EN

distressing {adjektiv}

volume_up
It is a very serious and distressing situation which does nobody any great credit.
Det är en mycket allvarlig och oroande situation, som inte är särskilt smickrande för någon.
I am thinking first of all of the distressing situation in the Middle East.
Jag tänker först av allt på den oroande situationen i Mellanöstern.
The detailed reports I am receiving are deeply distressing.
De detaljerade rapporter som jag får är djupt oroande.
It is a little distressing and I intend to pursue the matter.
Det är något beklämmande och jag avser att driva saken vidare.
Such situations are really quite distressing.
Sådana förhållanden är verkligen mycket beklämmande.
The link with European agricultural protectionism is nevertheless very distressing in this case as well.
Kopplingen till den europeiska jordbruksprotektionismen är dock även i detta fall mycket beklämmande.
distressing (även: shocking, distressful)
The deeply distressing pictures of the dead, the injured and the devastation cast a giant shadow over the end of 2004 and the beginning of 2005.
De djupt uppskakande bilderna av döda, skadade och förödelse kastar en svart skugga över slutet av 2004 och början av 2005.
(DE) Mr President, unfortunately, today's vote on Parliament's resolution on Turkey is overshadowed by very distressing and worrying events.
Tyvärr överskuggades dagens omröstning om parlamentets resolution om Turkiet av mycket uppskakande och oroande händelser.
I am greatly disturbed by this news, which is distressing for everybody, especially, of course, for the nurses and the doctor, and for their relatives and friends.
Den är uppskakande för alla, särskilt för sjuksköterskorna och läkaren naturligtvis, samt för deras släktingar och vänner.
Mrs Garcia Arias, we read about this distressing incident in the newspapers today.
Fru Garcia Arias, vi läste i dag i tidningarna om denna sorgliga händelse.
The pictures many of us will have seen of oil-soaked birds being put down by veterinary officials were both distressing and tragic.
De bilder många av oss har sett på oljeindränkta fåglar som avlivas av veterinärpersonal var både sorgliga och tragiska.
Den andra brytningen är mer smärtsam.
First of all - and this is distressing, truly distressing - history is repeating itself.
För det första upprepar sig historien, och det är smärtsamt, mycket smärtsamt.
Jag finner detta oerhört smärtsamt.
The 2000 and 2001 Commission reports on the application of the principles of subsidiarity and proportionality are distressing.
Kommissionens rapporter från 2000 och 2001 om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen och principen om proportionalitet är bedrövliga.
Moreover, on the threshold of the third millennium, it is distressing to think of patients being prevented by the market from obtaining appropriate treatments.
Å andra sidan är det plågsamt att på tröskeln till det tredje årtusendet tänka på patienter som inte har tillgång till lämplig behandling på grund av marknaden.
Jag har rätt tråkiga nyheter angående Dick.

Användningsexempel för "distressing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMrs Garcia Arias, we read about this distressing incident in the newspapers today.
Fru Garcia Arias, vi läste i dag i tidningarna om denna sorgliga händelse.
EnglishI recognise that deported asylum seekers often find themselves in a distressing position.
Jag erkänner att utvisade asylsökande ofta hamnar i en mycket olycklig situation.
EnglishFurthermore, there are often distressing situations among the target groups of this aid.
Dessutom är det ofta fråga om skriande situationer bland målgrupperna för hjälpen.
EnglishFirst of all - and this is distressing, truly distressing - history is repeating itself.
För det första upprepar sig historien, och det är smärtsamt, mycket smärtsamt.
EnglishThe mechanism now being considered is merely a means of easing such a distressing problem.
Den mekanism som nu övervägs är bara ett sätt att mildra detta oroväckande problem.
EnglishIt is distressing to see how we still fail to protect women against violence.
Det är upprörande att vi fortfarande inte kan skydda kvinnor mot våld.
EnglishIt is a very serious and distressing situation which does nobody any great credit.
Det är en mycket allvarlig och oroande situation, som inte är särskilt smickrande för någon.
EnglishI am thinking first of all of the distressing situation in the Middle East.
Jag tänker först av allt på den oroande situationen i Mellanöstern.
EnglishIs this not, indeed, what is so distressing to some Socialist Members of the European Parliament?
Är det förresten inte just det som skrämmer vissa socialister i Europaparlamentet?
EnglishThis distressing ambiguity on the part of the Kremlin is not really surprising.
Det finns egentligen ingen anledning att bli förvånad över denna beklagliga tvetydighet från Kreml.
EnglishThese figures are likely to be distressing to those concerned about the testing of animals.
Dessa siffror är säkert upprörande för dem som bryr sig om djurförsök.
EnglishIt is distressing to see a lack of attention for this point in the Méndez de Vigo/Seguro report.
Jag saknar verkligen uppmärksamhet för den saken i betänkandet av Méndez de Vigo/Seguro.
EnglishIt is distressing to see a lack of attention for this point in the Méndez de Vigo/ Seguro report.
Jag saknar verkligen uppmärksamhet för den saken i betänkandet av Méndez de Vigo / Seguro.
EnglishStatistics currently available portray a sad and distressing reality.
Den tillgängliga statistiken ger en dyster och nedslående bild.
EnglishThe Fourniret affair is a distressing and painful example of this.
Fourniretaffären är ett bedrövande och stötande exempel på detta.
EnglishThese are distressing circumstances, admittedly, but this would have done much to help Europe's cause.
Visserligen i sorg och bedrövelse, men det skulle ha främjat Europas sak.
EnglishCommissioner, ladies and gentlemen, I also found the Commissioner's response distressing.
Herr kommissionsledamot, kära kolleger! Även jag anser att kommissionsledamotens svar var bedrövligt.
EnglishThese are distressing circumstances, admittedly, but this would have done much to help Europe' s cause.
Visserligen i sorg och bedrövelse, men det skulle ha främjat Europas sak.
EnglishThis is distressing not only for him but also for his family.
Det var en sorg inte bara för honom utan också för hans familj.
EnglishThis is particularly distressing for them now that the crisis is so severe.
När nu krisen är så stor, är det himmelsskriande.