EN

description {substantiv}

volume_up
Number range and description, Number range only, Description only.
Nummersekvens och beskrivning, Bara nummersekvens, Bara beskrivning.
Definition, description, presentation and labelling of spirit drinks (debate)
Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker (debatt)
Definition, description, presentation and labelling of spirit drinks (vote)
Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker (omröstning)
description (även: bang, bat, battle, belt, bilge, blow, brand, breed, buffet, clip)
In fact, Mr Buzek gave a very graphic description of the sort of elements innovation policy should embrace.
I själva verket gav Jerzy Buzek en mycket åskådlig beskrivning av det slags faktorer som innovationspolitiken bör innehålla.
The points that I made in my earlier response related to the natural concentrations of uranium in sea-water of all descriptions and in all locations.
Punkterna i mitt tidigare svar avsåg de naturliga koncentrationerna av uran i havsvatten av alla slag och på alla platser.
The notion that you can tender for piloting services for ships of that description in order to secure the lowest price is, again, ludicrous.
Jag upprepar att idén om att man ska kunna genomföra en upphandling av lotstjänster för fartyg av det slaget för att säkra det lägsta priset är löjlig.
description (även: brand, breed, genre, kind, manner, nature, order, sort, species, stamp)
description
It contains information on persons who are wanted, whether they are armed, their descriptions and other things such as information on stolen vehicles.
Det innehåller information om personer som är efterlysta, om de är beväpnade, deras signalement och andra saker såsom information om stulna bilar.

Användningsexempel för "description" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishInserts the document description if it was entered in the document properties.
Infogar dokumentbeskrivningen om denna har registrerats i dokumentegenskaperna.
EnglishAdditionally, the description of the term " common interest " deserves attention.
Även beskrivningen av termen " gemensamt intresse " är värd att uppmärksamma.
EnglishThe comment last year was that the description only applied to the Commission.
Kommentarerna från förra året var att redogörelsen endast gällde kommissionen.
EnglishIf the wrong description or wrong terminology is used then that is unfortunate.
Om det är en felaktig beskrivning eller felaktig terminologi, så är det beklagligt.
EnglishThe vade mecum does not aim to provide an exhaustive description of the rules.
Handboken syftar inte till att ge en uttömmande beskrivning av riktlinjerna.
EnglishDefinition, description, presentation and labelling of spirit drinks (debate)
Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker (debatt)
EnglishDefinition, description, presentation and labelling of spirit drinks (vote)
Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker (omröstning)
EnglishAdditionally, the description of the term "common interest" deserves attention.
Även beskrivningen av termen "gemensamt intresse" är värd att uppmärksamma.
EnglishThe Council's report for 2007 provides a fitting description of these issues.
Rådets rapport för 2007 innehåller en passande beskrivning av dessa frågor.
EnglishThough it would actually be able to fit just as well as a description of her own.
Fast det skulle faktiskt kunna passa precis lika bra som en beskrivning av henne själv.
EnglishI have nothing to add, in this speech, to Mr Poettering’ s description of him.
Jag har inget att tillägga i mitt tal till Hans-Gert Poetterings beskrivning av honom.
EnglishI fully subscribe to the description of lobbying provided in recital D of the report.
Jag håller med om den beskrivning av lobbyverksamhet som ges i skäl D i betänkandet.
EnglishThe well established description of Scotch beef should continue to be used.
Den väletablerade beskrivningen av skotskt nötkött skall fortsätta användas.
EnglishI have nothing to add, in this speech, to Mr Poettering’s description of him.
Jag har inget att tillägga i mitt tal till Hans-Gert Poetterings beskrivning av honom.
EnglishSlot Description: 0Manufacturer: 1Version Number: 2Firmware Version: 3-cont-.
Kortplatsbeskrivning: 0Tillverkare: 1 Version: 2Inbyggd programvara - version: 3-cont-.
EnglishEnter the new description for the current layer here or apply the default.
Här anger Du en ny beteckning för den aktuella nivån eller accepterar standardnamnet.
EnglishThe Foundation and the Commission should jointly draft a job description.
Stiftelsen och kommissionen måste tillsammans utarbeta en arbetsbeskrivning.
EnglishNow, my overpaid lawyer here will fill you in on his description and whereabouts.
Min överbetalda advokat kommer att uppdatera dig...... om hur han ser ut och var han finns.
EnglishHere you will see a description of the selected macro, if one has been entered.
Här ser du beskrivningen av det markerade makrot, om det finns någon.
EnglishThe ideological baggage you packed into your question defies description.
Det ideologiska bagage som ni fyllde er fråga med trotsar all beskrivning.

Synonymer (engelska) till "description":

description