EN to disconnect
volume_up
[disconnected|disconnected] {verb}

1. allmänt

The EU does not support, and will not accept, ACTA creating an obligation to disconnect people from the Internet because of illegal downloads.
EU stöder inte, och kommer inte att acceptera, att Acta-avtalet skulle medföra ett tvång att stänga av människor från Internet på grund av olagliga nedladdningar.
to disconnect (även: to disengage, to switch off, to unplug)

2. telekommunikation

to disconnect

Användningsexempel för "to disconnect" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBecause, unless we do that, we will disconnect people from the European project.
För om vi inte gör detta kopplar vi bort människorna från det europeiska projektet.
EnglishLet us be honest, there is a disconnect between policymakers and citizens.
Låt oss vara uppriktiga. Det finns en klyfta mellan beslutsfattarna och medborgarna.
EnglishSo, for example, you only see the command Disconnect if a link has been established.
Kommandot Stäng förbindelse visas t.ex. först när det finns en koppling.
EnglishCertainly in the Lisbon Treaty debate in Ireland there was a huge disconnect.
När det gäller debatten om Lissabonfördraget i Irland handlade det verkligen om en enorm bortkoppling.
EnglishMr President, I want to pick up on this point about 'disconnect' which Michael Cashman rightly raised.
(EN) Herr talman! Jag vill knyta an till den ”bortkoppling” som Michael Cashman med rätta tog upp.
EnglishWe do not want to disconnect the supervision of the financial markets from macroprudential supervision.
Vi tycker inte att övervakningen av finansmarknaderna ska frikopplas från övervakningen av den finansiella stabiliteten.
EnglishMy second point concerns structural policy - and it is not possible to disconnect this issue from the question of Agenda 2000.
Den andra punkten handlar om strukturpolitiken (och här kan jag inte släppa dokumentet Agenda 2000).
EnglishSo there seems to be a complete disconnect here.
EnglishBecause there's a fundamental disconnect, as I said, that actually, the people with the power want to do big expensive things.
För det finns, som jag har sagt, en grundläggande bortkoppling, att människor med makt vill göra stora dyra saker.
EnglishSo I was curious about why there was a disconnect between the way our society perceives doodling and the way that the reality is.
Så jag var nyfiken på varför där fanns en bortkoppling mellan sättet vårt samhälle ser på klottrandet och på verkligheten.
EnglishLet me say very clearly that the disconnect between agriculture and food is part of the problem that we are debating here today.
Jag vill mycket tydligt betona att åtskillnaden mellan jordbruk och livsmedel är en del av det problem vi debatterar här i dag.
EnglishThe real structural or strategic reasons for these price hikes are, of course, a disconnect between supply and demand.
De verkliga strukturella eller strategiska orsakerna till dessa prisökningar är naturligtvis åtskillnaden mellan tillgång och efterfrågan.
EnglishThere is no doubt that the referendums have shown that there is a disconnect between the European project and public opinion.
Det råder ingen tvekan om att folkomröstningarna har visat att det finns en klyfta mellan EU-projektet och allmänhetens uppfattning.
EnglishTransponders must be secure and it must no longer be possible to disconnect them during flights, as was the case during the attacks on the United States.
Transpondrarna måste säkras och skall inte längre kunna kopplas bort under flygning, så som skedde under attackerna i Förenta staterna.
EnglishThis will delete all synced data from Google’s servers and disconnect all synced computers and devices, but not the data that’s on your computers or devices.
Då tas alla synkroniserade data bort från Googles servrar och alla synkroniserade datorer och enheter kopplas från. De data som finns på dina datorer och enheter tas emellertid inte bort.
EnglishIt really is about the social disconnect between food, communities in urban settings and their relationship to rural growers -- connecting communities in London to rural growers.
Det handlar verkligen om den social kopplingen mellan mat, samhällen i storstadsmiljöer och deras relation till lantbrukarna-- Att sammanföra samhällen i London med lantbrukarna.