"to divert" - Svensk översättning

EN

"to divert" på svenska

EN

to divert [diverted|diverted] {verb}

volume_up
It is easy for you to try and divert this debate, but it must not be diverted.
Det är lätt för er att försöka avleda den här debatten, men den får inte avledas.
However, this should not divert us from continuing to take responsibility for our own actions.
Detta får dock inte avleda oss från att fortsätta ta ansvar för våra egna handlingar.
Will it divert the currently under-funded public services from real emergencies?
Kommer det att avleda de för närvarande underfinansierade offentliga tjänsternas uppmärksamhet från verkliga nödsituationer?
The idea is to divert attention away from this fact.
Syftet är att dra uppmärksamheten bort från detta.
Therefore, it is not acceptable that we divert money away from poverty eradication programmes; we should be adding more money.
Vi kan därför omöjligt leda bort pengar från programmen för fattigdomsutrotning, utan vi bör i stället skjuta till mer pengar.
Furthermore, a crackdown on legal immigration could have the effect of diverting flows to another Member State.
Kraftåtgärder mot laglig invandring skulle dessutom kunna leda till att migrationsströmmarna flyttar till en annan medlemsstat.
But this must not lead to funds being diverted from, for instance, the action programme concerning environment-related diseases or from activities in favour of consumers.
Det får inte heller leda till att man t.ex. drar in medel från åtgärdsprogrammet för miljörelaterade sjukdomar, eller att medel dras in på konsumentområdet.
to divert (även: to turn)
Therefore, it is not acceptable that we divert money away from poverty eradication programmes; we should be adding more money.
Vi kan därför omöjligt leda bort pengar från programmen för fattigdomsutrotning, utan vi bör i stället skjuta till mer pengar.
I would still like to highlight this point though: this directive does not constitute any kind of legal basis for diverting water from a Member State's territory against its will.
Trots detta vill jag betona följande: Detta direktiv erbjuder inte någon rättslig grund, hur den än ser ut, för att gentemot någon medlemsstats vilja leda bort vatten från dess område.
to divert (även: to distract, to turn)
The investment facility is a vehicle used by the European Investment Bank to divert loans to our partner countries.
Detta är ett instrument som används av Europeiska investeringsbanken för att dirigera om lån till våra partnerländer.

Användningsexempel för "to divert" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishUnilateral action by the Member States is not enough to divert the threat of such diseases.
Medlemsstaternas ensidiga åtgärder räcker inte för att undvika hotet av dessa sjukdomar.
EnglishThe risk is that, in the interests of monitoring, this would divert a lot of resources from other areas.
Risken är att det kommer att stjäla mycket resurser från andra områden för övervakning.
EnglishWe can skirt around the issue or divert to the sidelines.
Vi kan undvika frågan eller inta en passiv hållning.
EnglishWe are forced to suspect then that these talks were only conducted during the Olympic Games to divert our attention.
Men, herr Ford, vi får inte glida in på ett stickspår här.
EnglishWe cannot allow corrupt and cruel dictatorships to divert aid from the needy into their own pockets.
Vi kan inte tillåta att korrupta och grymma diktaturer styr över biståndspengar från de behövande till sina egna fickor.
EnglishNo malicious attack by the media, which some people are trying to orchestrate, must divert us from that principle.
Inga illasinnade massmediala attacker, som en del försöker iscensätta, får förmå oss att vika från denna princip.
EnglishThe report points out that such freedoms could divert Hungary away from expressing its national identity.
I betänkandet påpekas att sådan frihet skulle kunna föra Ungern bort från att ge uttryck för sin egen nationella identitet.
EnglishIn contrast, it is possible to divert millions of euro from the EU funding pot without running almost any risk at all.
Samtidigt är det möjligt att förskingra EU-medel för miljontals euro utan att i stort sett löpa någon risk alls.
EnglishGoogle Mail's spam filters automatically divert messages that are suspected of being unwanted messages into 'Spam'.
Google Mails skräppostfilter avleder automatiskt meddelanden som misstänks vara oönskade meddelanden till "Skräppost".
EnglishBut this should not divert us from our purpose.
Detta kan dock inte få oss på avvägar.
English(HU) The European Commission is planning to divert considerable resources to two areas in the modification of the 2009 budget.
(HU) Europeiska kommissionen planerar att anslå betydande resurser till två områden i ändringen av budgeten för 2009.
EnglishIn addition, it is important to note that support for carbon capture should not divert funds from sustainable energy sources.
Det är dessutom viktigt att notera att stöd till avskiljning av koldioxid inte får ta i anspråk medel från hållbara energikällor.
EnglishOn the other hand, it may be enough to discredit it, and there have been many attempts to weaken and divert it, as we know.
Däremot kan det vara tillräckligt för att misskreditera det, och det har skett många försök att försvaga och splittra det, som vi vet.
EnglishWe cannot support the Secchi report because it paves the way for fiscal harmonization which would divert tax money from Denmark.
Vi kan inte stödja Secchis betänkande, eftersom det innebär en harmonisering av skattesatserna, som kommer att flytta skattekronor från Danmark.
EnglishI also wonder why, ten years after liberalising the transport markets, we are now starting to use taxes and subsidies to divert and control.
För övrigt undrar jag också varför vi nu, tio år efter att vi avreglerade transportmarknaden, börjar styra och ställa med skatter och bidrag.
EnglishLet us name and blame those countries that divert the flood of the market away from its natural channels by their use of the logjams of inconvenience.
Låt oss peka ut och klandra de länder som leder bort marknadsflödet från dess naturliga kanaler, genom sin användning av opraktiskhetens dödläge.
EnglishDivert the resources earmarked to design and build new reactors to an economy based 100% on renewable energy sources by 2050.
Använd de resurser som avsatts för att designa och bygga nya reaktorer för att i stället skapa en ekonomi som bygger till 100 procent på förnybara energikällor före 2050.
EnglishIt is, however, necessary that the transfer of Progress funds remains unchanged, in the sense that we cannot give the signal to divert resources from the Progress programme.
Men det är nödvändigt att Progress-medlen betalas ut som planerat. Vi får inte verka för att resurser tas från Progressprogrammet.
EnglishWhen does the Commission think it will get around to doing something about this, or does it hope to divert us from the really important issues by submitting technical questions?
När tänker kommissionen att äntligen göra något här, eller vill den genom tekniska frågor få bort oss från de verkligt viktiga frågorna?
EnglishA vote of no confidence now will divert attention from the necessary reform of the EU in favour of a superficial debate on scapegoats, and this would be senseless.
Ett misstroendevotum nu skulle ta bort fokus på en nödvändig reform av EU till fördel för en ytlig debatt om syndabockar, och det skulle vara fullständigt galet.