EN

distinct {adjektiv}

volume_up
Alcohol, tobacco and drugs are three distinct problems and need to be treated differently.
Alkohol, tobak och narkotika är olika saker. De behöver också bearbetas på olika sätt.
They are two totally distinct types of activity and this has to be borne in mind.
Det är två helt olika sorters verksamheter och detta måste hållas i åtanke.
Mr President, this legislation on the labelling of beef has two distinct aspects.
I denna lagstiftning om märkning av nötkött finns två olika aspekter.
Secondly, this regulation is a distinct improvement on what has existed to date.
För det andra är denna förordning en klar förbättring av det som har funnits hittills.
To express oneself in a language other than one's mother tongue must be regarded as a distinct disadvantage in negotiations.
Att uttrycka sig på annat språk än sitt modersmål måste anses vara en klar nackdel vid förhandlingar.
We believe that the Council's text is a distinct improvement on the European Parliament's draft Statute, which was adopted on 3 December 1998.
Vi menar att rådets text utgör en klar förbättring av Europaparlamentets förslag till stadga som antogs den 3 december 1998.
Nevertheless, I believe that there must be a distinct line between ensuring security and repression.
Ändå anser jag att det måste finnas en tydlig linje mellan säkerhet och förtryck.
The language has been accorded a quite distinct status within the Union since Ireland joined in 1973.
Detta språk har fått en ganska tydlig status inom unionen sedan Irlands anslutning 1973.
We have FIFA's clear and distinct commitment that this will happen.
På den punkten har vi ett klart och tydligt åtagande gentemot FIFA.
Europe is committed to the idea of a distinct social model based on solidarity.
Europa har förpliktigat sig för tanken på en särskild social modell som bygger på solidaritet.
Is Russia part of the neighbourhood policy or do we have an EU/Russia policy that is distinct?
Deltar Ryssland i grannskapspolitiken eller har vi en särskild EU–Rysslandspolitik?
All three groups are particularly vulnerable and distinct.
Alla tre grupperna är speciellt utsatta och särskilda.
They have a distinct way of interacting with their environment and their experiences.
De har ett distinkt sätt att interagera med sin omgivning och sina erfarenheter.
(Laughter) ~~~ And the third thing about intelligence is, it's distinct.
(Skratt) Och den tredje saken om intelligens är, det är distinkt.
we know that the aliens display distinct energy pattern
Vi vet att främlingarna har ett distinkt energimönster.
Madam President, when we came in this morning there was a distinct smell of cigars in this Chamber.
När vi anlände denna morgon fanns det en påtaglig cigarrlukt i kammaren.
The framework agreement is a distinct improvement on the one we signed with the Prodi Commission in 2000.
Ramavtalet är en påtaglig förbättring av den version vi undertecknade med Prodikommissionen 2000.
A third distinct advantage for biogas is that, unlike biofuels, it need not hinder food security but, rather, help it.
En tredje påtaglig fördel med biogas är att den, till skillnad från biobränsle, inte inskränker livsmedelssäkerheten utan istället ökar den.
The European neighbourhood policy is distinct from the issue of possible accession to the EU.
EU:s grannskapspolitik är skild från frågan om eventuell anslutning till EU.
The two are distinct issues and it is irresponsible to attempt to link them in this way.
Det är två skilda frågor, och det är oansvarigt att försöka sammanlänka dem på detta sätt.
Det rör sig om två radikalt skilda frågor.
Like so many others with restricted possibilities, the deaf have a distinct energy, they overcome their limitations and their senses are highly developed.
Döva utvecklar, i likhet med så många människor med begränsade möjligheter, en utpräglad energi, övervinner gränser och har välutvecklade sinnen.
Yet, today, that curtain has been removed to reveal a mosaic, where each piece retains a distinct identity, but together form a greater entity.
I dag har likväl ridån dragits undan för att uppvisa en mosaik, där varje del består av en utpräglad identitet, och som tillsammans bildar en större enhet.
Secondly, a survey of the situation in Europe will be conducted on the basis of specific criteria, with a view to selecting local areas shown to possess a distinct cultural identity.
Dessutom planerar man att undersöka de olika områdena utifrån olika referensvärden för att kunna välja ut de områden som har en utpräglad ”kulturell identitet”.
Through our work, a long conflict between the institutions about what characterises a document, as distinct from more incidental papers, was resolved.
Genom vårt arbete avgjordes en lång konflikt mellan institutionerna om vad som kännetecknar ett dokument till skillnad från mera? tillfälliga papper?.
It is important to underline that this issue is very much distinct from PNR.
Det är viktigt att understryka att den här frågan är mycket olik PNR.
Now, imagine each one of these varieties as being distinct from another about the same way as a poodle from a Great Dane.
Föreställ er nu att dessa olika bönsorter är så olika varandra som en pudel är olik en grand danois.

