EN discharge
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

discharge
Parliament is also giving discharge for the implementation of Eurojust's budget.
Parlamentet beviljar samtidigt ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget.
'In the light of these considerations, decides to give a discharge to the Commission '.
" Beslutar, i ljuset av dessa beaktanden, att bevilja kommissionen ansvarsfrihet "
Naturally we have voted against giving any discharge to the European Commission.
Vi har naturligtvis röstat emot all ansvarsfrihet för Europeiska kommissionen.
discharge (även: exhaustion, release, spillage, spill)
We need measures that combat the discharge of fine dust directly at source.
Vi behöver åtgärder som innebär att vi motverkar utsläpp av fint damm direkt vid källan.
This also applies to the discharge of manure, for that matter, for which legislation is already in place.
Detta gäller för övrigt även utsläpp av gödsel, som det redan finns lagstiftning om.
The Slovenian authorities have confirmed that there has been no discharge to the environment.
De slovenska myndigheterna har bekräftat att det inte har skett några utsläpp i omgivningarna.
discharge
Meanwhile, the Court of Auditors has submitted this discharge, this report.
Samtidigt har revisionsrätten lämnat denna ansvarsbefrielse, denna rapport.
We must therefore use the discharge to push through such changes.
Vi måste därför använda förfarandet för att bevilja ansvarsbefrielse till att driva igenom sådana förändringar.
The report we asked for from the committee of experts is part of the consequences of our withholding the discharge for 1996.
Den begärda rapporten från expertkommittén ingår i det sammanhang som blev följden av att ansvarsbefrielse för budgeten 1996 inte beviljades.
discharge (även: consideration, pay, payment, liquidation)
discharge (även: cutting, gunshot, shoot, shot)
volume_up
skott {neut.}
discharge (även: drain, exhaustion, outflow, outlet)
volume_up
avlopp {neut.}
discharge (även: discharges)
In the course of a lawful industrial dispute in Swedish ports the trade unions impose a blockade and the loading and discharging of ships is brought to a halt.
Vid en legal facklig konflikt i svenska hamnar stoppas lastning och lossning efter att hamnarna förklarats i blockad av de fackliga organisationerna.
discharge (även: acknowledgement, receipt, release, voucher)
volume_up
kvitto {neut.}
discharge (även: dismissal, farewell, firing, parting)
volume_up
avsked {neut.}
They shall be engaged and discharged by him.
De skall anställas och avskedas av honom.
In previous years, the financial irregularities were so extensive that the discharge had to be turned down, which led to the fall of the Santer Commission.
Under tidigare år var de ekonomiska oegentligheterna så pass omfattande att man inte kunde bevilja kommissionen ansvarsfrihet, och detta ledde till Santer-kommissionens avgång.
discharge (även: voucher, testimonial, certification)
volume_up
intyg {neut.}
I propose that national audit bodies be involved in the audit chain so that they may issue certificates to their governments, which would be included in the discharge procedure.
Jag föreslår att nationella revisionsorgan ska delta i revisionskedjan och utfärda intyg till sina regeringar, som skulle ingå i ansvarsfrihetsförfarandet.
discharge (även: relief)
For years now, the area around Gibraltar has been the scene of constant discharges of oil into the sea during the refuelling, loading and unloading of vessels.
I flera års tid har fartyg nära Gibraltar oavbrutet släppt ut kolväten i havet i samband med tankning, avlastning och pålastning.
discharge (även: burst, ointment, salve, unguent)
volume_up
salva {utr.}
discharge (även: dismissal, liberation, release)
discharge (även: orifice, mouth)
My final point is that, if untreated sewage is discharged into the river, then the Thames estuary, which is an important wetland, will be endangered.
Min slutpunkt är att om obehandlat avloppsvatten släpps ut i floden kommer Themsens mynning, som är en betydelsefull våtmark, att hotas.
discharge (även: absolution, aquittal)
discharge (även: efflux, emanation, outflow, outpouring)
discharge
discharge (även: dismissal, firing, removal)
discharge (även: execution)
No discharge is outstanding, the reform process started by the last Commission under the strong urgings of our Parliament has been taken up in earnest by this Commission.
Det finns inget fullgörande av åtaganden som fattas, reformprocessen som startades av den tidigare kommissionen på starka krav från vårt parlament har tagits vid av denna kommission på allvar.
discharge
discharge (även: transcription)
discharge (även: perspiration, secretion)
discharge (även: detachment, disjunction)
discharge (även: evacuation, exhaustion)
discharge

