EN

deplorable {adjektiv}

volume_up
This contradicts Parliament's own decision and demonstrates a deplorable inertia and short-term attitude, given Brazil's real importance in the world.
Detta går emot parlamentets eget beslut och vittnar om en bedrövlig inaktivitet och kortsiktig inställning, med tanke på Brasiliens verkliga betydelse i världen.
These euphemisms designed to numb the conscience cannot make it any less brutal, violence against women less cruel or this strategy less deplorable.
Dessa eufemismer, vars avsikt är att döva samvetet, kan inte göra det hela mindre brutalt, våldet mot kvinnor mindre grymt eller strategin mindre bedrövlig.
Mr President, that the situation in the Democratic Republic of Congo (DRC) is deplorable and that the effect of the conflict upon the people there is tragic goes without saying.
(EN) Det säger sig självt att situationen i Demokratiska republiken Kongo är bedrövlig och att konfliktens följder för befolkningen är tragiska.
If a Europe for workers envisages acknowledging that a restructuring plan, accepted by the Commission, will lead to such protectionist measures, then this is a deplorable vision.
Om EU för arbetarna betyder att en omstruktureringsplan som godtagits av kommissionen får leda till den typen av protektionistiska åtgärder, då är det en sorglig syn på unionen.
The lack of transparency is deplorable, as much as the provocative measures are manoeuvres.
Bristen på insyn är beklaglig, liksom de provokativa åtgärderna är manövrer.
The level of health care in sub-Saharan Africa is deplorable.
Nivån på hälso- och sjukvården i Afrika söder om Sahara är beklaglig.
The situation developing there is really deplorable.
Den situation som utvecklas här är beklaglig.
This often means exploitation under the most deplorable conditions, but it also means new opportunities for women.
Det betyder inte sällan utnyttjande under de mest eländiga förhållanden med det betyder också nya chanser för kvinnorna.
Helt uppenbart är en sådan attityd beklagansvärd.
Secondly, the lack of resources with which to implement the measures that have been proposed and to manage the crisis itself is also deplorable.
För det andra är bristen på medel att tillämpa föreslagna åtgärder beklagansvärd och själva hanteringen av krisen.
In that connection, it must be said that the Commission’s conduct, marked by inaction and complicity, has been deplorable.
I samband med detta måste det sägas att kommissionens hållning, som präglades av overksamhet och delaktighet, har varit beklagansvärd.

Användningsexempel för "deplorable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis has been an environmental disaster as well as a deplorable waste of resources.
Detta har varit en miljökatastrof liksom ett djupt beklagligt resursslöseri.
EnglishThe conditions are deplorable from a health and safety point of view, if nothing else.
Förhållandena är bedrövliga om bara man ser det från hälso- och säkerhetssynpunkt.
EnglishI condemn the desecration of the cemeteries in England, which I consider deplorable.
Jag fördömer skändningen av kyrkogårdarna i England, som jag djupt beklagar.
EnglishThe political crisis following the June 2009 parliamentary elections is deplorable.
Den politiska kris som följde på parlamentsvalet i juni 2009 är beklaglig.
EnglishIt is deplorable that the European Commission's report does not give them higher priority.
Jag beklagar att kommissionens betänkande inte fäster större betydelse vid detta.
EnglishSo it would be deplorable if aid to the cohesion countries were reduced.
Att på detta sätt minska stödet till sammanhållningsländerna vore beklagligt.
EnglishIt is deplorable that our own government is trying to force people to change their minds.
Det är beklagligt att vår egen regering försöker tvinga människor att ändra åsikt.
EnglishSo, once again, we have double standards and I think that is deplorable.
Än en gång mäter vi inte med samma mått och jag tror att det måste beklagas.
EnglishThe lack of transparency is deplorable, as much as the provocative measures are manoeuvres.
Bristen på insyn är beklaglig, liksom de provokativa åtgärderna är manövrer.
EnglishIt is deplorable that this Parliament did not support that amendment.
Det är beklagligt att detta parlament inte gav sitt stöd till detta ändringsförslag.
EnglishThe ceasefire has, notwithstanding some deplorable incidents, been respected.
Vapenvilan har, trots några beklagliga incidenter, respekterats.
EnglishWhat happened on 8 April is deplorable and has, and had, my strongest condemnation.
Det som hände den 8 april är beklagligt. Jag fördömde det å det starkaste och står fast vid det.
EnglishTherefore, I propose that the proposal be withdrawn in order to avoid a deplorable decision.
Jag föreslår därför att förslaget ska dras tillbaka för att undvika ett beklagligt beslut.
EnglishIt is deplorable how lily-livered we are being when it comes to the safety of our children.
Det är beklagligt hur fega vi är när det gäller våra barns säkerhet.
EnglishThis is a clear double standard which this House is applying, which is deplorable and unacceptable.
Kammaren tillämpar tydligt dubbla måttstockar, något som är beklagligt och oacceptabelt.
EnglishI repeat, this deplorable situation has gone on for far too long.
Jag upprepar, denna beklagliga situation har pågått alltför länge.
EnglishThe level of health care in sub-Saharan Africa is deplorable.
Nivån på hälso- och sjukvården i Afrika söder om Sahara är beklaglig.
EnglishWithout it, unfortunately, the effects will be deplorable.
Att inte inrätta sådana institutioner skulle ge förödande konsekvenser.
EnglishIt is deplorable, but in many states, child labour or even slave labour are still used.
Hur förkastligt det än är så förekommer alltjämt barnarbete och till och med tvångsarbete i många länder.
EnglishThere were some deplorable gaps and inaccuracies which have been corrected, with my support.
Man måste beklaga att det fanns flera brister eller oklarheter som rättades till, vilket jag stödde.