EN disorder
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

disorder (även: chaos, disturbance, havoc, upheaval)
volume_up
kaos {neut.}
All they are left with is to resort to civil disobedience, and civil disobedience can quickly break down into civil disorder.
Deras enda utväg blir civil olydnad, och civil olydnad kan snabbt övergå till civilt kaos.
Obviously, we are States with rules that must be respected; otherwise disorder ensues and in the end everyone suffers.
Vi är naturligtvis stater med bestämmelser som måste följas, annars skulle det leda till ett kaos som i slutändan skulle drabba alla.
The very thought of it is absurd, considering the helpless attempts by Iran's theocratic regime to suppress the civil disorder which has seized the whole country using a repressive apparatus.
Själva tanken är absurd med tanke på de hjälplösa försök som Irans teokratiska regim gjort för att undertrycka det civila kaos som råder i hela landet med hjälp av repressiva redskap.
There is social and political disorder and monetary disorder is knocking at the door.
Vi har en social och politisk oordning och valutaoordningen knackar på dörren.
However, neither should we have a debate dominated by confusion and disorder.
Men debatten får inte heller domineras av förvirring eller oordning.
Sending spam and deliberately creating disorder and malfunctions must be made punishable.
Det måste göras straffbart att skicka skräppost och avsiktligt skapa oordning och tekniska problem.
disorder (även: unrest, violence)
Kenya was not always the scene of disorder and brutality.
Kenya har inte alltid varit en plats för oroligheter och brutalitet.
We also have the growing disorder in Syria, Bahrain and Yemen, as well as the renewed unrest in Tunisia and Egypt.
Vi står också inför växande stridigheter i Syrien, Bahrain och Jemen och förnyade oroligheter i Tunisien och Egypten.
Such a common-sense and workable solution to the problems of football crime and disorder is long overdue.
En sådan förnuftig och praktisk lösning på problemen med fotbollsrelaterade brott och oroligheter, borde ha kommit för länge sedan.
disorder (även: disturbance, jam, upset)
Colleagues, 450 million people in our world live with a mental disorder.
Världen över lever 450 miljoner människor med en psykisk störning.
one in four people will experience some form of mental disorder at least once in their lives;
att en av fyra personer minst en gång i sitt liv kommer att drabbas av någon form av psykisk störning,
The figures speak for themselves: one in four people will experience some form of mental disorder.
Siffrorna talar sitt tydliga språk: en person av fyra kommer att uppleva någon form av psykisk störning.
However, neither should we have a debate dominated by confusion and disorder.
Men debatten får inte heller domineras av förvirring eller oordning.
For many years, Ukraine existed in a situation of constitutional and political disorder.
Under många år har Ukraina befunnit sig i en situation som präglats av konstitutionell och politisk förvirring.
A world in which every crisis is dealt with on a sui generis basis is not a world of order, but of disorder.
En värld där varje kris hanteras på sui generis-basis präglas av förvirring i stället för ordning.
disorder (även: confusion, disturbance, mess, muddle)
volume_up
oreda {utr.}
The situation is also made problematic by the fact that there are those in Nepal who are benefiting financially from the disorder there.
Läget försvåras också av att somliga i Nepal drar ekonomisk nytta av den oreda som råder där.
disorder (även: commotion, disturbance, hubbub, riot)
volume_up
tumult {neut.}
disorder (även: disturbance)

2. medicinvetenskap

disorder
Painters ' disease is a disorder of the nervous system.
Målarsjuka är en rubbning i nervsystemet.
Painters' disease is a disorder of the nervous system.
Målarsjuka är en rubbning i nervsystemet.
Then there are the diseases and disorders beyond the three priorities of TB, AIDS and malaria.
Sedan har vi de sjukdomar och rubbningar som inte omfattas av de tre prioriteringarna tbc, aids och malaria.

Synonymer (engelska) till "disorder":

disorder

Användningsexempel för "disorder" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFortunately, however, fashion is changing and the disorder is now less widespread.
Lyckligtvis håller trenden på att vända och sjukdomen är nu inte längre lika utbredd.
EnglishThe other disorder is obesity, which can also have a psychological basis.
Den andra kostrelaterade störningen är fetma, som också kan ha psykiska orsaker.
EnglishWe are all aware of extreme cases in which this disorder has resulted in death.
Vi känner alla till extrema fall där sjukdomen har lett till döden.
EnglishThis says that entropy, which is a measure of the disorder of a system, will always increase.
Den säger att entropi, vilket mäter oordningen i ett system, alltid kommer öka.
EnglishOne person in four will experience some form of mental health disorder at least once in their lives.
En av fyra personer drabbas av psykiska problem minst en gång under sin livstid.
EnglishThese people are not responsible for civil disorder and do not pose a threat to others.
Dessa människor är inte skyldiga till att störa lag och ordning och utgör inget hot mot andra.
EnglishI am opposed to financial aid for any kind of extremism or disorder.
Jag är mot ekonomiskt bistånd för varje form av extremism eller uppror.
EnglishAsthma is the most common chronic disorder among children.
Bakom symtomen ligger störningar i immunsystemet, ärftliga eller miljöbetingade.
EnglishSo Capgras syndrome is a disorder where you get a specific delusion.
Capgras syndrom är en åkomma där man får en speciell vanföreställning.
EnglishThe seizure of land around Bishkek increases the risk of disorder.
Konfiskeringen av mark i området kring Bisjkek ökar risken för oro.
EnglishIt also confirmed that no type of sexual orientation is a disorder.
Världshälsoorganisationen bekräftade också att ingen sexuell läggning ska klassas som en sjukdom.
EnglishIt's the randomness, the disorder, the chaoticness of some systems.
Det är det slumpmässiga, oordnade och kaotiska i vissa system.
EnglishWe cannot continue to turn our backs on a disorder that affects over 3 million Europeans.
Vi kan inte fortsätta att blunda för ett funktionshinder som påverkar mer än tre miljoner EU-medborgare.
EnglishIn the EU, some 59 000 suicides are committed each year, 90% of which are attributable to mental disorder.
Inom EU begås runt 59 000 självmord årligen, av vilka 90 procent beror på psykiska störningar.
EnglishBut on the morning of December 10, 1996, I woke up to discover that I had a brain disorder of my own.
Men på morgonen den 10 december 1996, vaknade jag och upptäckte att jag själv hade en hjärnsjukdom.
EnglishOrlando Zapata was arrested at the same time for disrespect, public disorder and disobedience.
Samtidigt greps Orlando Zapata för bristande respekt, störande av den allmänna ordningen och civil olydnad.
Englishin the EU, some 59 000 suicides are committed every year, 90% of which are attributable to mental disorder;
att det inom EU begås runt 59 000 självmord årligen, av vilka 90 procent beror på psykiska störningar,
EnglishAnd the school, in the '30s, wrote to her parents and said, "We think Gillian has a learning disorder."
Och skolan på 30-talet, skrev till hennes föräldrar och sa, "Vi tror Gillian har en inlärningssvårigheter."
EnglishElections have been held in Iraq, but there is ongoing disorder and widespread killings are taking place.
I Irak har det genomförts val, men det pågående kaoset fortsätter och det förekommer ett omfattande dödande.
EnglishTo diagnose and treat a brain disorder accurately, it would be necessary to look at the brain directly.
För att korrekt ställa diagnos och behandla en nedsättning i hjärnan är det nödvändigt att titta direkt på hjärnan.