"demonstration" - Svensk översättning

EN

"demonstration" på svenska

SV

"demonstration" på engelska

EN demonstration
volume_up
{substantiv}

demonstration
Seventh EU programme for research, technological development and demonstration (
EU:s sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (
Supporting early demonstration of sustainable power generation from fossil fuels (
Stöd till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen (
It will be a visible demonstration of the inclusive Europe we want to build.
Det kommer att utgöra en synbar demonstration av det allomfattande Europa vi vill bygga.
demonstration
Parliament did not follow this demonstration, even though it was argued and based on several pieces of Parliamentary evidence.
Parlamentet följde inte denna förevisning som likväl argumenterades och grundades på ett stort antal parlamentariska självklarheter.
Parliament decided otherwise and did not follow this demonstration, which was nevertheless very strong and based on considerable Parliamentary evidence.
Parlamentet fattade ett annat beslut och följde inte denna förevisning, som dock var mycket stark och som stöddes av många parlamentariska självklarheter.
This is a key demonstration that we are putting consumers first in our debate and I hope that honourable Members can support the idea of a minimum font size.
Detta är en viktig förevisning om att vi prioriterar konsumenterna i vår debatt, och jag hoppas att ledamöterna kan stödja förslaget om minsta teckenstorlek.
demonstration
We condemn the violent and unjustified reaction of the Moroccan Government, which bloodily put down a peaceful and democratic protest demonstration.
Vi fördömer den marockanska regeringens våldsamma och omotiverade reaktion, som under blodsspillan slog ner en fredlig och demokratisk protestdemonstration.
This involves 31 wellknown opposition politicians, all of whom took part in a large demonstration to protest against vote rigging in the presidential elections in Armenia in September last year.
De deltog i en stor protestdemonstration mot valmanipulation under presidentvalet i september förra året i Armenien.
I was therefore disappointed to see that there was a great demonstration of protest during this vote from European Union employees, whose future pension payments are to be reduced.
Det smärtade mig emellertid att se att gemenskapens anställda, som i framtiden kommer att drabbas av försämrade pensionsvillkor, genomförde en stor protestdemonstration i samband med omröstningen.
demonstration (även: evidence)
demonstration (även: display, exhibition, presentation, show)
However, I would like to congratulate both the Commission and the Presidency for their convincing demonstration of solidarity in Samara.
Jag skulle dock vilja gratulera både kommissionen och ordförandeskapet för deras övertygande uppvisande av solidaritet i Samara.
demonstration (även: argument, argumentation, proof, reasoning)
demonstration
demonstration
demonstration
demonstration

Synonymer (engelska) till "demonstration":

demonstration

Synonymer (svenska) till "demonstration":

demonstration

Användningsexempel för "demonstration" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNext on the demonstration platform...... the Zephyr Team from Venice, California.
Nästa på demonstrations rampen...... the Zephyr Team från Venice, Kalifornien.
EnglishI therefore believe that today's debate will not be a political demonstration.
Jag tror därför att dagens debatt inte kommer att bli en politisk uppvisning.
EnglishWell, the Members remained admirably calm when the demonstration was taking place.
Ledamöterna höll sig faktiskt beundransvärt lugna när demonstrationen hölls.
EnglishThe problems of Scandinavia's forests are a clear demonstration of the fact.
Problemen med de skandinaviska skogarna är ett mycket tydligt exempel på det.
EnglishThe recent experience in the case of Alitalia is a further demonstration of that.
Den senaste erfarenheten i Alitalias fall är ytterliga ett exempel på det.
EnglishThis is a demonstration of ineptitude in a central function of Agenda 2000.
Här demonstrerar man sin inkompetens på ett centralt område av Agenda 2000.
EnglishIt was not the first demonstration in which this social group had expressed its discontent.
Det var inte den första demonstrationen där denna grupp uttryckte sitt missnöje.
EnglishWe call for the explicit condemnation of the repression of the demonstration.
Vi kräver ett uttryckligt fördömande av ingripandet mot demonstrationen.
EnglishWe made a proposal for specific measures and for a demonstration model.
Vi har tagit fram ett förslag till konkreta åtgärder, till en föregångsmodell.
EnglishYesterday there was a disgraceful Communist demonstration in the courtyard of the Tower.
I går ägde det rum en skamlig kommunistdemonstration på tornbyggnadens gård.
EnglishWould the people in the gallery please refrain from any public demonstration.
Jag ber samtliga personer här på tribunen att de avhåller sig från offentliga uttalanden.
EnglishLater, while under house arrest, she joined the demonstration and was arrested again.
Senare, när hon befann sig i husarrest, deltog hon i demonstrationen och häktades igen.
EnglishThe land dispute over the monastery of Mor Gabriel is one more demonstration of this.
Tvisten om marken som klostret Mor Gabriel ligger på är ytterligare ett bevis på detta.
EnglishTechnical research is complemented by socio-economic studies and demonstration.
Den tekniska forskningen kompletteras av socioekonomiska undersökningar och demonstrationer.
EnglishIt is a demonstration for a social and democratic Europe of the citizens.
Manifestationen är för ett socialt och demokratiskt Europa, för ett medborgarnas Europa.
EnglishThe demonstration was brutally broken up by police and 70 demonstrators were arrested.
Demonstrationen slogs brutalt ner av polis och 70 demonstranter greps.
EnglishThis is a further demonstration of the scale of the disaster that struck Galicia in the summer.
Även detta visar omfattningen av den katastrof som drabbade Galicien i somras.
EnglishEvery time there is a student demonstration the government closes the university.
Vid varje studentdemonstration stänger regeringen universitetet.
EnglishThese events are a demonstration of how important it is for us to strengthen democracy in Europe.
Sådana här händelser visar hur viktigt det är att vi stärker demokratin i Europa.
EnglishI'll send him a sign, a little demonstration... to prove that I'm still strong.
Jag ska skicka honom ett bevis på att jag fortfarande är stark.