EN design
volume_up
{substantiv}

design (även: style)
volume_up
design {utr.}
Corresponds today to a specialization in Technical Design - Product Development.
Motsvarar idag inriktningen Teknisk design – produktutveckling.
On the first page you can select an existing Design or create a new one.
På den första sidan väljer du en färdig design eller skapar en ny design.
In this area you can create a new design and select or delete an existing design.
I det här området kan du börja skapa en ny design eller välja eller radera en befintlig.
design (även: aim, bourn, end, purpose)
The programmes designed for these purposes must be strengthened and enhanced.
De program som är utformade för dessa ändamål måste förstärkas och förbättras.
   Mr President, once again we are faced with legislation designed for one purpose but dressed up as something else.
Återigen står vi inför lagstiftning som är utformad för ett ändamål men som är utstyrd till någonting annat.
All European Flag States must, without exception, be on the white list and be in possession of instruments designed for this purpose.
Alla europeiska flaggstater måste utan undantag finnas med på den vita listan och ha instrument speciellt utformade för detta ändamål.
design (även: arrangement, blueprint, deck, device)
volume_up
plan {utr.}
But we should now seek to expand upon the grand design of the major precursors of the European concept.
I dag måste vi emellertid fördjupa den plan som föregångarna till den europeiska idén skapade.
After intense public pressure he actually agreed to modify the plant's design.
Efter intensiva påtryckningar från allmänheten gick han med på att ändra planerna.
It seems that some sort of design error has crept into our financial blueprint and we need to rectify that.
Det verkar som att något slags fel har smugit sig in i vår finansiella plan, och vi måste åtgärda det.
design (även: butt, end, intention, object)
volume_up
syfte {neut.}
The report is designed to protect juvenile cod in the Irish Sea.
Betänkandets syfte är att skydda ungtorsk i Irländska sjön.
"Malware" is any kind of software that's designed to harm a computer.
Skadlig programvara är alla typer av programvara som har till syfte att skada datorer.
This can, however, not apply to spare parts which have to be identical in design to the original parts if they are to serve a purpose.
Detta kan dock inte gälla för reservdelar som måste vara helt identiska med originaldelarna om de ska tjäna sitt syfte.
design (även: device, example, fashion, mirror)
. The illegal copying of designs is one of the causes of counterfeiting.
.Den olagliga kopieringen av industriella mönster är en av orsakerna till förfalskning.
Trade marks and designs belong to the world of private company law.
Varumärken och mönster faller under företagsrätten.
The protection of designs is in fact not only important to the car and cycle market.
Skyddet för ritningar och mönster är mycket riktigt inte bara av intresse för bil- och cykelmarknaden.
design (även: aim, idea, intent, intention)
volume_up
avsikt {utr.}
Does it intend to operate a policy designed to safeguard peace and security in the region?
Har rådet för avsikt att föra en politik för att försvara fred och säkerhet i området i fråga?
A clear mechanism securing a certain share of funds for each Member State should be designed for funding this priority.
Jag har förstått att kommissionsledamoten inte har för avsikt att göra något anförande.
Does it intend to operate a policy designed to safeguard peace and security in the region?
Har kommissionen för avsikt att föra en politik för att försvara fred och säkerhet i området i fråga?
design (även: ground, incentive, incentives, motive)
volume_up
motiv {neut.}
We will, however, be scrutinising the process very carefully to ensure that it is based on commercial considerations designed to sustain viable jobs and not protectionist motives.
Vi kommer emellertid att följa processen mycket noggrant för att garantera att den är baserad på kommersiella villkor utformade för hållbar sysselsättning, och inte protektionistiska motiv.
design (även: drawing, plan, floor plan)
So then I published the 3D designs, schematics, instructional videos and budgets on a wiki.
Jag publicerade sedan planerna i 3D, ritningarna, instruktionsvideorna och budgetarna på en wiki.
The protection of designs is in fact not only important to the car and cycle market.
Skyddet för ritningar och mönster är mycket riktigt inte bara av intresse för bil- och cykelmarknaden.
Our goal is a repository of published designs so clear, so complete, that a single burned DVD is effectively a civilization starter kit.
