EN

to diagnose [diagnosed|diagnosed] {verb}

volume_up
1. allmänt
Therefore, rating agencies did not help predict or diagnose the crisis.
Kreditvärderingsinstituten bidrog därför inte till att förutsäga eller diagnostisera krisen.
It is a difficult disease to find and it is a difficult one to diagnose, and the long-term solution is a vaccine.
Det är svårt både att upptäcka och diagnostisera sjukdomen. Lösningen på lång sikt är ett vaccin.
We must diagnose, foresee and prevent crises, and economic freedom must not mean economic anarchy.
Vi måste diagnostisera, förutse och förebygga kriser - ekonomisk frihet får inte innebära ekonomisk anarki.
2. medicinvetenskap
The coolest thing would be is if you could diagnose the disease early, and prevent the onset of the disease to a bad state.
Det coolaste skulle vara om man kunde diagnosticera tidigt, och förhindra att sjukdomen når en farlig nivå.
They are both gender-specific diseases, difficult to diagnose and for which few resources are available for research and treatment.
Båda är könsspecifika sjukdomar som är svåra att diagnosticera och för vilka resurserna till forskning och behandling är knapphändiga.
However, because each disease is rare, it is impossible for each Member State to have the expertise needed to diagnose it and treat the patients.
Eftersom varje sjukdom är sällsynt är det dock omöjligt för varje medlemsstat att ha den expertis som krävs för att diagnosticera sjukdomarna och behandla patienterna.

Användningsexempel för "to diagnose" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSince yours is a small country, you might be able to diagnose why we never arrive at solutions.
Ni som kommer från ett litet land kanske kan tala om varför vi aldrig når en lösning.
EnglishTherefore, rating agencies did not help predict or diagnose the crisis.
Kreditvärderingsinstituten bidrog därför inte till att förutsäga eller diagnostisera krisen.
EnglishWe must diagnose, foresee and prevent crises, and economic freedom must not mean economic anarchy.
Vi måste diagnostisera, förutse och förebygga kriser - ekonomisk frihet får inte innebära ekonomisk anarki.
EnglishSteps must be taken to spot, screen, diagnose and treat these disorders at an early stage.
Åtgärder måste vidtas för att kartlägga, screena, diagnostisera och behandla dessa svårigheter på ett tidigt stadium.
EnglishIt is a difficult disease to find and it is a difficult one to diagnose, and the long-term solution is a vaccine.
Det är svårt både att upptäcka och diagnostisera sjukdomen. Lösningen på lång sikt är ett vaccin.
EnglishTo diagnose and treat a brain disorder accurately, it would be necessary to look at the brain directly.
För att korrekt ställa diagnos och behandla en nedsättning i hjärnan är det nödvändigt att titta direkt på hjärnan.
EnglishThe coolest thing would be is if you could diagnose the disease early, and prevent the onset of the disease to a bad state.
Det coolaste skulle vara om man kunde diagnosticera tidigt, och förhindra att sjukdomen når en farlig nivå.
EnglishWe diagnose the disease eventually, once it becomes symptomatic, and then we treat the symptom for 10, 20, 30, 40 years.
Vi diagnostiserar sjukdomen, när den väl blir symptomatisk, och sedan behandlar vi symptomen i 10, 20, 30, 40 år.
EnglishIt would also have been very difficult to diagnose the real situation of women in the different countries of the European Union.
Det skulle också ha varit mycket svårt att diagnostisera den verkliga situationen för kvinnor i Europeiska unionens olika länder.
EnglishEach Institution must be able to diagnose what is keeping Europeans at a distance from the Union, and plan its work accordingly.
Varje institution måste kunna fastställa varför EU-medborgarna tar avstånd från unionen och planera sitt arbete i enlighet därmed.
EnglishThey are both gender-specific diseases, difficult to diagnose and for which few resources are available for research and treatment.
Båda är könsspecifika sjukdomar som är svåra att diagnosticera och för vilka resurserna till forskning och behandling är knapphändiga.
EnglishOur motion for a resolution points out the efforts that must be made to detect and diagnose the disease more quickly and effectively.
I vårt resolutionsförslag påpekar vi att vi måste göra insatser för att upptäcka och diagnostisera sjukdomen snabbare och mer effektivt.
EnglishInstead, it is important to diagnose failings and shortfalls in design and operational terms, which could lead to accidents at other facilities.
I stället är det viktigt att diagnostisera fel och brister i konstruktionen och driften som skulle kunna leda till olyckor vid andra anläggningar.
EnglishWe need to diagnose the true state of the stocks precisely and accurately, because otherwise we could be using a sledgehammer to crack a nut.
Det är viktigt att vi exakt kan fastställa tillståndet för våra resurser för att det inte skall bli så att vi av misstag kanske behandlar en fotvrickning med kemoterapi.
EnglishHowever, because each disease is rare, it is impossible for each Member State to have the expertise needed to diagnose it and treat the patients.
Eftersom varje sjukdom är sällsynt är det dock omöjligt för varje medlemsstat att ha den expertis som krävs för att diagnosticera sjukdomarna och behandla patienterna.
EnglishThe patient has no access to a clinic nearby that can test, diagnose and treat him and, even if there is one, he cannot afford the treatment.
Patienten har ingen tillgång till ett närliggande sjukhus där man kan ta prover, diagnostisera och behandla honom och, även om det finns ett, så har han inte råd med behandlingen.
EnglishOne of the key issues is the question of whether doctors and medical personnel will be free to diagnose and treat people without a royalty payment to the patent-holder.
En av nyckelfrågorna är huruvida läkare och medicinsk personal kommer att ha rätt att diagnosticera och behandla människor utan att behöva betala royalty till patentinnehavaren.
EnglishCan the Commission facilitate access to information, and make timely steps to spot, screen and systematically diagnose and treat disorders at an early stage?
Kan kommissionen underlätta tillgången till information och vidta åtgärder i tid för att man ska upptäcka, screena och systematiskt diagnostisera samt behandla dysfunktioner på ett tidigt stadium?
EnglishI believe it is our collective responsibility to work together to minimise their burden and to invest in innovation to prevent, diagnose, treat and manage these conditions.
Jag anser att det är vårt gemensamma ansvar att arbeta tillsammans för att minimera deras börda och investera i innovation för att förebygga, diagnostisera, behandla och hantera dessa villkor.