EN

to divide [divided|divided] {verb}

volume_up
I think it was a good solution to divide the Tindeman report into two sections.
Jag anser att det var en bra lösning att dela upp Tindemansbetänkandet i två delar.
I distance myself emphatically from the proposal to divide Jerusalem, in particular.
Jag tar med eftertryck avstånd från framför allt förslaget om att dela Jerusalem.
It will divide the English nation and undermine our nationality.
Det kommer att dela upp den engelska nationen och underminera vår nationalitet.
First of all, it is vital that infrastructure and the provision of services be divided.
För det första måste man skilja på infrastruktur och tillhandahållande av tjänster.
This is another example of Iraq's attempts to divide and rule: to separate out elements of the anti-Iraq alliance.
Detta är bara ytterligare ett exempel på Iraks försök att söndra och härska, nämligen att skilja ut vissa element i den anti-irakiska alliansen.
There are things that make us different, but they need not divide us if we can show tolerance, respect and understanding for them.
Det finns saker som gör oss annorlunda, men dessa saker behöver inte skilja oss åt om vi kan visa tolerans, respekt och förståelse för dem.
I think it was a good solution to divide the Tindeman report into two sections.
Jag anser att det var en bra lösning att dela upp Tindemansbetänkandet i två delar.
It will divide the English nation and undermine our nationality.
Det kommer att dela upp den engelska nationen och underminera vår nationalitet.
Ladies and gentlemen, the Council has decided to divide the legal basis.
Mina damer och herrar, rådet har beslutat att dela upp den rättsliga grunden.
I think it was rightly said that this horrible murder should not divide this House.
Jag anser att det var riktigt sagt att detta förfärliga mord inte får splittra parlamentet.
This is how people seek to divide what will soon be a Union of 25 Member States.
På så sätt försöker man splittra det som snart kommer att bli en union med 25 medlemsstater.
It will only divide the euro area and the European Union.
Det skulle bara splittra euroområdet och den Europeiska unionen.
Divide it amongst the Smithsonian, the Louvre, the Cairo museum...
Fördela den mellan Smithsonian lnstitution, Louvren, museet i Kairo...
This also makes it possible to divide the administrative burden between two levels.
Detta gör det också möjligt att fördela förvaltningsinsatsen på två nivåer.
How can we divide up the portfolios so as to take account of the lessons learnt from this crisis?
Hur kan vi fördela portföljerna så att vi utnyttjar den läxa vi lärt oss av krisen?
   Mr Frattini, we have decided to divide the questions into three, by group.
Vi har beslutat att dela in frågorna i tre grupper.
I should like to divide these amendments into three distinct blocks.
Jag vill dela in de här ändringsförslagen i tre tydligt avgränsade grupper.
I intend to divide my comments into two parts.
Jag kommer att dela in mitt inlägg i två delar.
to divide (även: to disrupt)
It is in his interests to polarise and divide public opinion in Poland and Europe.
Det ligger i hans intresse att polarisera och söndra bland allmänheten i Polen och Europa.
It is encouraging a policy of divide et impera - divide and rule.
Det främjar en politik med divide et impera - söndra och härska.
Your imperialist dogma of 'divide and rule' is well known.
Er imperialistiska dogm om att ”söndra och härska” är väl känd.
The world is beginning to divide in a new way.
Världen håller på att splittras på ett nytt sätt.
When we are divided, we are weakened, and the suffering of the oppressed is prolonged.
Om vi splittras blir vi svagare, och på det viset förlängs de förtrycktas lidande.
People want to be united instead of divided Let that be the challenge.
Människor skulle förenas istället för att splittras - låt detta bli en utmaning!
to divide (även: to change, to waver)
So just finally, cancer is an inevitable outcome of the ability of our cells to divide and to adapt to their environments.
Så till sist, cancer är en oundviklig följd av våra cellers förmåga att dela sig och anpassa sig till sin omgivning.
The individual cell possesses properties that define life; it can grow, divide itself, receive and respond to stimuli from its surroundings, and carry out an impressive number of chemical reactions.
Den enskilda cellen besitter egenskaper som definierar livet, den kan växa, dela sig, ta emot och svara på stimuli från omgivningen, och utföra ett imponerande antal kemiska reaktioner.
For centuries, there have been attempts to join areas inhabited by Ukrainians and to divide them off from Austria-Hungary, Russia, Poland and Turkey.
I sekler har man försökt att sammanföra de av ukrainare bebodda områdena och avskilja dem från Österrike-Ungern, Ryssland, Polen och Turkiet.
For centuries, there have been attempts to join areas inhabited by Ukrainians and to divide them off from Austria-Hungary, Russia, Poland and Turkey.
(NL) I sekler har man försökt att sammanföra de av ukrainare bebodda områdena och avskilja dem från Österrike-Ungern, Ryssland, Polen och Turkiet.
Divide your net profit by the advertising costs to get your AdWords ROI for that time period.
Dividera din nettovinst med annonseringskostnaden för att få fram avkastningen på din investering i AdWords för den aktuella tidsperioden.
The Internet can unite people, but it can also divide them on the basis of ideology, politics, possessions, or religion, if used as an instrument of aggression.
Internet kan förena men också åtskilja människor beroende på ideologi, politik, ägodelar och religion om det används som våldsmedel.
to divide
to divide (även: to fetch, to dole)

