EN

to distinguish [distinguished|distinguished] {verb}

volume_up
When applying the principle it is difficult to distinguish between these aspects.
Vid tillämpningen av principen verkar dessa aspekter vara svåra att skilja från varandra.
We recognize patterns to distinguish noise from signal, and especially our name.
Vi känner igen mönster för att skilja brus från signal, och särskilt vårt namn.
We need to distinguish between the suicide bomber and his or her recruiter.
Vi måste skilja mellan självmordsbombaren och den som rekryterat självmordsbombaren.
We need to distinguish between the suicide bomber and his or her recruiter.
Vi måste skilja mellan självmordsbombaren och den som rekryterat självmordsbombaren.
We must distinguish between makeup and cosmetics that have a medicinal purpose.
Vi måste skilja mellan makeup och kosmetiska som har ett medicinskt syfte.
It is also important to distinguish between the different third countries.
Det är också viktigt att skilja mellan olika tredjeländer.
to distinguish
In the field of cultural heritage it is right to distinguish between movable and fixed heritage.
När det gäller kulturarvet bör man dessutom skilja rörliga och fasta tillgångar.
We must learn to distinguish between fraud and wastefulness.
Vi måste lära oss att skilja bedrägeri och slöseri.
At the same time, we have to distinguish between different drinks.
För övrigt måste vi skilja alkohol och alkohol.
We must distinguish these objectives in the budget and we must not deny these objectives financing.
Vi måste särskilja dessa mål i budgeten och vi får inte neka dem finansiering.
There is no approved test to distinguish individually vaccinated animals from infected animals.
Det finns inget godkänt test för att särskilja individuellt vaccinerade djur från smittade djur.
Here again, we must distinguish between two cases.
Även där måste vi särskilja två fall.
With regard to the PNR issue itself, we should distinguish three phases.
När det gäller sakfrågan om passageraruppgifter måste vi urskilja tre faser.
I distinguish four key milestones for the coming months.
Jag kan urskilja fyra tydliga milstolpar de närmaste månaderna.
Here we have to distinguish two different ways of making that link.
I detta sammanhang måste vi urskilja två olika sätt att göra denna koppling.
Library staff have the important task of teaching people to distinguish between education and sensation.
Bibliotekspersonalens viktiga uppgift är att lära människorna att göra skillnad mellan bildning och oväsen.
If quality is what we care about, then why do we distinguish between small and large producers?
Om det är kvaliteten som vi bryr oss om, varför göra skillnad mellan små och stora producenter?
We must make the situation clear and distinguish between national banking transactions and cross-border transactions within the euro zone.
Vi måste vara tydliga och göra skillnad på nationella banktransaktioner och gränsöverskridande transaktioner inom euroområdet.
I believe it should distinguish itself by taking action in this area.
Jag tycker att ni bör utmärka er genom att agera på detta område.
Innovation in this sector is only possible if one product can distinguish itself from another.
Förnyelse inom denna sektor är bara möjlig om en produkt kan utmärka sig från en annan.
What is produced by our industry needs to distinguish itself by innovation and quality, never by price.
Vår industriproduktion måste utmärka sig genom innovation och kvalitet, aldrig genom pris.
to distinguish (även: to divide, to grade)
The Commission will generally review parties' positions by distinguishing the different product groups and distribution channels.
Kommissionen kommer rent allmänt att granska parternas ställning genom att dela in de olika produktgrupperna och distributionskanalerna.
Another priority that has been added by our rapporteur is youth, and this will be the distinguishing feature of Parliament’s budgetary strategy in 2006.
En annan prioritering som vår föredragande har tagit med är ungdomarna, och detta kommer att känneteckna parlamentets budgetstrategi under 2006.

Användningsexempel för "to distinguish" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe recognize patterns to distinguish noise from signal, and especially our name.
Vi känner igen mönster för att skilja brus från signal, och särskilt vårt namn.
EnglishWe must distinguish between makeup and cosmetics that have a medicinal purpose.
Vi måste skilja mellan makeup och kosmetiska som har ett medicinskt syfte.
EnglishThat is something completely different and we need to distinguish very carefully.
Det är något helt annorlunda och det krävs en mycket noggrann åtskillnad.
EnglishIn that respect Europe must distinguish itself from other players in the region.
I det hänseendet måste Europa skilja sig från andra aktörer i regionen.
EnglishIn any case, I do often like to distinguish between capitalism and liberalism.
För övrigt drar jag ofta en skiljelinje mellan kapitalism och liberalism.
EnglishWe need to distinguish between the suicide bomber and his or her recruiter.
Vi måste skilja mellan självmordsbombaren och den som rekryterat självmordsbombaren.
EnglishShould we perhaps distinguish between literary works and scientific or academic works?
Ska vi kanske skilja mellan litterära verk och vetenskapliga eller akademiska verk?
Englishplease distinguish this conference aid from general aid included in the EU budget)
vänligen separera sådan konferenshjälp från allmän hjälp som tagits med i EU-budgeten)?
EnglishWe need to distinguish more between what is important and what is less important.
Vi måste skilja mer på vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt.
EnglishNow, no one even bothers to distinguish between EU nationals and Americans.
Då skiljer man inte heller så noga på om det var EU-länder eller amerikaner.
EnglishWhen applying the principle it is difficult to distinguish between these aspects.
Vid tillämpningen av principen verkar dessa aspekter vara svåra att skilja från varandra.
EnglishIf we do not distinguish between the two we will never resolve the issue of pensions.
Om vi inte skiljer på detta kommer vi aldrig att kunna lösa pensionsfrågan.
EnglishThis is mentioned in order to distinguish it from the Serbian Orthodox group.
Detta anges för att skilja samfundet från den serbiska ortodoxa gruppen.
EnglishIt is not always easy to distinguish clearly between the victims and the persecutors.
Det är inte alltid lätt att göra en klar indelning i offer och förföljare.
EnglishThe citizens of Europe do not distinguish between the institutions of the European Union.
De europeiska medborgarna skiljer inte på Europeiska unionens olika institutioner.
EnglishIt is high time we learned to distinguish rather more sharply between the two.
Det är hög tid att vi lär oss att skilja rätt så tydligt på dessa två.
EnglishIt is people, as you have already said, that distinguish the Arctic from the Antarctic.
Som ni redan har sagt är det människorna som skiljer Arktis från Antarktis.
EnglishI think it is extremely important to distinguish between fraud and error.
Jag anser att det är oerhört viktigt att skilja mellan bedrägerier och fel.
EnglishWith regard to the PNR issue itself, we should distinguish three phases.
När det gäller sakfrågan om passageraruppgifter måste vi urskilja tre faser.
EnglishAt stake are the most essential values which distinguish civilisation from barbarism.
Här står de mest väsentliga värderingar som skiljer civilisationer från barbari på spel.

"distinguished gentleman" på svenska

distinguished gentleman
Swedish
  • framstående gentleman
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"distinguished guest" på svenska

distinguished guest
Swedish
  • framstående gäst
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "distinguished":

distinguished