EN dismissed
volume_up
{perfektparticip}

dismissed (även: rejected)
volume_up
avfärdad {perf. part.}
But when anger turns to contempt, you've been dismissed.
Men när ilska förvandlas till förakt, har du blivit avfärdad.

Synonymer (engelska) till "dismissed":

dismissed

Användningsexempel för "dismissed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThirteen months into the job she was dismissed without notice and without reason.
Efter att ha arbetat i tretton månader blev hon avskedad utan varsel och utan orsak.
EnglishIndependent journalists are attacked, dismissed and even physically eliminated.
Oberoende journalister blir anfallna, avskedade och till och med fysiskt eliminerade.
EnglishIn any normal democracy, those responsible for blunders like this would be dismissed.
Ordförande, de ansvariga för sådana misstag skickas i varje normal demokrati hem.
EnglishSuch prognoses were, however, dismissed at that time as mere prophesies of doom.
Men sådana prognoser avfärdades vid den tiden som rena domedagsprofetior.
EnglishIn Austria, a woman in a miniskirt has been dismissed because of her attire.
En kvinna med minikjol i Österrike har avskedats för att hon bar detta plagg.
EnglishAnd the thing is, if they're not harmful, they're not to be completely dismissed.
Och saken är den att om de inte är skadliga, så bör de inte helt avfärdas.
EnglishI did not say that the Slovak Government had dismissed the accusations as untrue.
Jag har inte sagt att den slovakiska regeringen tillbakavisar anklagelserna som falska.
EnglishSubject: Kurdish mayor dismissed for providing multilingual municipal services
Angående: Kurdisk borgmästare avskedad för att ha erbjudit flerspråkig kommunal service
EnglishThe worker is then dismissed, and the same operation can be repeated over and over again.
Därefter avskedas medarbetaren och man kan om göra samma sak igen, gång på gång.
EnglishOn 19 November the High Court dismissed (for the sixth time) the government's requests.
Högsta domstolen avvisade den 19 november – för sjätte gången – regeringens begäran.
EnglishTeachers and head teachers are being dismissed for what are clearly political reasons.
Detta får till följd att lärare och rektorer avskedas på uppenbart politiska grunder.
EnglishBut I would certainly be sorry to see all the amendments simply dismissed out of hand.
Jag beklagar bara om man här helt enkelt skulle vifta undan samtliga ändringsförslag.
EnglishTurkish membership cannot therefore be dismissed on religious or geographical grounds.
Därför kan inte ett turkiskt medlemskap avfärdas på religiösa eller geografiska grunder.
EnglishThis indicates that the affair cannot be dismissed as an internal political squabble.
Detta visar att affären inte kan avfärdas som internt politiskt käbbel.
EnglishThe Sri Lankan Government has dismissed the panel's report, calling it illegal and biased.
Sri Lankas regering har avvisat panelens rapport och kallar den olaglig och vinklad.
EnglishIf their roles leak, they can be dismissed for violating secrecy by way of penalty.
Om deras roll avslöjas kan de stängas ute och drabbas av påföljder på grund av sekretessbrott.
EnglishIf they had been dismissed such an arrangement would not have been made.
Hade de blivit avskedade skulle de inte ha fått detta avgångsvederlag.
EnglishWill it be considered a report that can be dismissed and need not be taken into consideration?
Är det då en rapport som kan läggas åt sidan och som det inte måste tas hänsyn till?
EnglishI say to my own countrymen that it should not be dismissed out of hand.
Jag säger till mina egna landsmän att man får inte tappa bort frågan.
EnglishBut yesterday that actor asked you who I was, and you just dismissed me out of hand.
När din kollega i går frågade vem jag var avfärdade du mig bara.