Användningsexempel för "to divide" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat chasm exists and we in Brussels have not been able to cross that divide.
Den klyftan finns och vi i Bryssel har inte förmått att överbrygga den klyftan.
EnglishI think it was a good solution to divide the Tindeman report into two sections.
Jag anser att det var en bra lösning att dela upp Tindemansbetänkandet i två delar.
EnglishI distance myself emphatically from the proposal to divide Jerusalem, in particular.
Jag tar med eftertryck avstånd från framför allt förslaget om att dela Jerusalem.
EnglishI welcome the proposal to devote a quarter of the budget to the digital divide.
Jag välkomnar förslaget att avsätta 25 procent av budgeten till IT-klyftan.
EnglishTunisia is our neighbour, because the Mediterranean does not divide, it unites us.
Tunisien är vår granne eftersom Medelhavet inte skiljer oss åt, det binder oss samman.
EnglishThis also makes it possible to divide the administrative burden between two levels.
Detta gör det också möjligt att fördela förvaltningsinsatsen på två nivåer.
EnglishAnd we just divide one by the other to produce something we call a suppression index.
Och delar den ena med den andra för att skapa något vi kallar förtryck-index.
EnglishBut the availability of this should not be due to a geographical divide in Europe.
Men tillgången till detta bör inte avgöras av det geografiska läget i EU.
EnglishFirstly, because it would divide us in a cause in which we should be united.
Eftersom det inte finns några problem, så är stadgan inte till någon hjälp.
EnglishAfter all, the political and cultural divide between the two parties is far too wide.
Den politiska och kulturella klyftan mellan de båda parterna är ju alldeles för stor.
EnglishWe cannot afford to have in the Mediterranean a great divide between the north and south.
Vi har inte råd att ha en djup splittring mellan nord och syd i Medelhavsområdet.
EnglishThese memories should not and must not under any circumstances divide nations and peoples.
Min far kastades dessutom på order av Stalin ut ur armén, eftersom han var jude.
EnglishLadies and gentlemen, the Council has decided to divide the legal basis.
Mina damer och herrar, rådet har beslutat att dela upp den rättsliga grunden.
EnglishIt is in his interests to polarise and divide public opinion in Poland and Europe.
Det ligger i hans intresse att polarisera och söndra bland allmänheten i Polen och Europa.
English   Mr Frattini, we have decided to divide the questions into three, by group.
   – Herr Frattini! Vi har beslutat att dela in frågorna i tre grupper.
EnglishI am absolutely convinced of the need to fight the social causes of the digital divide.
Jag är fullständigt övertygad om nyttan av att motverka IT-klyftan, i sociala termer.
EnglishNevertheless, what we are calling on to unite Europe must not divide it.
Det som vi vill skall ena Europa får dock inte bli det som splittrar Europa.
EnglishThis is how people seek to divide what will soon be a Union of 25 Member States.
På så sätt försöker man splittra det som snart kommer att bli en union med 25 medlemsstater.
EnglishCan we expect an initiative to address the north/south divide in the Union?
Kan vi förvänta oss ett initiativ för att ta itu med unionens uppdelning i nord och syd?
EnglishWe divide our results into three different categories: research, design and innovations.
Vi delar in våra resultat i tre olika kategorier; forskning, design och innovationer.