EN disposal
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

disposal (även: removal)
Disposal / Disposal: Disposal of waste tires is prohibited.
Bortskaffande/deponering: Deponering av uttjänta däck är förbjuden.
· The safe and economically advantageous final disposal of metallic mercury.
· Säkert och ekonomiskt fördelaktigt slutligt bortskaffande av metalliskt kvicksilver.
PVC has a wide range of applications, but its disposal creates environmental problems.
PVC är användbart, men skapar miljöproblem vid dess bortskaffande.
disposal (även: sale)
The observatory lists the four most important obstacles to transfer: the valuation of the enterprise, financing the takeover, legal disposals and emotional aspects.
Övervakningscentrumet har sammanställt de fyra viktigaste hindren för överlåtelse: värderingen av företaget, inköpsfinansieringen, de juridiska bestämmelserna och de känslomässiga aspekterna.
disposal (även: adjustment, arrangement, disposition)
disposal

2. "right of disposition"

disposal (även: command, disposition)
 What equipment does the Lithuanian border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de litauiska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
 What equipment does the Spanish border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de spanska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
 What equipment does the Slovenian border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de slovenska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
disposal (även: disposition)

3. amerikansk engelska

disposal

Synonymer (engelska) till "disposal":

disposal

Användningsexempel för "disposal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishArticle 37 of Chapter III concerns plans for the disposal of radioactive waste.
I artikel 37 i kapitel III behandlas planer för deponering av radioaktivt avfall.
EnglishWe therefore have at our disposal standardised information on harmonised measures.
Därför har vi tillgång till standardiserad information om harmoniserade åtgärder.
EnglishEurope has at its disposal a broad panoply of individual forms of cooperation.
Europa förfogar över en stor uppsättning möjligheter till individuellt samarbete.
EnglishWe cannot achieve any permanent disposal without looking again at that method.
Vi kan inte ha något permanent avfall utan att ha återkommit till den metoden.
EnglishThe needs are immense and we can see that the money at your disposal is not enough.
Behoven är enorma och vi kan se att de medel du har tillgång till inte räcker.
EnglishTo date, however, Mr Kouchner only has about 2 000 police troops at his disposal.
Ännu så länge har dock Kouchner bara ungefär 2 000 poliser att förfoga över.
EnglishBut then we must enough staff at our disposal to give this role some substance.
Vi måste dock då ha tillräckligt med personal för att kunna fylla en sådan funktion.
EnglishWe need to have the tools at our disposal in Europe to enable us to make progress.
Vi måste ha tillgång till verktyg som gör att vi i Europa kan göra framsteg.
EnglishThe storage and disposal of such data is a crucial part of this safeguard.
Lagring och utplåning av sådana uppgifter är grundläggande inslag i detta skydd.
EnglishIf this is the information at your disposal, I prefer to correct it immediately.
Om detta är de uppgifter ni har tillgång till vill jag gärna korrigera dem omedelbart.
EnglishPresident Mugabe is battling to hold on to power using all means at his disposal.
President Mugabe kämpar med alla tillgängliga medel för att hålla sig kvar vid makten.
EnglishSeparate collection leads to higher recycling rates and makes final disposal safer.
Separat insamling leder till högre återvinningsgrad och gör sluthanteringen säkrare.
EnglishWe cannot consider that strategy without using the tools at our disposal.
Vi kan inte beakta denna strategi utan att använda de verktyg vi har till hands.
EnglishThe European Union is clear about one aspect of our waste disposal problem.
Europeiska unionen är på det klara med en aspekt av vårt avfallshanteringsproblem.
EnglishIncineration is often the most effective and safe method of waste disposal.
Förbränning är ofta den effektivaste och säkraste metoden att ta hand om avfallet.
EnglishIn any case, a new Directive on waste disposal is coming into force on 1 January 1998.
Den 1.1.1998 träder i alla fall ett nytt direktiv om transport av avfall i kraft.
EnglishThis raises the question of the safe disposal of offal from the meat-processing sector.
Detta väcker frågan om säker hantering av slaktavfall från köttförädlingssektorn.
EnglishThis programme is examining safe disposal methods for metallic mercury.
Detta program undersöker säkra bortskaffningsmetoder för metalliskt kvicksilver.
EnglishWe have vested the European Community with powers of disposal over money.
Vi har försett Europeiska gemenskapen med befogenhet, att förfoga över pengar.
EnglishI think that we do need to have at our disposal a corps that can take immediate action.
Jag anser att vi trots allt borde förfoga över en kår som kan uppträda omedelbart.