EN

dislike {substantiv}

volume_up
We cannot afford to dislike our natural riches.
Vi får inte ha motvilja mot våra egna naturtillgångar.
A further issue is the fact that the southern part of the country is currently united by its dislike of the Muslim North.
En annan fråga är att landets södra del för närvarande står enad i sin motvilja mot muslimerna i norr.
However, Russia faces a number of intractable problems, which ought to impel it towards the West, but Moscow's dislike of the EU persists.
Ryssland står dock inför en rad svårlösta problem som borde få landet att vända sig mot väst, men Moskvas motvilja mot EU håller i sig.
We do not share that enthusiastic support, but we do share the dislike and condemnation of all forms of national egoism and nationalism which you expressed in your speech.
Vi delar inte den entusiasmen, men vi instämmer i den avsky och det fördömande av alla former av nationell egoism och nationalism som ni uttryckte i ert anförande.
dislike (även: antipathy)
dislike (även: aversion, phobia)
dislike (även: disgust, distaste, loathing)

Användningsexempel för "dislike" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThey dislike the selling-off of political and also monetary sovereignty.
De vill inte att den politiska och även den monetära suveräniteten ska säljas ut.
EnglishMuch as the public may dislike it, suspected terrorists have rights.
Hur mycket allmänheten än ogillar det har misstänkta terrorister rättigheter.
EnglishIt is very effective in fencing, but I dislike it in politics.
Det är mycket effektivt i fäktning; men det är inget jag uppskattar i politiken.
EnglishHowever, this has led to big demonstrations and expressions of dislike.
Dock har detta lett till stora demonstrationer och missnöjesyttringar.
EnglishLet me be quite honest and say that I dislike limit values.
Låt mig vara ärlig och säga att jag inte alls intresserar mig för gränsvärden.
EnglishMuch as the public may dislike it, suspected terrorists have rights.
De har rätt att bli förhörda, inte torterade, av polisen.
EnglishJust one question, Commissioner: why, 20 years on, do you dislike the small farmers of Europe ...
Bara en fråga, fru kommissionsledamot. Varför tycker ni, tjugo år senare, inte om EU:s småproducenter ...
EnglishThere are some aspects I still dislike about the text.
Jag ogillar fortfarande vissa delar av texten.
EnglishJust one question, Commissioner: why, 20 years on, do you dislike the small farmers of Europe...
Jordbruksutskottet har lyckats dämpa ganska många av kommissionens förslag, och jag anser att resultatet är högst godtagbart.
English   Mr President, there are some things to admire in this Constitution but there are also many things to dislike.
   – Herr talman! Det finns vissa saker att beundra i konstitutionen, men det finns också många saker att fördöma.
EnglishI also dislike the idea of a six-week period, for this would allow shorter assignments, which only encourages cheating.
Vidare ogillar jag idén om en sexveckorsperiod. Det skulle nämligen möjliggöra kortare uppdragsperioder, vilket bara uppmanar till fusk.
EnglishFinally, Mr President, I really do not think that this question of lobbying can be settled by stating that we dislike it, or by criminalising lobbies.
Slutligen anser jag inte att lobbyproblemet kan lösas genom att vi säger att vi inte tycker om det, eller genom att kriminalisera lobbyverksamhet.
EnglishThis vote is quite simply a fine tombstone, topped by a Celtic cross, for the prospect of a European superstate which our populations so dislike.
Detta valresultat är helt enkelt en vacker gravsten, med ett keltiskt kors på toppen, för utsikterna till en europeisk superstat, vilket våra befolkningar ogillar så starkt.
EnglishMeanwhile, traders explain that their dislike of cross-border transactions is caused by differences in legislation in the markets of different Member States.
Samtidigt förklarar näringsidkarna att deras misstro mot gränsöverskridande transaktioner orsakas av skillnader i lagstiftningen på de olika medlemsstaternas marknader.
EnglishMr President, Madam Commissioner, we in the Union's decision making body are concerned for that reason about people's indifference or active dislike of the Union.
Herr ordförande, fru kommissionär! Inom Europeiska unionens beslutsorgan är vi med fog bekymrade över medborgarnas likgiltiga eller direkt fientliga inställning till unionen.