Användningsexempel för "distinct" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr President, this legislation on the labelling of beef has two distinct aspects.
Herr talman! I denna lagstiftning om märkning av nötkött finns två olika aspekter.
EnglishOn that occasion, demonstrating a distinct lack of charm, you declined to answer me.
Vid det tillfället visade ni en markant brist på charm, och nekade mig ett svar.
EnglishIn its communication, the Commission makes a distinct reference to industry itself.
Kommissionen hänvisar i sitt meddelande uttryckligen till näringslivet självt.
EnglishThey have a distinct way of interacting with their environment and their experiences.
De har ett distinkt sätt att interagera med sin omgivning och sina erfarenheter.
EnglishSecondly, this regulation is a distinct improvement on what has existed to date.
För det andra är denna förordning en klar förbättring av det som har funnits hittills.
EnglishThey are two totally distinct types of activity and this has to be borne in mind.
Det är två helt olika sorters verksamheter och detta måste hållas i åtanke.
EnglishSince then, the authors have won on 129 million distinct occasions, publishing books.
Sedan dess har författarna fått, vid 129 miljoner tillfällen, böcker publicerade.
EnglishIt is a very comprehensive text because it contains four distinct measures.
Det är en mycket omfattande text eftersom den innehåller fyra skilda åtgärder.
English   Mr President, the Parmalat scandal comprises a series of quite distinct crises.
   – Herr talman! Parmalat-skandalen omfattar en rad ganska tydliga kriser.
EnglishIn fact, some of them are distinct advantages, such as the freshness of the landed fish.
En del av dem är faktiskt distinkta fördelar, såsom den landade fiskens färskhet.
EnglishFor the longest time people have regarded science and humanities as being distinct.
Under en lång tid har människor sett vetenskap och humaniora som åtskilda.
English4.In which Member States is deafblindness recognised as a distinct disability?
4.I vilka medlemsstater erkänns dövblindhet som ett eget funktionshinder?
English2.In which Member States is deafblindness recognised as a distinct disability?
2.I vilka medlemsstater erkänns dövblindhet som ett eget funktionshinder?
English1.What is the legal nature of the BEREC (as distinct from the BEREC Office)?
1.Vad har Berec för juridisk status (till skillnad från Berecs kontor)?
English'Human Rights' has a quite distinct meaning in the international arena.
Mänskliga rättigheter" har i internationella sammanhang en relativt entydig innebörd.
English'Human Rights ' has a quite distinct meaning in the international arena.
Mänskliga rättigheter " har i internationella sammanhang en relativt entydig innebörd.
EnglishIt is important to underline that this issue is very much distinct from PNR.
Det är viktigt att understryka att den här frågan är mycket olik PNR.
EnglishEurope is committed to the idea of a distinct social model based on solidarity.
Europa har förpliktigat sig för tanken på en särskild social modell som bygger på solidaritet.
English(FR) We have FIFA' s clear and distinct commitment that this will happen.
(FR) På den punkten har vi ett klart och tydligt åtagande gentemot FIFA.
EnglishWe must begin by harmonizing quite distinct areas of judicial cooperation.
Vi måste börja med att harmonisera överskådliga områden av det straffrättsliga samarbetet.

"distinct genre" på svenska

volume_up
distinct genre
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"distinct group" på svenska

volume_up
distinct group
Swedish
Mera chevron_right

"distinct advantage" på svenska

volume_up
distinct advantage
Swedish
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "distinct":

distinct
distinction
distinctiveness
distinctive