EN display
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

display (även: check, crucible, experiment, pattern)
volume_up
prov {neut.}
It would also be a display of solidarity and shared interests.
Det skulle även ge prov på solidaritet och gemensamma intressen.
We hope that the Commission will also display such determination.
Denna stramhet hoppas vi att också kommissionen visar prov på.
We all need to display courage and imagination, the qualities that major political decisions demand.
Vi måste alla visa prov på mod och fantasi, egenskaper som behövs när viktiga politiska beslut skall fattas.
display (även: monitor, picture, screen)
By selecting an alternative display you can speed up the screen structure for editing.
Genom att välja en ersättningsvisning påskyndar du uppdateringen av bildskärmen vid redigering.
Select various options for the screen display.
I det här området väljer du vad som ska visas på bildskärmen.
All our Parliament managed to do was dismantle a display illustrating crimes committed by Russia against the Chechen people.
Allt vårt parlament lyckades göra vara att montera ned en bildskärm som visade de brott som Ryssland har begått mot det tjetjenska folket.
display (även: parade, show)
Frankly, it was a disgusting display; it was an insult to democracy.
Det var uppriktigt sagt en osmaklig uppvisning, det var en förolämpning mot demokratin.
I believe that this a blatant display of total irresponsibility.
Jag anser att det är en uppvisning av absolut ansvarslöshet.
Moreover, the very negotiations concerning the proposal have been a display of lack of transparency.
Själva förhandlingarna om förslaget har dessutom varit en uppvisning i bristande öppenhet.
display (även: exhibition, exposition, show, expo)
Governor Schwarzenegger and his wife Maria stopped by to discuss the display.
Guvernör Schwarzenegger och hans fru Maria stannade och diskuterade utställningen.
This display method is already used in car showrooms and has proved universally satisfactory.
Denna typ av utställningar förekommer redan på de stora bilsalongerna till allmän belåtenhet.
Mr Falconer, it is the Quaestors ' responsibility to authorize displays, and I shall convey your request to them immediately.
Falconer, utställningarna faller inom kvestorskollegiets ansvarsområde, till vilket jag skall vidarebefordra frågan omedelbart.
display (även: signage)
Provisions were introduced on issuing and displaying energy performance certificates.
Bestämmelser om utfärdande och uppvisande av energicertifikat infördes.

2. IT

display
Your text, image, and video ads can appear on the Google Display Network.
Dina text-, bild- och videoannonser kan visas i Googles Display-nätverk.
On the Display Network, though, user behavior is different, and CTR isn't as helpful.
Användarnas beteende skiljer sig dock i Display-nätverket, så CTR är inte lika användbart.
Today we don't need one million light bulbs to create a spherical display.
Idag behöver vi inte en miljon glödlampor för att skapa en sfärisk display.

Synonymer (engelska) till "display":

display
play

Synonymer (svenska) till "display":

display
Swedish

Användningsexempel för "display" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis is actually only about 1.5 percent of what the final display will be in May.
Det är faktiskt endaskt omkring 1,:,5 procent av den slutliga displayen i Maj.
EnglishIn the display area, only the documents fitting this selection will be displayed.
I visningsområdet syns bara de dokument som motsvarar de val som du har gjort här.
EnglishWith a hundred different kinds of jeans on display, there is no excuse for failure.
Med 100 olika modeller till förfogande finns det ingen ursäkt för misslyckande.
EnglishSelect this option if you want to display only the contour of filled drawings.
Med den här rutan bestämmer du att bara konturen visas av fyllda teckningselement.
EnglishMeanwhile, what part do we play in this display of incompetence and incapacity?
Vilken är under tiden vår roll för detta uttryck av inkompetens och oförmåga?
EnglishUse the Standard format to display numbers as integers and fractions as decimals.
Använd formatet Standard om Du vill visa tal som heltal och bråktal som decimaltal.
EnglishWhy, with all its strengths and opportunities, does it display such hesitancy?
Varför visar Europa upp en sådan tveksamhet, med alla sina styrkor och möjligheter?
EnglishGovernor Schwarzenegger and his wife Maria stopped by to discuss the display.
Guvernör Schwarzenegger och hans fru Maria stannade och diskuterade utställningen.
EnglishBoth are, unfortunately, fully on display here in the two measures being discussed.
Båda dessa framhävs olyckligtvis i detta avseende i de två åtgärder som diskuteras.
EnglishIf you choose another scale, the display of the rulers is adjusted correspondingly.
När Du ställer in en annan skala anpassas visningen av linjalerna till denna.
EnglishUse this command to display sheets that were previously hidden with the Hide command.
Med det här kommandot kan du åter visa tabeller som har dolts med kommandot Dölj.
EnglishIn the AutoText dialog, mark Display remainder of name as suggestion while typing.
Markera rutan Visa resten av namnet som tips vid inmatningen i dialogrutan AutoText.
EnglishHere's how: Ensure that the map you'd like to embed appears in the current map display.
Gör så här: Se till att den karta du vill bädda in visas i den aktuella kartvyn.
EnglishThe display of these " numbers " is left-justified just like normal text.
De här " talen " justeras till vänster enligt standard, precis som andra texter.
EnglishIn this area you can choose the display of your data series in columns or rows.
I detta område väljer du om dataserierna ska visas i rader eller kolumner.
EnglishYou can also use the decimal point in format code to display fractions of seconds.
Du kan använda decimaltecknet i formatkoden för att visa delar av sekunder.
EnglishPeople can only see the display URL in your ad and not the destination URL.
Kom ihåg att du styr den kod som används på din webbplats för att skapa brödsmulor.
EnglishThis will display pages on the web that refer to your site using this text.
Då visas de sidor på nätet som hänvisar till din webbplats med hjälp av denna text.
EnglishSelect the Top 10 entry to display only the 10 highest values and hide all the others.
Välj posten Top 10 om du bara vill visa de tio högsta värdena och dölja de övriga.
EnglishIf you have deactivated the graphics display, choose this command to make them visible.
Om du har stängt av grafiken kan du göra den synlig igen med det här kommandot.