EN disposition
volume_up
{substantiv}

disposition (även: composition, grain, mold, nature)
disposition (även: arrangement, organization, set-up)
disposition (även: arrangement, order, putting up, set-up)
disposition (även: command, disposal)
Naturally, I remain at the disposition of this House and at your disposition, Mr President, to return here after Monterrey and inform you on the outcome of the Conference.
Jag står naturligtvis till kammarens förfogande och även till ert, herr talman, och kommer tillbaka hit efter Monterrey för att vederbörligen informera om resultaten från konferensen.
disposition (även: disposal, investment, placement, seating)
disposition (även: ability, arrangement, command, outline)
disposition (även: apparatus, arrangement, contrivance, device)
disposition (även: arrangement, preparation, provision)
disposition (även: mettle, temperament)
disposition (även: adjustment, arrangement, disposal)
disposition (även: mood, temperament)
volume_up
lynne {neut.}
disposition
disposition (även: disposal)
disposition (även: humor, humour)

Synonymer (engelska) till "disposition":

disposition
position

Synonymer (svenska) till "disposition":

disposition

Användningsexempel för "disposition" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIs the Council not concerned about the gap between its deeds and the peoples' disposition?
Är inte rådet bekymrat över motsättningarna mellan dess handlingar och den stämning som råder bland folket?
EnglishIs the Council not concerned about the gap between its deeds and the peoples ' disposition?
Är inte rådet bekymrat över motsättningarna mellan dess handlingar och den stämning som råder bland folket?
EnglishBut when they look at how it is organised and constituted today, they are not impressed with its organisation or its disposition.
Men de är inte särskilt imponerade av den nuvarande organisationen och konstitutionen.
EnglishThese only exacerbate the EU's anti-democratic disposition.
Jag skulle inte kunnat säga det bättre själv.
EnglishWe trust that your well-known democratic disposition will help to find a satisfactory solution for all of us.
Vi litar på att er erkänt politiskt demokratiska talang hjälper oss att finna en tillfredsställande lösning för alla.
EnglishWe have also, in the last few days, been able to see how journalists of a critical disposition have been denied visas for Russia.
Vi har även de senaste dagarna sett hur Ryssland har nekat kritiskt inställda journalister visering.
EnglishNew evidence was reported on the disposition of esters of 17ß-oestradiol and their accumulation in edible animal body fats.
Inga nya bevis lades fram om sammansättningen av estrar med 17ß-östradiol och deras anhopning i ätbara animaliska kroppsfetter.
EnglishIt is exactly this disposition among both the Albanians and Serbs that justifies and inspires the European efforts within the Western Balkans.
Det är just denna inställning bland albaner och serber som motiverar och inspirerar ett europeiskt engagemang på västra Balkan.
EnglishIt would strike fear into employees, because they believe that this Europe, in its present-day disposition, can no longer guarantee them social protection.
Det skulle sprida oro bland arbetstagarna eftersom de tror att EU, som det ser ut i dag, inte längre kan garantera dem socialt skydd.
EnglishIt is in no one's interests to assert that over 10 % of people in the new Bundesländer are of a racist disposition, or to disparage them as such.
Ingen är hjälpt av att människor i de nya delstaterna till över tio procent betecknas som människor med rasistisk inställning och nedvärderas som sådana.
EnglishIt is in no one' s interests to assert that over 10% of people in the new Bundesländer are of a racist disposition, or to disparage them as such.
Ingen är hjälpt av att människor i de nya delstaterna till över tio procent betecknas som människor med rasistisk inställning och nedvärderas som sådana.
EnglishThe first is on the point that Mr Szájer spoke about: the attempt to force committees to be rigidly proportionate to the disposition of parties in Parliament.
Den första gäller det som József Szájer talade om: försöket att tvinga utskotten att stå i strikt proportion till partifördelningen i parlamentet.
EnglishThis process, which extends the guidelines expressed by this Parliament in January 1986, is being followed attentively by the European Commission, which places itself at Parliament's disposition.
Europeiska kommissionen följer denna process, som fortsätter på de riktlinjer som uttrycktes i detta parlament i januari 1986, med största uppmärksamhet och disponibilitet.
EnglishAs we are running behind time, thanks to the capacity of some of the group chairmen to express themselves, I will show a less liberal disposition for the balance of the morning.
Eftersom vi ligger efter tidsschemat, till följd av några av gruppordförandenas förmåga att uttrycka sig, kommer jag att visa en mindre liberal inställning under den återstående delen av förmiddagen.
EnglishThis is, of course, manifestly opposed to the disposition of the peoples of the Member States of the European Union, who have demonstrated in every country against this murderous incursion.
Detta skedde givetvis i skarp motsättning till de åsikter som framfördes av folket i Europeiska unionens medlemsstater, som i samtliga länder hade uttryckt sig vara emot detta mordiska inkräktande.