EN

to discern [discerned|discerned] {verb}

volume_up
And when Bell actually strips the patient, begins to examine the patient, you can only imagine how much more he would discern.
Så när Bell faktiskt klär av patienten, börjar undersöka patienten, kan ni bara föreställa er hur mycket mer han lär se.
We have to discern the connection here, for it is with these capabilities that we are dealing here, and not just with traditional nuclear strike capability.
Vi måste se kopplingen här, för det är dessa typer av kapacitet det gäller nu, och inte bara traditionell kapacitet för kärnvapenanfall.
on behalf of the PPE-DE Group. - (DE) Mr President, we must take a very discerning view of Pakistan.
Vi måste se på situationen i Pakistan mycket noggrant.
to discern (även: to descry, to perceive)
It is very difficult, however, to discern in the resolution, even one clearly stated guideline.
Men i resolutionen är det svårt att skönja om så bara en tydligt hävdad riktlinje.
In the current difficult economic situation, we have once again been able to discern the construction of a new wall in Europe, this time an economic wall.
I dagens svåra ekonomiska läge har man åter kunnat skönja uppbyggnaden av en ny mur i Europa, denna gång en ekonomisk sådan.
Since it cannot seriously be discerned that the Union can contribute to an economic recovery in Europe, the Budget for 2000 is rejected in its entirety.
Eftersom man inte på allvar kan märka att unionen kan bidra till ett ekonomiskt uppsving i Europa avvisas budgeten för år 2000 i sin helhet.
For this reason, the Council is particularly looking to discern the regional links between ongoing conflicts.
Av det skälet försöker rådet framför allt att särskilja de regionala kopplingarna mellan de pågående konflikterna.

Användningsexempel för "to discern" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere are, however, areas in which it is harder to discern this achievement.
Det finns emellertid områden där det är svårare att urskilja att detta uppnåtts.
EnglishI discern some kind of rivalry - or, let us say, anxiety - among Members.
Jag märker att det finns en viss rivalitet, eller kanske oro, bland ledamöterna.
EnglishMr President, in the EU area we can discern certain mega-trends in the field of energy.
Herr ordförande! Inom EU-området kan vi urskilja några megatrender inom energibranschen.
EnglishIt is very difficult, however, to discern in the resolution, even one clearly stated guideline.
Men i resolutionen är det svårt att skönja om så bara en tydligt hävdad riktlinje.
EnglishBesides, I discern a very different tone in the Council's statement.
Jag noterar för övrigt en helt annorlunda ton i rådets deklaration.
EnglishOnly then can we really discern what works and what does not.
Först då kan vi verkligen urskilja vad som är effektivt och inte.
EnglishIs it able to discern, a lack of strategic objectives?
Anser kommissionen att de mål som eftersträvas lider av ett underskott?
EnglishI then discern two voices. One voice says: we see mistrust in the citizen, there is euroscepticism.
Här urskiljer jag två röster: Den ena säger att det finns en misstro hos medborgarna, en EU-skepsis.
EnglishMadam President, I do not discern any discriminatory content.
Fru talman! Jag ser här inget diskriminerade innehåll.
EnglishIt is first of all essential that Europeans are able to discern and clearly formulate their own interests.
För det första är det nödvändigt att européerna tydligt kan urskilja och formulera sina egna intressen.
EnglishIn all human progress it is always possible to discern a dark side, where inventions are put to a perverted use.
I alla mänskliga framsteg kan man alltid upptäcka en svart sida, en urspårad användning av uppfinningarna.
EnglishFor this reason, the Council is particularly looking to discern the regional links between ongoing conflicts.
Av det skälet försöker rådet framför allt att särskilja de regionala kopplingarna mellan de pågående konflikterna.
EnglishIf the report had to be presented any earlier, it would quite simply be impossible to discern the relevant market trends.
Om rapporten skulle läggas fram tidigare, vore det helt enkelt omöjligt att tyda de relevanta marknadstrenderna.
EnglishIt is hard to discern any connection between Brussels and its bureaucratic decision making machine and normal, everyday life.
Sambanden mellan byråkratiskt beslutsfattande i Bryssel och människornas vardagsliv är svåra att visualisera.
EnglishIt is not easy to discern the myriad of concerns, some domestic, some European, which gave rise to the No result.
Det är inte lätt att urskilja de otaliga farhågor, vissa inhemska och andra europeiska, som gav upphov till "nej"resultatet.
EnglishHowever, I discern an error in it.
Jag anar emellertid att det innehåller ett fel.
EnglishIt is not easy to discern the myriad of concerns, some domestic, some European, which gave rise to the No result.
Det är inte lätt att urskilja de otaliga farhågor, vissa inhemska och andra europeiska, som gav upphov till " nej " resultatet.
EnglishAnd when Bell actually strips the patient, begins to examine the patient, you can only imagine how much more he would discern.
Så när Bell faktiskt klär av patienten, börjar undersöka patienten, kan ni bara föreställa er hur mycket mer han lär se.
EnglishIt is important for us to be able to discern them in time, and for the European Union to retain the capacity to adapt to new challenges.
Det är viktigt att vi kan bli varse den i tid, och att Europeiska unionen bevarar förmågan att anta nya utmaningar.
EnglishCan the Council now discern any convergence between the US and EU foreign policy approach to the Middle East in general?
Anser rådet att det har skett ett närmande mellan Förenta staternas och EU:s utrikespolitik i fråga om Mellanöstern som region betraktad?