EN dismissive
volume_up
{adjektiv}

dismissive (även: distant, impervious, negative)
The rich countries have so far been very dismissive, however.
Men de rika länderna har hittills varit mycket avvisande.
Or does the Western expert's razor-sharp criticism levelled at the European Union for its dismissive attitude towards Roma asylum-seekers cut ice after all?
Eller håller kanske ändå den knivskarpa kritiken från den västeuropeiska vetenskapsmannen mot Europeiska unionen angående den avvisande inställningen till romerska asylsökare?
Or does the Western expert' s razor-sharp criticism levelled at the European Union for its dismissive attitude towards Roma asylum-seekers cut ice after all?
Eller håller kanske ändå den knivskarpa kritiken från den västeuropeiska vetenskapsmannen mot Europeiska unionen angående den avvisande inställningen till romerska asylsökare?
A large part of the responsibility for this dismissive treatment of Parliament and its Members lies with the main groups in the House.
En stor del av ansvaret för denna nedlåtande behandling av parlamentet och dess ledamöter ligger hos de största grupperna i parlamentet.
We hear some criticisms of your first year in government, but we recall the faint hearts who made similarly dismissive remarks about your first year at the Commission.
Vi har hört viss kritik angående ert första regeringsår, men vi minns de ynkryggar som fällde liknande nedlåtande kommentarer om ert första år i kommissionen.
dismissive
The dismissive attitude of Serbia, stubbornly supported by the Russian Federation, must not erode our resolve.
Serbiens avfärdande inställning, som envist får stöd av den ryska federationen, får inte undergräva vår beslutsamhet.
Mr President, let me say that I am shocked and horrified at the Commission reply on the issue of Iraq and the dismissive way in which they dealt with it.
Låt mig säga att jag är chockerad och bestört över kommissionens gensvar på frågan om Irak och det avfärdande sätt på vilket de hanterat den.
dismissive
It must not be dismissive, hypocritical or claim a monopoly over European spirit or logic.
Parlamentet får inte vara föraktfullt, hycklande eller tro sig ha monopol på den europeiska andan eller det europeiska tänkandet.
dismissive (även: adverse, damaging, low, negative)
The report does not acknowledge that there has been extensive fraud involving the aid scheme for olive oil, and it is dismissive of the Commission's proposed changes in the aid.
I betänkandet medges inte att ett omfattande bedrägeri har ägt rum i fråga om förordningen om olivstöd, och det är negativt inställt till kommissionens förslag om ändrat stöd.
dismissive (även: distant, reserved)

Användningsexempel för "dismissive" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt must not be dismissive, hypocritical or claim a monopoly over European spirit or logic.
Ingen kan göra anspråk på att sitta inne med den sanna tanken om Europa.
EnglishI do not agree with this viewpoint or with this dismissive gesture.
Jag håller inte med om den ståndpunkten eller det förkastandet.
EnglishThere is nothing dismissive in a statement of that kind.
Det finns inget förringande eller föraktande i ett sådant uttalande.
EnglishI believe Mr van Velzen is too dismissive in saying that many of those who start out do not continue.
Jag tycker att van Velzen alldeles för lättvindigt säger att för många nystartade företag inte expanderar.
EnglishNor is it a coincidence that the Member States took an almost unanimously dismissive stand on this dossier in the Council.
Det är inte heller någon tillfällighet att medlemsstaterna nästan enhälligt förkastade förslaget i rådet.
EnglishListening to Commissioner Monti this morning, I had the feeling that he was rather dismissive of the problem of Switzerland.
När jag hörde på kommissionär Monti i morse fick jag dock känslan av att han tar lite väl lätt på problemet Schweiz.
EnglishThe response I received to a Parliamentary question last week from the Commission was dismissive of Parliament's call made in September for such a uniform and compulsory code.
I det svar jag fick från kommissionen på en parlamentarisk fråga förra veckan avfärdades parlamentets begäran från september om en sådan enhetlig och obligatorisk kod.
EnglishThe report does not acknowledge that there has been extensive fraud involving the aid scheme for olive oil, and it is dismissive of the Commission's proposed changes in the aid.
I betänkandet medges inte att ett omfattande bedrägeri har ägt rum i fråga om förordningen om olivstöd, och det är negativt inställt till kommissionens förslag om ändrat stöd.