapa något vi kallar förtryck-index.
EnglishBut the availability of this should not be due to a geographical divide in Europe.
Men tillgången till detta bör inte avgöras av det geografiska läget i EU.
EnglishFirstly, because it would divide us in a cause in which we should be united.
Eftersom det inte finns några problem, så är stadgan inte till någon hjälp.
EnglishAfter all, the political and cultural divide between the two parties is far too wide.
Den politiska och kulturella klyftan mellan de båda parterna är ju alldeles för stor.
EnglishWe cannot afford to have in the Mediterranean a great divide between the north and south.
Vi har inte råd att ha en djup splittring mellan nord och syd i Medelhavsområdet.
EnglishThese memories should not and must not under any circumstances divide nations and peoples.
Min far kastades dessutom på order av Stalin ut ur armén, eftersom han var jude.
EnglishI am absolutely convinced of the need to fight the social causes of the digital divide.
Jag är fullständigt övertygad om nyttan av att motverka IT-klyftan, i sociala termer.
EnglishNevertheless, what we are calling on to unite Europe must not divide it.
Det som vi vill skall ena Europa får dock inte bli det som splittrar Europa.
EnglishCan we expect an initiative to address the north/south divide in the Union?
Kan vi förvänta oss ett initiativ för att ta itu med unionens uppdelning i nord och syd?
EnglishWe divide our results into three different categories: research, design and innovations.
Vi delar in våra resultat i tre olika kategorier; forskning, design och innovationer.
EnglishThere can be no artificial divide between humanitarian aid and military action.
Den humanitära hjälpen och det militära agerandet kan inte skiljas åt på ett konstgjort sätt.
EnglishThe first is the question of how to divide the burden and has already been addressed.
Det första är frågan om ansvarsfördelningen. Detta har just tagits upp.
EnglishThese choices sometimes divide us, but now gradually a majority is taking shape.
Dessa val skapar ibland motsättningar ibland oss, men i dag avtecknar sig gradvis en majoritet.
EnglishQuite rightly concern about this crosses national boundaries and the ideological divide.
Farhågor om detta överbryggar med rätta nationella gränser och den ideologiska klyftan.
EnglishThe resolution is directed to both sides of the 'blue-orange' divide.
Resolutionen riktar sig till båda sidorna av den ”blå-orangea” skiljelinjen.
EnglishOne small example is Austria, where the income divide is about 28%.
Ett exempel på detta är Österrike där inkomstskillnaden motsvarar cirka 28 procent.
EnglishThe social divide between the informed and the uninformed must be bridged.
Den sociala klyftan mellan vetande och icke vetande måste överbryggas.