2. medicinvetenskap

discharge

3. elektronik

discharge

Användningsexempel för "discharge" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishLet me now say something specific about the discharge procedure for all agencies.
Jag vill nu mer ingående redogöra för ansvarsfrihetsförfarandet för alla organ.
EnglishOn the contrary, we should support the reports which propose postponing discharge.
Tvärtom bör vi stödja de betänkanden som föreslår att ansvarsfriheten skjuts upp.
EnglishThe seven discharge proposals concern seven very important European institutions.
De sju förslagen om ansvarsfrihet rör sju mycket viktiga europeiska institutioner.
EnglishA good example of this, in my view, is the discharge for the Development Funds.
Ett bra exempel på detta anser jag vara ansvarsfriheten för utvecklingsfonden.
EnglishMr President, in the discharge for 1999, we looked at the budget from all sides.
(DA) Herr talman! I ansvarsfriskrivningen för 1999 har vi gått igenom hela budgeten.
EnglishI will read it to you: 'Reasons for postponement of the discharge decision'.
Jag läser upp den för er: ”Skäl till uppskjutande av beslutet om ansvarsfrihet.”
EnglishParliament is also giving discharge for the implementation of Eurojust' s budget.
Parlamentet beviljar samtidigt ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget.
EnglishIn anticipation of this, I actually believe that we should postpone the discharge.
I väntan på detta menar jag att vi bör senarelägga ansvarsfrihetsförfarandet.
EnglishNaturally we have voted against giving any discharge to the European Commission.
. (FR) Vi har naturligtvis röstat emot all ansvarsfrihet för Europeiska kommissionen.
EnglishSo thank you all for this contribution to the complicated discharge machinery.
Så tack allesammans för detta bidrag till den komplicerade ansvarsfrihetsprocessen.
EnglishDischarge 2005: Translation Centre for the Bodies of the European Union (vote)
Ansvarsfrihet 2005: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (omröstning)
EnglishOne of Mr Rivellni's proposals concerns the discharge of the European Council.
Ett av Crescenzio Rivellinis förslag handlar om ansvarsfrihet för Europeiska rådet.
EnglishNeedless to say, there are also areas of concern with regard to the 1997 discharge.
Självklart, herr talman, finns det också orospunkter för ansvarsfriheten 1997.
EnglishOne of the duties of the Committee on Petitions is to discharge that responsibility.
Det hör till utskottets för framställningar åligganden att utöva detta ansvar.
English2007 discharge: Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (EDF) (
Ansvarsfrihet 2007: sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (
EnglishEvery time, however, Parliament pretends to see progress, and grants discharge.
Varje gång låtsas dock parlamentet se framsteg och beviljar ansvarsfrihet.
English'In the light of these considerations, decides to give a discharge to the Commission'.
" Beslutar, i ljuset av dessa beaktanden, att bevilja kommissionen ansvarsfrihet"
EnglishHowever, I pointed out that we are only at the beginning of this discharge procedure.
Jag påpekade emellertid att vi bara är i början av detta ansvarsfrihetsförfarande.
English2008 discharge: seventh, eighth, ninth and tenth European Development Funds (EDF)
Ansvarsfrihet för 2008: sjunde, åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden
EnglishNor can we vote in favour of discharge in respect of the Committee of the Regions.
Vi kan inte heller rösta för ansvarsfrihet när det gäller Regionkommittén.