Vårt mål är ett förvar för publicerade ritningar som är så tydliga och fulländade att en enda DVD-skiva ska kunna agera som ett startpaket för en civilisation.
design (även: adumbration, blueprint, draft, draught)
volume_up
utkast {neut.}
This function is used to switch quickly between Design and User mode.
Den här funktionen använder du för att snabbt växla mellan utkast - och användarläge.
Click here to select the tables you want to insert into the design window.
Välj de tabeller som ska läggas till i Utkast-fönstret genom att klicka här.
What we need to do now is turn this into a comprehensive blueprint design brief, so that we do not have any future problems.
Vad vi nu behöver göra är att av detta göra ett brett utkast till planskiss så att vi inte har några problem i framtiden.
design (även: adumbration, blueprint, draft, outline)
volume_up
skiss {utr.}
Du levererade aldrig skisserna!
It is about finding a design methodology for noise, similar to how designers visualize images, and develop tools that make it possible to sketch sound along with vehicle developes.
Det handlar om att hitta en designmetodik för ljud, i likhet med hur designers visualiserar bilder, och utveckla verktyg som gör det möjligt att skissa ljud tillsammans med fordonsutvecklaren.

Användningsexempel för "design" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe need a system which also encourages manufacturers to invest in eco-design.
Vi behöver ett system som även uppmuntrar tillverkare att investera i ekodesign.
EnglishIt may have a preliminary design and be given its final wording after the seminar.
Den kan då ha en preliminär utformning och få sin slutliga form efter seminariet.
EnglishAt present, several projects are running at EISLAB where ASIC design is involved.
För närvarande finns flera projekt som pågår vid EISLAB där ASIC är inblandad.
EnglishYou need to think along these lines in future when you design the new initiative.
Ni måste tänka enligt dessa linjer i framtiden när ni utformar det nya initiativet.
EnglishAfter intense public pressure he actually agreed to modify the plant's design.
Efter intensiva påtryckningar från allmänheten gick han med på att ändra planerna.
EnglishIt was very questionably driven by design criteria and not performance criteria.
Det var tvivelaktigt drivet av kriterier vad gäller utformningen och inte utförande.
EnglishThere is therefore no immediate Swedish interest in the design of the euro coin.
Därför finns det således inget omedelbart svenskt intresse i euromyntens utformning.
EnglishI do not believe, but I may be proved wrong, that there is a design problem.
Jag tror inte, men jag kan ha fel, att det föreligger något konstruktionsproblem.
EnglishI am also pleased that you talk about the design benefiting the Tibetan people.
Det gläder mig också att ni talar om att uppläggningen gynnar det tibetanska folket.
EnglishA good eco-design directive is important not only for Europe but also for the world.
Ett bra ekodesigndirektiv är viktigt inte bara för EU, utan även för världen.
EnglishThe patent portfolio now contains 71 active patent and registered design families.
Patentportföljen innehåller nu 71 aktiva patent- och mönsterskyddsfamiljer.
EnglishThere are significant design defects, particularly in relation to access.
Vissa avsevärda designbrister föreligger, särskilt vad gäller tillgängligheten.
EnglishI think the abolition of design rights in respect of visible car parts is long overdue.
Jag anser att det är hög tid att avskaffa formskyddet för synliga reservdelar.
EnglishIt also takes very seriously the need to improve design standards for cars.
Det tar även frågan om att skärpa kraven på bilarnas konstruktion på största allvar.
EnglishIn the Table design window you define new tables or edit the structure of a table.
I Tabellutkast -fönstret definierar du nya tabeller eller redigerar en tabells struktur.
EnglishHere, you can select another slide design and assign it to your presentation.
Här kan du välja en annan sidformatmall och tilldela presentationen den.
EnglishAnd the design of the Commission for tomorrow is being prepared for the next Commission.
Och utformningen av framtidens kommission förbereds för den nya kommissionen.
EnglishThis option allows you to open the query in the Design View in spite of missing elements.
Med detta alternativ öppnas sökningen i utkastvyn fastän vissa element saknas.
EnglishIf a table is open in the Design mode, it cannot be opened in the Data View.
Om en tabell har öppnats i utkastläge kan den inte öppnas i datakällvyn.
EnglishI hope that the Commission will design a good communication strategy.
Jag hoppas att kommissionen kommer att utarbeta en bra kommunikationsstrategi.