"to disintegrate" - Svensk översättning

EN

"to disintegrate" på svenska

EN to disintegrate
volume_up
[disintegrated|disintegrated] {verb}

to disintegrate (även: to loosen up)
to disintegrate
to disintegrate
to disintegrate

Användningsexempel för "to disintegrate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWere it to disintegrate, the implications for its neighbours would be catastrophic.
Men om det skulle upplösas skulle det medföra en katastrof för dess grannländer.
EnglishParadoxically enough, that Pact increases the risk that monetary union will disintegrate.
Den pakten ökar paradoxalt nog risken för att valutaunionen faller sönder.
EnglishThe report submitted to you seeks to show that we must not allow the Union to disintegrate at the periphery.
Betänkandet vill visa att man inte får låta unionens perifera områden degraderas.
EnglishThe disadvantage of these coalitions is that they disintegrate easily following each change of government.
Nackdelen med dessa koalitioner är att de lätt upplöses efter varje regeringsskifte.
EnglishI believe that when you remove the farmer and his family from rural society, it begins to disintegrate.
Jag anser att när man tar bort jordbrukarna och deras familjer från landsbygdsamhället börjar det vittra sönder.
EnglishWe do not want to see the centre of power in the Russian State disintegrate and split up into a host of regional power bases.
Det vi inte vill se är en upplösning av den ryska centralstaten och en uppsplittring i regionala krafter.
EnglishThat does not mean that it is not up to us Europeans to ensure that these structures do not disintegrate, with all the dangers that would imply.
Detta betyder inte att vi som européer inte skulle ha som uppgift att se till att denna skapelse inte faller samman, med alla risker som det innebär.
EnglishI agree that the smart sanctions are the way to go, because already the ordinary people of Zimbabwe are suffering grievously, as they watch their country disintegrate into chaos.
Jag håller med om att det är rätt att använda smarta sanktioner, eftersom folket i Zimbabwe redan lider oerhört när de nu får se sitt land upplösas i kaos.
EnglishWe cannot allow this freedom to be limited, or for the Schengen area to disintegrate, for it is precisely decisions and policies of this kind that determine how the EU is perceived.
Vi kan inte tillåta att denna frihet begränsas eller att Schengenområdet upplöses, eftersom det just är beslut och politik av det här slaget som avgör hur EU uppfattas.
English(ET) Mr President, inherent in the concept of Europe working together is the idea that, in principle, the euro area can only go in two directions: it can either become stronger or disintegrate.
(ET) Herr talman! I det europeiska samarbetet ingår tanken att euroområdet i princip bara kan gå i två riktningar - det kan antingen bli starkare eller upplösas.
EnglishWe do not want social security in such countries to disintegrate, but it is clear that an effective employment policy must remain the basis of the system throughout Europe.
Vi vill inte att den sociala tryggheten i våra länder skall raseras. Men en effektiv sysselsättningspolitik måste naturligtvis fortsätta att utgöra grunden för systemet i hela Europa.
EnglishThe traditional Europe of Christian rules will survive, but if the European Union continues to develop in the direction of a single federal state, it will disintegrate.
Det traditionella Europa med kristna värderingar kommer att överleva, men om Europeiska unionen fortsätter att utvecklas i riktning mot en enskild federal stat så kommer den att lösas upp.
EnglishOn the contrary, we must praise and thank the USA which fortunately - unlike ourselves - is able to step in when we disintegrate because of our divisions and national special interests.
Vi skall tvärtom prisa och tacka USA som lyckligtvis- i motsats till oss - är i stånd att ingripa när vi går mot en upplösning på grund av splittring och nationella särintressen.