EN

direct {adjektiv}

volume_up
direct (även: immediate, live, through)
However, the Commission has no direct competence to enforce those norms.
Emellertid har kommissionen ingen direkt behörighet att genomdriva dessa normer.
Furthermore, the directive bans direct pressure on children to purchase.
I direktivet förbjuds dessutom direkt påtryckning på barn att handla.
Trivialising AIDS and making it taboo are a direct route to catastrophe.
Tabubeläggning och bagatellisering leder direkt till katastrof.
An effective policy on sustainable development requires direct and clear social criticism.
En slagkraftig politik för hållbar utveckling kräver en rak och tydlig samhällskritik.
The direct criteria for accession are clearly stated in the Europe Agreements.
De direkta kriterierna för anslutning finns tydligt angivna i Europaavtalen.
The Committee mentions a more direct connection between the taxpayers and EU institutions - a more definite EU tax.
Utskottet nämner en mer direkt koppling mellan skattebetalarna och EU-institutioner - en mer tydlig EU-skatt.
Mr President, Mr McMillan-Scott put a very clear and direct - but strange - question to me.
Edward McMillan-Scott ställde en mycket klar och direkt – men underlig – fråga till mig.
I believe that this applies when we are talking about commercial objectives with direct and indirect economic advantages.
Det stämmer inte när man säger att detta direktiv ger större rättssäkerhet, eftersom det inte finns någon klar och enhetlig definition.
I entirely agree that we should be directing our efforts towards establishing a system that is clear and simple, and eliminating any ambiguity as to who has responsibility and authority.
Jag delar helt synpunkten om att man måste sträva efter en klar och enkel organisation, och att man måste göra klart vem som har befogenheter och ansvar.
The fishermen know only too well how these ‘ technical measures ’ have a direct and immediate impact on their activity.
Fiskarna vet bara alltför väl att dessa ” tekniska åtgärder ” har en direkt och omedelbar inverkan på deras verksamhet.
The fishermen know only too well how these ‘technical measures’ have a direct and immediate impact on their activity.
Fiskarna vet bara alltför väl att dessa ”tekniska åtgärder” har en direkt och omedelbar inverkan på deras verksamhet.
As far as compensation is concerned, EU rules do not make provision for direct compensation in such cases.
Vad beträffar ersättningsfrågan, så möjliggör EU: s bestämmelser ingen omedelbar ersättning i ett sådant här fall.
An effective policy on sustainable development requires direct and clear social criticism.
En slagkraftig politik för hållbar utveckling kräver en rak och tydlig samhällskritik.
Förlåt att jag är rakt på sak.
Du är rakt på sak, va?
We believe in a frank, open and direct dialogue.
Vi tror på en uppriktig, öppen och direkt dialog.
Will we move China forward through frank, courageous, direct dialogue, or through humiliation?
Påverkar vi Kina bäst genom uppriktig, modig och direkt dialog, eller genom förödmjukelser?
Please give me direct answers to both these questions.
Var vänlig att svara mig uppriktigt på dessa två frågor.
direct (även: bald, blunt)
Låt mig vara mycket uttrycklig och rakt sak.
Förlåt att jag är rakt sak.
Du är rakt sak, va?

Användningsexempel för "direct" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHer work will help to direct the world's gaze towards Congo and its leadership.
Hennes arbete bidrar till att världens blickar riktas mot Kongo och dess ledare.
EnglishThe Constitution will provide an opportunity for direct civil initiatives too.
Konstitutionen kommer också att skapa möjligheter till direkta civila initiativ.
EnglishThere is no real debate and, as usual, no direct consultation with the people.
Som vanligt finns det ingen riktig debatt, inget direkt samråd med befolkningen.
EnglishYou, Mr President, have just called for the payment of direct aid to Mahmud Abbas.
Ni, herr talman, har precis krävt en utbetalning av direktstöd till Mahmud Abbas.
EnglishIn Darfur, direct armed protection is needed to guarantee the humanitarian efforts.
I Darfur behövs ju direkt vapenskydd för att garantera de humanitära insatserna.
EnglishIt has encouraged direct contact between Member States' judicial authorities.
Den har främjat direkta kontakter mellan medlemsstaternas rättsliga myndigheter.
EnglishHowever, a direct deduction of any spending items from the deficit is excluded.
Emellertid är ett direkt avdrag för någon utgiftspost från underskottet uteslutet.
EnglishMadam President, Mr Rod asked if we found his choice of words a little too direct.
Fru talman! Rod ställde frågan om vi ansåg att hans ordval var lite för direkt.
EnglishToday we are again discussing renationalisation and direct national contributions.
I dag pratar man återigen om åternationaliseringar och direkta nationella bidrag.
EnglishWorking conditions for drivers have direct economic but also safety implications.
Förarnas arbetsvillkor har direkta ekonomiska, men även säkerhetsmässiga, följder.
EnglishI am disappointed that there has been so little progress on direct management.
Jag är besviken över de ringa framgångar som uppnåtts avseende direkt förvaltning.
EnglishLater in the report, it talks about 'EU-wide coordination' of 'direct taxation'.
Längre fram i betänkandet talas det om ”samordning på EU-nivå” av ”direkta skatter”.
EnglishThese days, terrorism is having a direct impact on the citizens of my country too.
I nuläget påverkar terrorismen också livet för medborgarna i mitt land direkt.
EnglishCould this have direct consequences on the programming of EU development aid?
Kan detta få direkta konsekvenser för planeringen av EU:s utvecklingsbistånd?
EnglishThe time has come to open direct negotiations between China and the Dalai Lama.
Ögonblicket är nu inne att inleda direkta förhandlingar mellan Kina och Dalai Lama.
EnglishTwo sections effectively introduce direct media censorship by the Government.
Två avsnitt gör det faktiskt möjligt för regeringen att direkt censurera medierna.
EnglishSolar radiation is composed of ultraviolet and infrared rays, and direct light.
Solstrålning består av ultravioletta och infraröda strålar, och direkt ljus.
EnglishWe should direct our efforts, thinking, programmes and campaigns towards this.
Vi bör inrikta våra ansträngningar, vårt tänkesätt, program och kampanjer på detta.
EnglishI had a very direct conversation with President Mugabe at the EU-Africa Summit.
Jag hade en mycket direkt konversation med president Mugabe vid toppmötet EU-Afrika.
EnglishThis is where you define the view for certain characters and for the direct cursor.
Här gör du inställningar för visningen av vissa tecken och för direktmarkören.

"direct gaze" på svenska

volume_up
direct gaze
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"direct grants" på svenska

volume_up
direct grants
Swedish
Mera chevron_right

"direction going" på svenska

volume_up
direction going
Swedish
Mera chevron_right