"to describe" - Svensk översättning

EN

"to describe" på svenska

volume_up
described {perf. part.}
SV
EN

to describe [described|described] {verb}

volume_up
To describe the situation in this manner is extremely premature, to say the least.
Att beskriva situationen på detta sätt är minst sagt väldigt förhastat.
This is not the place to describe all aspects of the energy Action Plan.
Nu är inte rätt tillfälle att beskriva alla aspekter av energihandlingsplanen.
I would describe the Seventh Framework Programme as a great opportunity.
Jag skulle beskriva det sjunde ramprogrammet som en stor möjlighet.
Today’s statement by the Commission is what I would describe as a ‘yellow card’.
Dagens uttalande av kommissionen är vad jag skulle vilja kalla ett ”gult kort”.
However, it may be exaggerating slightly to describe it in that way.
Men att kalla det en handlingsplan vore kanske att överdriva en aning.
I really cannot understand how Mr Maat can describe this as tremendous progress.
Jag förstår verkligen inte hur Albert Jan Maat kan kalla detta ett mycket stort framsteg.
The most recent occurrence was a tragic accident on 11 August that I would describe as criminal.
Den senaste händelsen var en tragisk olycka den 11 augusti som jag skulle vilja beteckna som kriminell.
Nonetheless, we are still a long way from a situation which we could describe as satisfactory.
Men vi är ännu långt ifrån ett tillstånd som man skulle kunna beteckna som tillfredsställande.
Mr President, I am happy with this compromise, which I would describe as a flexible one.
Jag gläder mig åt den här kompromissen, som jag skulle vilja beteckna som flexibel.
There is no need for me to describe the concerns felt by those living in the adjoining areas.
Oron bland befolkningen i de angränsande områdena behöver jag inte skildra.
I would first like to describe the checking regime established by the Swedish authorities for imported meat.
Till att börja med skulle jag här helt kort vilja skildra kontrollbestämmelserna, som de svenska myndigheterna har planerat för importerat kött.
The Commission will be describing the progress made in meeting the Copenhagen criteria in the progress reports for the year 2001.
Läget för uppfyllandet av Köpenhamnskriterierna kommer kommissionen att skildra i framstegsrapporterna för år 2001.
The conduct of the British Government can only be described as malevolent and ignorant.
Den brittiska regeringens uppträdande kan man bara benämna illvilligt och ignorant.
There are probably tens of millions of these women in Europe and they should not be described in this way simply because they are engaged in unwaged work.
De skulle vara flera tiotusentals i Europa och det är inte för att de deltar i obetald verksamhet eller obetalt arbete som man skall benämna dem så.
to describe (även: to trace)
to describe

Användningsexempel för "to describe" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishToday’s statement by the Commission is what I would describe as a ‘yellow card’.
Dagens uttalande av kommissionen är vad jag skulle vilja kalla ett ”gult kort”.
EnglishLet me again stress that it would be wrong to describe the process as having failed.
Låt mig återigen betona att det vore fel att säga att processen har misslyckats.
EnglishCynical is exactly the word to describe those who favour the present system.
Cynism är just en bra beskrivning av de som förespråkar den nuvarande ordningen.
EnglishNow who has given you the right to describe peoples as democratic or undemocratic?
Men vem har givit er rätten att beskriva folk som demokratiska eller odemokratiska?
EnglishThat is how we always describe it in the insider circle which meets here tonight.
Så formulerar vi det alltid i den inre kretsen som i kväll är församlad här.
EnglishWe have reserved for ourselves this ultimate weapon, if I may so describe it.
Detta skarpa svärd - för att uttrycka det så - har vi endast förbehållit oss.
EnglishIn fact, we could describe it as a seismic storm, which is still affecting Turkey.
I själva verket rörde det sig om en seismisk storm, som fortfarande drabbar Turkiet.
EnglishDuring my work, I think I have used every possible word to describe the situation.
Jag tycker att jag i arbetet har använt alla ord för att beskriva hur situationen är.
EnglishArticles I-11 to I-16 describe in detail the various types of competence:
I artiklarna I-11 till I-16 beskrivs de olika typerna av befogenheter i detalj :
EnglishVarious courses of action can complement each other, as I shall describe later.
Många olika tillvägagångssätt kan komplettera varandra, vilket jag ska beskriva senare.
EnglishArticles I-12 to I-17 describe in detail the various types of competence:
I artiklarna I-12 till I-17 beskrivs de olika typerna av befogenheter i detalj:
EnglishLet us see if we can do that together and subsequently describe our findings.
Låt oss undersöka om vi kan göra det tillsammans och därefter beskriva våra resultat.
EnglishEssentially, that is how I would describe the latest Commission statements.
Det är i grund och botten så som jag skulle vilja beskriva kommissionens uttalanden.
EnglishThis is how the shipbreakers in the Indian town of Alang describe their dangerous job.
Så beskriver fartygsskrotarna i den indiska staden Alang sitt farliga arbete.
EnglishI can hardly find the words to describe the peace I felt when I was acting.
Jag kan knappt hitta orden för att beskriva den frid jag kände när jag skådespelade.
EnglishI really cannot understand how Mr Maat can describe this as tremendous progress.
Jag förstår verkligen inte hur Albert Jan Maat kan kalla detta ett mycket stort framsteg.
EnglishThis is not the place to describe all aspects of the energy Action Plan.
Nu är inte rätt tillfälle att beskriva alla aspekter av energihandlingsplanen.
EnglishWe also describe what has come of the commitment that Turkey entered into.
Vi beskriver också vad som har blivit av det åtagande som Turkiet har gjort.
EnglishTo describe the situation in this manner is extremely premature, to say the least.
Att beskriva situationen på detta sätt är minst sagt väldigt förhastat.
EnglishBoth the Irish and British Governments describe them as two sides of the same coin.
Både den irländska och den brittiska regeringen beskriver dem som två sidor av samma mynt.